ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ : 50490000-3378

สำนักงานเขตทุ่งครุ

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

50490300/50490300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องประชุม 1ชั้น2 1.1 รื้อผนังไม้ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. 1.2 รื้อแผ่นวัสดุซับเสียงที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. 1.3 รื้อเวทีเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 แห่ง 1.4 ขูดลอกวอลเปเปอร์ผนังเดิมออกพร้อมทำความสะอาดผนัง พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 1.5 ติดตั้งผนังไม้อัดสักพร้อมทาวานิชเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. 1.6 ติดตั้งแผ่นวัสดุซับเสียง พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. 1.7 ติดตั้งเวที ขนาด 3.20x9.70 ม. ตามแบบ ยธ.ขทค.1/63 จำนวน 1 แห่ง 1.8 ติดวอลเปเปอร์ผนัง (สีและลายกำหนดภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 1.9 ติดตั้งบัวเชิงผนัง ขนาด 6" ยาวประมาณ 43 ม. 1.10 ขัดพื้นไม้พร้อมทาวานิชเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม. 1.11 ทาสีฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม. 1.12 ติดตั้งขาตั้งโปรเจทเตอร์แบบแขวนพร้อมเดินสายไฟ จำนวน 1 จุด 1.13 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 4 ชุด 2. ปรับปรุงพื้นดาดฟ้า 2.1 รื้อวัสดุกันซึมดาดฟ้าเดิมที่ชำรุดออกและสกัดผิวคอนกรีตเดิมให้มีความหยาบพร้อมขนเศษวัสดุไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,042 ตร.ม. 2.2 ปรับระดับปูนทราย หนาเฉลี่ย 5-10 ซม. และทำกันซึมด้วยไฮโดรลาสติค-อาร์ พื้นที่ประมาณ 1,042 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **