ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50500000-3254

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางสรวรรณ ภูธรารักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครสีเขียวและสะอาด โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,000 ไร่ โดยกำหนดให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างทั่งถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้มีการสร้างและพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มเติม ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปลูกต้นไม้ในแนวร่น จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมตลอดจนกำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ว่างอาคาร และที่พักอาศัยรวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีของเขตอีกด้วย

50500600/50500600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - สร้างแรงกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกันปลูกต้นไม้ - พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่เขตบางบอน

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนเอกชัย ระยะทาง 4 กิโลเมตรตารางเมตร - เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน จำนวนพื้นที่ 204 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-30)

35.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากสำนัการโยธา และกรมทางหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนญาตใช้พื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผน ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนและรายงานผล ไตรมาสที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0787

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพื่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมาย ตร.ม. : 3200

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม. : 15684

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
220.00

100 / 100
2
1,560.00

100 / 100
3
2,500.00

0 / 0
4
15,684.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **