ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50490000-3312

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางญาณมณทน์ อภิชาติไพบูลย์ โทร.5558

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิง ภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและ การตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ท􀄞าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการ ต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่ นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

50490100/50490100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

เป้าหมายของโครงการ

ค่าเฉลี่ยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดย การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เก็บข้อมูลจากผู้มารับบริการที่สำนักเขตทุ่งครุ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 250 คน ผลการสำรวจฯเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.587

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาอาคารสถานที่และการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-31)

80.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-27)

65.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 เท่ากับ 4.475

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดและตกแต่งสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพ มอบของที่ระลึก และจับของรางวัลสำหรับคู่สมรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 31 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจากกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-02)

20.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงสวนหย่อมในอาคารสำนักงานงานเขตทุ่งครุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ทุกฝ่ายทราบ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0842

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับความพึงพอใจ : 4.587

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.48

100 / 100
3
4.48

100 / 100
4
4.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **