ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50490000-3337

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกัญจนาพร ทับแสง โทร.5557

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ จึงกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด” รวมทั้งสนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

50490100/50490100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 165 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-31)

40.00

31/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... เนื่องจากสถานการแพร่่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการแพร่่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เนื่องจากสถานการแพร่่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการแพร่่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทำไห้ต้องเลื่อนการอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-03-27)

37.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถกำหนดวันจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งกำหนดดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-02)

10.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **