ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 02000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.2 ร้อยละของจำนวนหนังสือภายนอก ที่วิเคราะห์กลั่นกรองเสนอผู้บริหาร ได้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.2 ร้อยละของจำนวนหนังสือภายนอก ที่วิเคราะห์กลั่นกรองเสนอผู้บริหาร ได้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 371 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 378 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 741 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 741 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 61 - 19 มี.ค. 62 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 351 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 347 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 698 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 698 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 23 มิ.ย. 62 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ) จำนวน 1,126 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จำนวน 1,002 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 2,128 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 2,128 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (ราชการ)จำนวน 385 เรื่อง - ดำเนินการกลั่นกรองหนังสือภายนอก (เอกชน)จำนวน 401 เรื่อง จำนวนหนังสือภายนอกที่กลั่นกรองเสนอผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 220 เรื่อง สามารถเสนอผู้บริหารได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน จำนวน 786 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดการประชุมแล้วเสร็จจำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 21/2561 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 23/2561 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 24/2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดการประชุมคณะผู้บริหารแล้วเสร็จ จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2561 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 และครั้งที่ 3/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2562 และครั้งที่ 5/2562 เรียบร้อยแล้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 28 มิ.ย. 62 - จัดการประชุมคณะผู้บริหารแล้วเสร็จ จำนวน 13 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 21/2561 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 23/2561 และครั้งที่ 24/2561 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 27/2561 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 และครั้งที่ 3/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2562 และครั้งที่ 5/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2562 และครั้งที่ 7/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2562 และครั้งที่ 9/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2562 และครั้งที่ 11/2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 62 - 30 กันยายน 2562 - จัดการประชุมคณะผู้บริการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว - แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2562 และครั้งที่ 13/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดการประชุมคณะผู้บริการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว - แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2562 เรียบร้อยแล้ว - จัดการประชุมคณะผู้บริการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว- แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2562 16/2562 และ 17/2562 เรียบร้อยแล้ว สรุปปีงบประมาณ 2562 จัดการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้นจำนวน 25 ครั้ง แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนตามแนวทางที่กำหนดครบ 3 ขั้นตอน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.4 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนตามแนวทางที่กำหนดครบ 3 ขั้นตอน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขออนุมัติโครงการฯ - ได้รับอนุมัติโครงการฯ แล้ว - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - ลงพื้นที่เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ลงพื้นที่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2561 จำนวน 2 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียน - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 จำนวน 3 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - ลงพื้นที่เดือนตุลาคม 2561 - 19 มีนาคม 2652 จำนวน 4 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างเดือน ต.ค. 61 - 19 มิ.ย. - ขออนุมัติโครงการฯ - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จำนวน 9 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างเดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - ขออนุมัติโครงการฯ - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน พ.ย. 61 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง (1 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เรื่อง) - เดือน ต.ค.61 - พ.ย. 61 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ธ.ค. พ.ย. 61 ไม่มีการลงพื้นที่ - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ต.ค.61 - ธ.ค. 61 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ม.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง (1 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61 - ม.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ก.พ. 62 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง (1 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เรื่อง) - เดือน ต.ค.61 - ก.พ. 62 ลงพื้นที่จำนวน 3 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน มี.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง (1 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 5 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน เม.ย. 62 ไม่มีการลงพื้นที่ - เดือน ต.ค. 61 - เม.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 5 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน พ.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 3 ครั้ง (3 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 3 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61- พ.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 8 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน มิ.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง(1 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เรื่อง) 1-19 มิ.ย.62 - เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 9 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน มิ.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง (2 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 2 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 10 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ก.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง (1 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 1 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61 - ก.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 11 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ส.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง (2 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 2 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ลงพื้นที่จำนวน 13 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - เดือน ก.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง (2 เรื่อง ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 2 เรื่อง) - เดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ลงพื้นที่จำนวน 13 ครั้ง - อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ลงพื้นที่ จำนวน 13 ครั้ง (13 เรื่อง) (ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน จำนวน 13 เรื่อง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 1.5 ร้อยละของการติดตามข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.5 ร้อยละของการติดตามข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร

หน่วยนับ :ร้อลยะ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อลยะ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
81.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมตามโครงการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน - ประเมินผลโครงการครั้งที่ 1 และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ก.ค. - ก.ย. 62 ติดตามข้อมูลและจัดทำรายงานประจำเดือน ประเมินผลโครงการครั้งที่ 2 และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 1.6 ร้อยละของจำนวนหนังสือภายนอก เสนอส่วนราชการ ที่รับผิดชอบได้แล้วเสร็จภายใน 15 นาที
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1.6 ร้อยละของจำนวนหนังสือภายนอก เสนอส่วนราชการ ที่รับผิดชอบได้แล้วเสร็จภายใน 15 นาที

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค.-ธ.ค.61 -งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 2,184 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 15 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 2,184 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ต.ค.61 – มี.ค. 62 เป็นจำนวน 2,432 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 15 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 2,432 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ต.ค. 61 – มิถุนายน 62 เป็นจำนวน 4,484 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 15 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 4,484 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - งานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจำเดือน ต.ค. 61 – กันยายน 62 เป็นจำนวน 5,851 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการส่ง งานธุรการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 15 นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่อง) เป็นจำนวน 5,851 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **