ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50490000-3414

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางทิพวรรณ ขว้างระหัส โทร. 024644391

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภาพความเจริญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และลักษณะของประชากรที่มาอยู่อาศัยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้มีปัญหาอุปสรรคของการรวมตัวขององค์กร ชุมชนและการพัฒนากลุ่มหรือเครือข่าย เพื่อสนับสนุนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหา ของพื้นที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่ของบุคคล และสถาบันต่าง ๆ ส่งผลให้โครงสร้าง และแบบแผนค่านิยมและประเพณีที่ดีงามของสังคม ขาดความเข้มแข็งและความสมานฉันท์ สังคม ครอบครัว ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน สำนักงานเขตทุ่งครุได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น ได้แก่ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช- บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๓ ธันวาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และกิจกรรมวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสร้างจิตสำนึกของการดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

50491000/50491000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท- สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ๒.๓ เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ๒.๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ- พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๓.๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท- สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓.๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๓.๔ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ๓.๕ จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-20)

60.00

20/02/2564 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกผู้สูงวัยขวัญใจเขตทุ่งครุ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ อาจมีคำสั่งให้งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนรวมกลุ่มจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-01-22)

55.00

22/01/2564 : รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.2

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่ 2 ถึงกิจกรรมที่ 5

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่อไป

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-12-29)

48.00

29/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-30)

30.00

30/11/2563 : ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือเชิญร่วมงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2011

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **