ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04110000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 2. อยู่ระหว่างจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 3. อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 2. อยู่ระหว่างจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) 3. อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครร่วมแสดงความคิดเห็น 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2562 – 2566) เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการในส่วนของจัดทำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม ไปแล้วดังนี้ 1. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดส่งให้สำนักงาน กก. แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ 3. อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการที่สำคัญ และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการในส่วนของจัดทำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภาพรวม ไปแล้วดังนี้ 1. จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2563 - 2565) จัดส่งให้สำนักงาน กก. แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ 3. อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการที่สำคัญ และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 2. เตรียมจัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 3. อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดหลักสูตรและวิธีดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำโครงการฯ เสนอให้ สพข. พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ต่อไป 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เสนอสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเรียบร้อยแล้วตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0401/1700 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 3. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร การระดมความคิดเห็นผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ แนวทางการกำหนดงบประมาณ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ฯ โดยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบไป-กลับ จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน อยู่ปรับแก้ร่างแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำวยการฯ ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาวเป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้แทนสำนัก และกลุ่มเขตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างเตรียมเชิญประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนังานประชาสัมพันธ์กำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ 2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุ 2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ 2.5 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 2.6 กิจกรรมตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 2.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 2.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 2.10 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 2.11 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 2.12 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 10 กิจกรรม 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. อยู่ระหว่างทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างเตรียมเชิญประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป ซึ่งกำหนดจัดการประชุมภายในเดือนมีนาคม 2562 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนังานประชาสัมพันธ์กำหนดดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่ 2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุ 2.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ 2.5 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ 2.6 กิจกรรมตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 2.7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 2.8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนบนป้ายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 2.10 กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 2.11 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 2.12 กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 10 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 2. ดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 3. และอยู่ระหว่างประสานประเด็นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีการเสนอประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หน่วยงานต้องการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการดำเนินการในหลายประเด็น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 999/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร โดยปลัดกรุงเทพมหานครลงนามเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 2. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธานการประชุม 3. มีการเสนอประเด็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่หน่วยงานต้องการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการดำเนินการ 4. นำประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ในช่องทางสื่อต่างๆ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาวเป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
90.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ เช่น Nation และ tnamcot และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com เพื่อเพิ่ม section ข่าวภาษาอังกฤษ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ nation และเว็บไซต์ อสมท. 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ต่างๆ 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ Nation และ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ข่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ Nation และ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ข่าว 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 2. เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ Nation และ อสมท. สัปดาห์ละ 1 ข่าว 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ เช่น Nation และ tnamcot และเพิ่ม section ข่าวภาษาอังกฤษเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 มาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษของ กทม.ในเว็บไซต์ nation และ เว็บไซต์ อสมท.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละความพึงพอใจต่อการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาวเป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละความพึงพอใจต่อการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :99.64

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
99.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 24 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99.1 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 17 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 7 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคม 2562 จำนวน 2 เรื่อง และมีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 100 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 7 เรื่อง มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.86 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 เรื่อง มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2562 จำนวน 15 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 100 31/5/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 12 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 100 30/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 เรื่อง และมีผลคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการออกแบบ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางและวิธีการนำเสนอสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เสียงตามสาย สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 จำนวนทั้งหมด 115 เรื่อง มีผลความพึงพอใจเฉลี่ยรวมร้อยละ 99.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาวเป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
92.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนตุลาคม 2561 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 1 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนพฤศจิกายน 2561 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 14 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 85.71 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนธันวาคม 2561 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 11 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.82

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนมกราคม 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 19 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.73 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 21 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.47 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนมีนาคม 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 32 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนเมษายน 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 34 ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.23 31/5/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนพฤษภาคม 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 30 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 30/6/2562 : สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับดำเนินงานและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น ผลกระทบ รวมถึงประเด็นที่ควรดำเนินการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำข่าวชี้แจงและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ และได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน เดือนมิถุนายน 2562 ประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ส่งสื่อมวล จำนวน 38 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ จำนวน 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเสนอประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสื่อมวลชนระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยส่งประเด็นให้สื่อมวลชน จำนวน 345 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ภายใน 7 วัน จำนวน 320 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาวเป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :94.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
94.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 30/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.prbangkok.com 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้ 1. วันที่ 3 มกราคม 2562 เพิ่มความสามารถของ Header เว็บให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น 2. วันที่ 8 มกราคม 2562 ยกเลิกหัวข้อ “ไทยนิยมยั่งยืน” 3. วันที่ 8 มกราคม 2562 เพิ่มหัวข้อ “เลือกตั้ง 2562” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. 2562 4. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตั้งแบนเนอร์ เพื่อให้ดาวน์โหลดเพลงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้ 1. วันที่ 3 มกราคม 2562 เพิ่มความสามารถของ Header เว็บให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น 2. วันที่ 8 มกราคม 2562 ยกเลิกหัวข้อ “ไทยนิยมยั่งยืน” 3. วันที่ 8 มกราคม 2562 เพิ่มหัวข้อ “เลือกตั้ง 2562” เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. 2562 4. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตั้งแบนเนอร์ เพื่อให้ดาวน์โหลดเพลงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

30/4/2562 : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยมีผลความพึงพอใจดังนี้ 1. เดือนมีนาคม 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรวดเร็วในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 594 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2. เดือนเมษายน 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 563 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 31/5/2562 : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com โดยมีผลความพึงพอใจดังนี้ 1. เดือนมีนาคม 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความรวดเร็วในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 594 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2. เดือนเมษายน 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 563 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3. เดือนพฤษภาคม 2562 สำรวจความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 972 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 30/6/2562 : เดือนมิถุนายน 2562 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 ในประเด็นความพึงพอใจโดยรวมต่อ www.prbangkok.com มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 849 ครั้ง ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเี่ยวกับนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งควบคุมและดูแลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเี่ยวกับนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ของกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งควบคุมและดูแลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 30/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ www.prbangkok.con ให้เกิดความพึงพอใจในประเด็นความถูกต้อง ความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกต่อการสืบค้น และหาข้อมูลของผู้ใช้งาน และได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการจำนวน 4 ครั้ง สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 94.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **