ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 02000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดทำการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดทำการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ศูนย์รับแจ้งทุกทุกข์ (1555) กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT - ดำเนินการรวบรวมผลการวิเคราะห์ SWOT - จัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการกลั่นกรองงาน ด้านการจัดประชุม และด้านงานสารบรรณ ประจำปี พ.ศ. 2563 - จัดส่งสำเนาโครงการฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สำนักงาน ก.ก. ในวันที่ 15 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 1. ดำเนินการทดลองใช้สรุปแนวทางปฏิบัติงาน 2. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดประชุมทบทวนจากการนำสรุปแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 1. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการใช้สรุปแนวทางปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :92.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
67.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
92.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. และตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน โดยปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลง ร้อยละ 10.3094 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 1. รักษารอบ โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. รวมจำนวน 145 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 145 เรื่อง - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 16 ต.ค. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 55 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 55 เรื่อง (2) วันที่ 1 พ.ย. 62 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. (3) วันที่ 18 พ.ย. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 29 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 29 เรื่อง (4) วันที่ 2 ธ.ค. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 37 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้ง ข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 37 เรื่อง (5) วันที่ 16 ธ.ค. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 24 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1. รักษารอบ โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. รวมจำนวน 38 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 38 เรื่อง - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 2 ม.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. วันที่ 16 ม.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 3. ในวันที่ 3 ก.พ. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 4. วันที่ 17 ก.พ. 63 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. จำนวน 26 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 26 เรื่อง 5. ในวันที่ 2 มี.ค. 63 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. จำนวน 12 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงาน รับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 12 เรื่อง 6. วันที่ 16 มี.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. และตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน โดยปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 19.3886 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 18.6589 เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 28.0283

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 -1. รักษารอบ โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 31 มี.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 เม.ย. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 30 เม.ย. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 17 พ.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 31 พ.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิ.ย. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. และตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน โดยปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 32.5466 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.7400 เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 28.0283 เดือนเมษายน 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 11.9360 เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.0783 เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 14.1898

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 1. รักษารอบ โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิ.ย. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 31 ก.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 16 ส.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 31 ส.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : โครงการลดพลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ / มาตรการของ สผว.กทม. และตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน โดยปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 32.5466 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.7400 เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 28.0283 เดือนเมษายน 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 11.9360 เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.0783 เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 14.1898 เดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 12.8381 เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 20.1732 เดือนกันยายน 2563 ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.0405

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - ดำเนินการให้ผู้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของรับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม. ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ด่วนมาก ที่ กท 0409 / 1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาแบบสำรวจฯ ของ สผว.กทม. กับ กองงาน ผู้ตรวจราชการ โดยผลการดำเนินการ จะจัดส่งร่างมายังหน่วยงาน เพื่อพิจารณาค่าน้ำหนักรายข้อคำถามอีกครั้ง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - กองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดส่งรายงานการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำผลการสำรวจฯ ที่ได้คะแนนน้อยสุดจำนวน 2 ข้อ ไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ จะต้องรายงานผ่านระบบออนไลน์ Google Form ภายในวันที่ 4 พ.ค.63 ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 2. ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ส่งกองงานผู้ตรวจราชการ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 1. ดำเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ 2. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 3. ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับร่างรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สผว.กทม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด