ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50490000-3374

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวลลนา สายนาค โทร. 0 2464 4391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภาพความเจริญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และลักษณะของประชากรที่มาอยู่อาศัยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้มีปัญหาอุปสรรคของการรวมตัวขององค์กร ชุมชน และการพัฒนากลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อสนับสนุนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่ของบุคคลและสถานบันต่าง ๆ ส่งผลให้โครงสร้างและแบบแผนค่านิยมและประเพณีที่ดีงามของสังคมขาดความเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ สังคม ครอบครัว ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสร้างจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพย- วรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคดี ร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ 3. เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

องค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมวันเข้าพรรษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-21)

10.00

2020-7-21 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19))และทั่วโลก จำเป็นต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-26)

30.00

26/6/2563 : ยกเลิกกิจกรรม2กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา(1-3ก.ค.63) และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (23ก.ค.63) เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาโรคติดต่ออันตราย(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19))ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 :ไม่มีกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019)ระบาด แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคติดต่ออันตรายระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-18)

30.00

18/2/2563 : เตรียมการจัดหาวัสดุสำหรับงานวันสงกรานต์ และเตรียมประชาสัมพันธ์งาน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : เตรียมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวด ได้รับเงินประจำงวด ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์โครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **