ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการครอบครัวรักการอ่าน : 50490000-3373

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ลลนา สายนาค 0 2464 4391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยดำเนินการพัฒนาอย่างมีสมดุล รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก และเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับ อย่างไรก็ตาม หากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ และวิถีชีวิตของประเทศต่อไปในอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ปรับแนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน รู้จักคิด เสริมสร้างทัศนคติ ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน สร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันในวันหยุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 3. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของประเทศและโลก 4. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ 5. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 6. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น จัดการประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน จัดนิทรรศการ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป และเกมส์ต่างๆ ฯลฯ โดยบ้านหนังสือในพื้นที่เขตทุ่งครุให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านหนังสือและสถานที่ที่เหมาะสม จำนวน 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน ประจำปี 2563 ณ บ้านหนังสือเนี๊ยะมะตุลลอฮ์ และบ้านหนังสือบลูไลท์ รวม 12 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว มีประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตทุ่งครุเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-18)

90.00

18/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งสมาชิกทราบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ได้รับเงินประจำงวด ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และประชาสัมพันธ์โครงการฯเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติและรายละเอียดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อวัสดุตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **