รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5049-0842

ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับความพึงพอใจ : 4.587

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
4.48
100
100 / 100
3
4.48
100
100 / 100
4
4.59
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับประชาชน ปรับภูมิทํศน์ภายในและโดยรอบอาคารสำนักงานเขต รวมทั้ง เน้นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.475

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการซึ่งได้รับความพึงพอใจของประชาชนในระดับน้อยที่สุด / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 รอแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 2 จากกองงานผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.587

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)