ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง : 50490000-3384

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

50490300/50490300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงพื้นสนาม 1.1 ถมดินหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 328 ลบ.ม. 1.2. ถมทรายหยาบหนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 65 ลบ.ม. 1.3 ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 2,190 ตร.ม. 1.4 เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.69 X 1.09 ม. จำนวน 5 แห่ง 1.5 สร้างรั้วตาข่ายสูง 5 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 ยาวประมาณ 77 ม. 1.6 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลต์ชนิดกันน้ำ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และ เดินสายไฟ จำนวน 10 ชุด 1.7 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง จำนวน 2 ชุด 2 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 6 2.1 ปรับปรุงห้องน้ำชาย ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง 2.2 ปรับปรุงห้องน้ำหญิง ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เกินกว่าสัญญาจ้าง 6วัน ปรับวันละ 1,378.- บาท เป็นเงิน 8,268.- บาท

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-07-22)

99.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เพื่อเตรียมส่งงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-06-28)

99.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตรวจวัดเนื้องาน เพื่อเตรียมส่งงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-05-31)

98.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ปรับปรุงพื้นสนาม 1.1 ถมทรายหยาบหนาเฉลี่ย 0.03 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 65 ลบ.ม. 1.2 ปลูกหญ้านวลน้อย พื้นที่ประมาณ 2,190 ตร.ม. 1.3 เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.69 X 1.09 ม. จำนวน 5 แห่ง 1.4 สร้างรั้วตาข่ายสูง 5 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 ยาวประมาณ 77 ม. 1.5 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลต์ชนิดกันน้ำ ขนาด 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และ เดินสายไฟ จำนวน 10 ชุด 1.6 ติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง จำนวน 2 ชุด 2 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 6 2.1 ปรับปรุงห้องน้ำชาย ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง 2.2 ปรับปรุงห้องน้ำหญิง ขนาด 3.70 X 4.20 ม. ตามแบบ ยธ.นล.1/63 จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างตรวจรับเนื้องานที่เสร็จแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ถมดินหนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมบดอัดแน่น จำนวนประมาณ 328 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ตัวผู้รับจ้าง -นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-28)

53.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-30)

40.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0846

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 96.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **