ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50490000-3410

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55

นายปริญญา เทียมเจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๕๐ ศูนย์ ในพื้นที่ ๒๖ เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นเขตหนึ่งในจำนวน ๒๖ เขตชั้นนอก มีศูนย์บริการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒ ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตทุ่งครุจึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงขึ้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมดและแขวงทุ่งครุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ๒.๒ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาการทำการเกษตรของตนให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ได้ ๒.๓ เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมดและแขวงทุ่งครุ จำนวน ๒ ศูนย์ โดยจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมด และแขวงทุ่งครุ จำนวนศูนย์ละ ๑๒ ครั้ง และสนับสนุนค่าตอบแทนการประชุมให้กับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นวัสดุเครื่องใช้สำนักงานของศูนย์บริการฯ รวมถึงจัดซื้อวัสดุเกษตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมดและแขวงทุ่งครุ แขวงละ 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-21)

55.00

21/02/2564 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-22)

50.00

22/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน วัสดุการเกษตร รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการจัดกิจกรรมที่รัดกุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-29)

35.00

29/12/2563 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปแล้ว 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-11-30)

25.00

30/11/2563 : ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย และได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเกษตรกรและนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2031

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **