ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 1/22 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และซอยแยก : 50490000-3360

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 1/22 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และซอยแยก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

50490300/50490300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 1/22 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และซอยแยก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ฝารางวีตามแบบ ท.30/29 จำนวน 71 บ่อ 2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 740 ม. 3 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 71 บ่อ 4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 220 ม. 5 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,402 ม. 6 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,538 ตร.ม. 7 สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม. กว้าง 2-5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,538 ตร.ม. 8 สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 0.25-0.40 ม.หรือตามสภาพพร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. 9 ทำการ PRIME COAT ผิวทางและไหล่ทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,838 ตร.ม. 10 ทำการ TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ2,538 ตร.ม. 11 สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 3 บ่อ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-11-26)

100.00

26/11/2563 : ตรวจรับงาน เรียบนร้อย (เกินระยะเวลาตามสํญญา)

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาท่อประปาอยู่ในแนววางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :- ติดปัญหาท่อประปาอยู่ในแนววางท่อระบายน้ำ - ขนาดซอยมีขนาดเล็ก

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-10-30)

98.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 2 บ่อ - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ชั้นที่2) กว้าง 2-5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,538 ตร.ม. - สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 0.25-0.40 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ทำการ PRIME COAT ผิวทางและไหล่ทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,838 ตร.ม. - ทำการ TACK COAT ผิวทาง ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ2,538 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :มีท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :มีท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-09-29)

93.00

29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.พร้อมพื้นฐานตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,402 ม. - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,538 ตร.ม. - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ชั้นที่ 1) กว้าง 2-5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 2,538 ตร.ม. - สร้างพื้นฐานไหล่ทาง กว้าง 0.25-0.40 ม.ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ติดท่อประปาอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ติดท่อประปาอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 30 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 100 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 ยาวประมาณ 50 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวท่อประปา อยู่ในแนวท่อระบายน้ำโครงการฯ รอการประปาว่างท่อประปาใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-25)

78.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 15 บ่อ

** ปัญหาของโครงการ :แนวท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :แนวท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-30)

75.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ฝารางวีตามแบบ ท.30/29 จำนวน 46 บ่อ 2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 460 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ, รอการประปานครหลวงต่อท่อประปาชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :ท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ, รอการประปานครหลวงต่อท่อประปาชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 20 บ่อ 2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 230 ม.

** ปัญหาของโครงการ :รอการประปานครหลวงว่างท่อประปาชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-31)

65.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 จำนวน 5 บ่อ -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ท.80/29 ยาวประมาณ 50 ม.

** ปัญหาของโครงการ :แนวท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำที่ดำเนินการปรัยปรุง รอการประปานนครหลวงดำเนินการวางท่อประปาชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :แนวท่อประปาอยู่ในแนวท่อระบายน้ำที่ดำเนินการปรัยปรุง รอการประปานนครหลวงดำเนินการวางท่อประปาชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-28)

53.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **