รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี : 5049-0868

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
40.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งประเมินภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ประชาชนมาขอแก้ไข และการเตรียมข้อมูล(ราคาประเมินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุดและค่าภาษีจากพรบ.เดิม) เพื่อส่งใบแจ้งค่าภาษีให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วจำนวน 7,992 ราย จำนวนเงิน 5,979,828.28 บาท จากจำนวนที่ต้องแจ้งประเมินทั้งหมด 7,992 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สำนักงานเขตสามารถแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ได้ร้อยละ 100 ของผู้ที่ต้องเสียภาษ๊

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวน : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีหารด้วยจำนวนรายของผู้ที่ต้องเสีย การให้คะแนน 1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้คะแนน 5 คะแนน 2. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลการแจ้งประเมินภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))