รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565): ณ วันที่ 30/05/2020 จำนวน 77 หน่วยงาน
[พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามปี)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามสถานะโครงการ)] [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)]

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 จำนวนโครงการ (รวม) งบประมาณ
จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ
1 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
2 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
3 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0 0.00 1 0.00 4 205,376.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 7 205,376.00
4 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 0.00 1 0.00 1 0.00 4 10,800,000.00 0 0.00 0 0.00 8 10,800,000.00
5 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 3 0.00 2 0.00 2 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
6 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 0.00 0 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
7 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 3 0.00 4 0.00 2 0.00 6 407,800.00 0 0.00 0 0.00 15 407,800.00
8 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
9 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 607,949.00 3 1,261,054.00 5 1,338,700.00 6 6,822,900.00 0 0.00 0 0.00 15 10,030,603.00
10 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 535,000.00 0 0.00 0 0.00 4 535,000.00
11 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
12 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 0.00 1 540,475.00 1 0.00 3 4,200,000.00 0 0.00 0 0.00 7 4,740,475.00
13 สำนักการแพทย์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
14 สำนักอนามัย 2 12,171,785.00 3 5,886,819.00 5 15,398,973.25 6 14,843,400.00 0 0.00 0 0.00 16 48,300,977.25
15 สำนักการศึกษา 1 0.00 4 34,107,750.00 2 25,589,150.00 7 128,637,200.00 0 0.00 0 0.00 14 188,334,100.00
16 สํานักการโยธา 4 5,000,000.00 6 24,965,480.00 5 12,947,370.00 6 52,151,800.00 0 0.00 0 0.00 21 95,064,650.00
17 สํานักการระบายน้ำ 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
18 สํานักการคลัง 4 0.00 1 0.00 3 0.00 9 7,419,050.00 0 0.00 0 0.00 17 7,419,050.00
19 สํานักเทศกิจ 1 0.00 1 0.00 2 409,000.00 3 654,400.00 0 0.00 0 0.00 7 1,063,400.00
20 สํานักการจราจรและขนส่ง 24 771,572,000.00 30 721,391,400.00 48 916,917,935.52 53 1,225,174,300.00 0 0.00 0 0.00 155 3,635,055,635.52
21 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2 0.00 4 14,868,500.00 3 77,789,047.12 5 0.00 0 0.00 0 0.00 14 92,657,547.12
22 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
23 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 3 0.00 0 0.00 1 3,925,000.00 2 45,511,000.00 0 0.00 0 0.00 6 49,436,000.00
24 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 19 18,102,624.80 21 34,928,396.70 26 88,217,127.00 22 560,056,400.00 0 0.00 0 0.00 88 701,304,548.50
25 สํานักสิ่งแวดล้อม 1 0.00 5 0.00 3 28,000,000.00 4 70,255,000.00 0 0.00 0 0.00 13 98,255,000.00
26 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 0 0.00 3 0.00 2 14,544,000.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 6 14,544,000.00
27 สํานักพัฒนาสังคม 3 1,012,980.00 2 0.00 4 0.00 7 272,800.00 0 0.00 0 0.00 16 1,285,780.00
28 สำนักงานเขตพระนคร 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
29 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 0.00 2 0.00 1 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.00
30 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
31 สำนักงานเขตบางรัก 4 0.00 1 0.00 1 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
32 สำนักงานเขตปทุมวัน 4 0.00 1 0.00 2 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
33 สำนักงานเขตยานนาวา 1 0.00 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
34 สำนักงานเขตดุสิต 0 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
35 สำนักงานเขตพญาไท 0 0.00 7 5,311,000.00 4 0.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 16 5,311,000.00
36 สำนักงานเขตห้วยขวาง 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
37 สำนักงานเขตพระโขนง 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
38 สำนักงานเขตบางกะปิ 1 0.00 1 0.00 2 0.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.00
39 สำนักงานเขตบางเขน 2 0.00 4 0.00 2 0.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 13 0.00
40 สำนักงานเขตมีนบุรี 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
41 สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 0.00 6 0.00 0 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 11 0.00
42 สำนักงานเขตหนองจอก 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
43 สำนักงานเขตธนบุรี 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
44 สำนักงานเขตคลองสาน 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
45 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2 0.00 4 0.00 7 0.00 6 149,800.00 0 0.00 0 0.00 19 149,800.00
46 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2 0.00 1 0.00 3 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
47 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2 0.00 1 0.00 3 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
48 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
49 สำนักงานเขตหนองแขม 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
50 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
51 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
52 สำนักงานเขตดอนเมือง 1 0.00 2 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
53 สำนักงานเขตจตุจักร 3 0.00 2 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
54 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2 0.00 1 0.00 1 0.00 6 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
55 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 1 0.00 3 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
56 สำนักงานเขตสาทร 1 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
57 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.00
58 สำนักงานเขตบางซื่อ 1 0.00 0 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
59 สำนักงานเขตราชเทวี 0 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
60 สำนักงานเขตคลองเตย 1 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
61 สำนักงานเขตประเวศ 2 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
62 สำนักงานเขตบางพลัด 3 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.00
63 สำนักงานเขตจอมทอง 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
64 สำนักงานเขตดินแดง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
65 สำนักงานเขตสวนหลวง 1 0.00 4 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.00
66 สำนักงานเขตวัฒนา 1 0.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 12 0.00
67 สำนักงานเขตบางแค 0 0.00 0 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
68 สำนักงานเขตหลักสี่ 3 0.00 4 0.00 1 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 12 0.00
69 สำนักงานเขตสายไหม 1 0.00 5 332,640.00 3 0.00 6 0.00 0 0.00 0 0.00 15 332,640.00
70 สำนักงานเขตคันนายาว 2 0.00 1 0.00 2 0.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
71 สำนักงานเขตสะพานสูง 0 0.00 1 0.00 1 0.00 3 3,281,000.00 0 0.00 0 0.00 5 3,281,000.00
72 สำนักงานเขตวังทองหลาง 1 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
73 สำนักงานเขตคลองสามวา 2 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
74 สำนักงานเขตบางนา 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
75 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 1 0.00 2 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
76 สำนักงานเขตทุ่งครุ 3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
77 สำนักงานเขตบางบอน 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
รวม ->77 หน่วยงาน 149 808,467,339 178 843,593,515 197 1,185,281,679 312 2,131,171,850 0 0 0 0 836 4,968,514,382.39