ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50490000-3376

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กชกร ฝักบัว 0 2464 4391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของไทยให้อยู่ดีมีสุข และกรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถตั้งตัวและเติมโตได้ และกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มมีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักเก็บออม มีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการเงิน มีการออมเงินและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สำนักงานเขตให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้บริการเด็กนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนเขตทุ่งครุ ในด้านการออมเงิน จำนวน 28 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการออมเงิน ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดการรายได้ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินไปแล้วทั้งหมด18ชุมชน จากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 :ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการให้แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่ประชาสัมพันธ์งานทางสื่อออนไลน์แทน และได้ให้เจ้าหน้าที่เงินออมช่วยปฏิบัติงานอื่นในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมจาก โรงเรียน 8 ครั้ง ชุมชน 10 ครั้ง เป็นชุมชน 29 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 :ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน2563 แต่ประชาสัมพันธ์งานทางสื่อออนไลน์แทน และได้ให้เจ้าหน้าที่เงินออมช่วยปฏิบัติงานอื่นในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

2020-3-30 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 โดยให้เจ้าหน้าที่เงินออมช่วยปฏิบัติงานอื่นในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระบาด เป็นเหตุให้งดกิจกรรมชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-18)

45.00

18/2/2563 : ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวด และได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย และได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อวัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **