รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5049-0846

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
96.15
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันเวลาสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม และ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ระดับเขต ครั้งที่ 1 2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและเชิญวิทยากร ซึ่งกำหนดการอบรม ในวันที่ 18,19 และวันที่ 25 มกราคม 2563 4. โครงการ - โครงการของฝ่ายโยธา จำนวน 21 โครงการ อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40 5.โครงการของฝ่ายพัมนาชุมฯ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6. โครงการของฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 31 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 2.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) กำหนดการอบรม ในวันที่ 18,19 และวันที่ 25 มกราคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3.โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตทุ่งครุ จัดเตรียมเอกสารกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตทุ่งครุ 4.ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากลำกระโดงถึงคลองขวาง อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 5. ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 76 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงคลองเก้าห้อง อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 6.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 91 จากซอยประชาอุทิศ 91 และซอยแยก ถึงบ้านเลขที่ 37/84 อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 7.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 72 จากซอยประชาอุทิศ 72 ถึงคลองราชพฤกษ์น้อยและคลองเวกอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 8. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 75 แยก 11 จากซอยประชาอุทิศ 75 ถึงสุดทางสาธารณะอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 9. ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 39 แยก 3 และซอยพุทธบูชา 39 แยก 5 ถึงสุดทางสาธารณะอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 10. ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 74/1 แยก 1, 2, 3, 4, 5 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 11. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4 และซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/1 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 12. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถึงคลองรางขมิ้น ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 13.ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 79 ถึงคลองราษฎร์สามัคคีอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 14.ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 36 แยก 12 จากซอยพุทธบูชา 36 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 72/1 อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 15.ปรับปรุงซอยวิเศษสุขนครซอย 8 จากซอยประชาอุทิศ 79 ถึงบ้านเลขที่ 81/548 และซอยแยก จำนวน 3 ซอยอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 16.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 1/22 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และซอยแยก อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 17.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬามาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุแทน เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 20.โครงการครอบครัวรักการอ่านดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 21.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019)ระบาด แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 22.โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและฝึกโยคะให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม 2563 แต่ได้งดกิจกรรมทั้งสองไปตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23.โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 โดยให้เจ้าหน้าที่เงินออมช่วยปฏิบัติงานอื่นในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24.ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 25.ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 26.ปรับปรุงโรงเรียนสามัคคีบำรุงอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 27.ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 28.ปรับปรุงโรงเรียนราษฏร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 29.ปรับปรุงโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 30.ปรับปรุงโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 31.ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวงอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และยกเลิก จำนวน 6 โครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำพื้นฐานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำพื้นฐานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำพื้นฐานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)