ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน : 50480000-3485

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวณัฏฐา หิรัญรัตน์ โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตทวีวัฒนา เป็นเขตที่แยกตัวออกมาจากเขตตลิ่งชัน เมื่อปี พ.ศ.2540 ตั้งอยู่แถบชานเมืองของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเขตที่ยังคงมีพื้นที่สีเขียว นาข้าวเขียวขจี สวนผัก สวนกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ บรรยากาศคล้ายต่างจังหวัด และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วิถีดั้งเดิมของชุมชน มีศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าการเกษตร สินค้า OTOP, Bangkok Brand ที่น่าสนใจ แต่ในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ ขาดสภาพคล่อง มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหาช่องทาง ในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตทวีวัฒนาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เขตทวีวัฒนาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 3.1.2 เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขตทวีวัฒนา 3.1.3 เพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร สินค้า OTOP, Bangkok Brand กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3.1.4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการ จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละไม่น้อยกว่า 50 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP / Bangkok Brand ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามโครงการ เช่น กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประสานผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-813

ตัวชี้วัด : 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **