ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50490000-3345

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวกาบแก้ว กิลันดา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุหลักของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

50490400/50490400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3. เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ.2562-2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-31)

45.00

31/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-22)

45.00

22/4/2563 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงงดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงงดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของประชาชน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงงดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของประชาชน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่ เขตทุ่งครุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-23)

45.00

23/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตทุ่งครุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ระดับเขต ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-25)

0.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันเวลาสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่พบ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดวัน เวลา สถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหร่ี่ระดับเขต จำนวน 2 ครั้ง
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **