ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50490000-3367

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินตนา แก้วเรียบ 5572

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และให้เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้น ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนำมาใช้ทดแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ถือเป็นภารกิจใหม่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ ซึ่งรายละเอียดของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ที่ใช้อยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งแนวทางการปฏิบัติและวิธีการคำนวณเพื่อเสียภาษี ซึ่งประชาชนที่ต้องเสียภาษีอาจเกิดความสับสนหรือไม่มีความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลย ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทุ่งครุเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีดังกล่าวและเพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50490500/50490500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และหน้าที่ของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนมายื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากเงินภาษีฯที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ

เป้าหมายของโครงการ

แจกเอกสารแผ่นพับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 30,000 ฉบับ ให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-21)

100.00

21/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-22)

90.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-26)

75.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เป็นอุปสรรคในการต่อการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-25)

8.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายรักษาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับรวม จำนวน 20,000 ฉบับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือขอความร่วมมือประธาน ชุมชน 29 ชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่เอกสารแผ่นพับรวมจำนวน 4,000 ฉบับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับให้กับ ประชาชนขณะตรวจพื้นที่จำนวน 6,000 ฉบับ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network - Facebook ของฝ่ายรายได้ - Facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - Facebook ของสำนักงานเขตทุ่งครุ - เว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0868

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **