ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50500000-3262

สำนักงานเขตบางบอน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางรสริน นุชผดุง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริากรจากนหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

50500100/50500100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ของสำนักงานเขตบางบอน

เป้าหมายของโครงการ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ได้ระดับคะแนน 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง ผลคะแนนครั้งที่ 1 ได้ 4.612 ผลคะแนนครั้งที่ 2 ได้ 4.808 ค่าเฉลี่ย 2 ครั้ง ได้ 4.710

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ารสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ BFC ในเดือนกรกฎาคม 2563 และรอผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ BFC ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ และดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ จุด BFC ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตบางบอนได้สำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการจากสำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการโดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้รับคะแนนจากการสำรวจ 4.562 ซึงผลสำรวจอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ศูนย์ BFC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดบริการ BFC ประจำเดือน มกราคม 2563 และสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินงานโดย กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจณ ศูนย์ บริการ BFC ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ BFC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจผู้ขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการ BFC ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวช้องดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:บันทึกรายงานผลลงระบบเรื่องราวร้องทุกข์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ชี้แจงผู้ร้องเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50500000-3262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50500000-3262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5050-0792

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.7100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.56

100 / 100
3
4.56

0 / 0
4
4.71

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **