ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50490000-3371

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเฉิดฉิน ยอดฉิม โทร. 0 2464 4391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่น่กีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งลานกีฬา และส่งเสริมการจัดตั้งสโมสรกีฬา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนใช้ในการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านกีฬา และเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับพื้นที่เขตอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างเครือข่ายของผู้สนใจด้านการกีฬา

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มได้ออกกำลังกายทำให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจด้านการกีฬาได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสโมสรกีฬา และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อจัดแข่งขันกีฬาในลานกีฬาพื้นที่เขตทุ่งครุ ดังนี้ 1.1 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 3 รุ่น คือ 1)รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย 2)รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 3)รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 2. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สำหรับลานกีฬา จำนวน 21 แห่งๆ ละ 2,000.- บาท 3. เพื่อจ้างอาสาสมัครลานกีฬา มาปฏิบัติหน้าที่ในลานกีฬาให้ความรู้กับสมาชิกลานกีฬาและประสานงานในด้านต่างๆ เกี่ยวกับลานกีฬา 4. เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน ทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว โดยผู้ใช้บริการลานกีฬามีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

30/09/2563 : เบิกค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬาจำนวน6คน จำนวนเงิน64,800บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-31)

92.00

31/8/2563 : เบิกค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬาจำนวน6คน จำนวนเงิน66,960บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 :เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาเดือนกรกฎาคม2563จำนวนเงิน66,960บาท

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และช่วยปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ และช่วยปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุ และช่วยปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

2020-3-30 :จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน60,640บาท และยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬามาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุแทน เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตราย

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-18)

50.00

18/2/2563 : ขั้นเตรียมการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ขั้นเตรียมการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ขั้นเตรียมการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ขั้นเตรียมการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นเตรียมการ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **