ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50490000-3372

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ณัชญ์ศิกานต์ สวาทสุข 0 2464 4391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 เขต สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตละ 10,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต และสำนักพัฒนาสังคมได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการสรรหาและคัดเลือกภูมิปัญหาผู้สูงอายุสำนักงานเขตละ 1 ภูมิปัญญา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสรรหาและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาที่ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

สรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตทุ่งครุ 1 ภูมิปัญญา เพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 :จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ พร้อมสรรหาและคัดเลือกภูมิปัญหาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ ในวันที่ 23 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 :ไม่มีกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 :ไม่มีกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :โรคติดต่อระบาดในพื้นที่

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. มีประกาศกทม.ให้งดการจัดกิจกรรม งดการรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคฯ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : ได้ดำเนินการจัดประชุมคัดสรรภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตทุ่งครุ ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการจัดซื้อวัสดุ (รอเงินงวดที่2 ยังไม่ได้โอนมา)

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-18)

50.00

18/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ประชาสัมพันธ์สรรหาภูมิปัญญา และเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ประชาสัมพันธ์สรรหาภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : เตรียมประชาสัมพันธ์สรรหาภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์สรรหาภูมิปัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3372

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3372

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **