ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 07000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :51.06

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
39.17

100 / 100
3
48.65

0 / 0
4
51.06

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่มารับบริการในสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานโดยมีผู้รับบริการดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในปีงบประมาณ จำนวน 6,886 ราย - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง จำนวน 17,582 ราย - คิดเป็นร้อยละ 39.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และได้รับการดูแลตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้ป่วย DM ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 2. ตรวจ HbA1C ปีละ 1 ครั้ง 3. ตรวจ Lipid ปีละ 1 ครั้ง 4. ตรวจ UMA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานได้รับการดูแลตามเกณฑ์ จำนวน 20,491 ราย - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวานหรือคลินิกอายุรกรรม (กรณีไม่มีคลินิกโรคเบาหวาน) ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 42,119 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ได้รับการติดตาม ให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ตามเกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าระดับ HbA1c ค่าระดับครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ (2) ค่าระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกันอยู่ในระดับ 70 -130 มก./ดล. ซึ่งเป็น ค่าระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตาม ในคลินิกเบาหวานตามนัด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการจัดโครงการ “ผู้สูงอายุปลอดภัย ครอบครัวใส่ใจเบาหวาน”ครั้งที่ 2 ได้มีการบรรยายเรื่อง “ใครไม่เบา เบาหวาน” และจัดบรรยายให้ความรู้สู่ผู้รับบริการ เรื่องอาหารเบาหวาน โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 1,155 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 517 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.76 2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน และศูนย์เบาหวาน อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร ชั้น 6 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 13,289 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 7,912 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.54 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการ ณ ห้องตรวจอายุรกรรม (90001) และคลินิกเบาหวาน ความดัน (200010) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ในวันราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 13,004 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 5,825 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.79 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีกิจกรรมตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ กิจกรรมให้ความรู้และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 8,501 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 4,655 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.76 5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินการให้บริการที่ ตึก OPD ชั้น 1 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 5,355 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 4,066 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.93 6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการให้ความรู้ในแต่ละทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนทำเอกสารให้ความรู้ในการควบคุมอาหาร การออกกกำลังกาย การรับประทานยาให้ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 3,022 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 1,562 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.69 7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการให้บริการคลินิกเบาหวานทุกวันพฤหัสบดีและคลินิกตรวจเท้าเบาหวานให้บริการ เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ให้ความรู้ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อการสอน เรื่องโรคเบาหวาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยตามหลัก 3 อ. 2 ส. โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 14,829 ราย ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 5,860 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.52 8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดรูปแบบการบริหารโรคเรื้อรัง (chronic care model : CCM) โดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยกระบวนการดูแลและการประชุม เพื่อจัดทำคู่มือการดูแลตนเอง กำหนดรูปแบบการให้สุขศึกษา โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 13,223 ราย และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์จำนวน 6,561 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.62 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด จำนวน 72,378 ราย และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 36,958 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.06

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :45.00

ผลงาน :49.58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
29.61

100 / 100
3
54.02

0 / 0
4
49.58

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดที่มารับบริการในสำนักการแพทย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยมีผู้รับบริการดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ จำนวน 23,401 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด 8 แห่ง จำนวน 6,930 ราย - คิดเป็นร้อยละ 29.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยมีผู้รับบริการดังนี้ - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีงบประมาณ จำนวน 38,261 ราย - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมด 8 แห่ง จำนวน 70,833 ราย - คิดเป็นร้อยละ 54.02

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิฉัย โรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาในคลินิกอายุรกรรม ซึ่งมาตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือนหรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุ (E10, E11, E12, E13, E14) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไปที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 มม.ปรอท. 2) ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/80 มม.ปรอท. มีผลการดำเนินการดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ให้บริการผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง ณ แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 7,185 คน และมีผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4,099 คน คิดเป็นร้อยละ 57.05 2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ให้คำแนะนำก่อนและหลังเข้ารับการตรวจรักษา ณ คลินิกความ ดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด จำนวน 21,307 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 13,444 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดำเนินการให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ณ คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น. โดยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด จำนวน 18,845 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 15,069 คน คิดเป็นร้อยละ 79.96 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ณ คลินิกอายุรกรรมจัดกิจกรรมรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในคลินิกอายุรกรรม ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและสามารถควบคุมความดันโลหิตไม่ให้อยู่ในระดับรุนแรง โดยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 15,317 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10,232 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เปิดให้บริการ ที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ณ ตึก OPD ชั้น 1 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลกในเดือน พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยความ ดันโลหิตสูง ญาติและผู้ดูแล มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจัดกิจกรรมชมรมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกวันจันทร์ โดยความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งมีการ คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยแจ้งให้แพทย์ส่งตรวจ BUN CR EGFR อย่างน้อยปีละครั้ง และส่งต่อหากพบความผิดปกติให้ได้รับการรักษา โดยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 7,954 คน และมีผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3,787 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 *หมายเหตุ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของ โควิด - 19 จึงงดการจัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูง 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดำเนินการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในคลินิกพิเศษต่างๆ เช่น คลินิกอายุรกรรม คลินิกเบาหวาน และให้บริการที่ห้องตรวจโรคทั่วไปทุกวัน ตามเวลาราชการโดยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด จำนวน 12,019 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6,510 คน คิดเป็นร้อยละ 54.16 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยมีผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด จำนวน 12,621 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6,885 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และจัดกิจกรรม “เรียนรู้ 3อ. บอกลา 2ส. รู้ทันเบาหวานความดันโลหิตสูง” ให้แก่ประชาชน โดยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจำนวน 1,493 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3,686 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34 สรุป ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และมารับบริการทั้งหมด จำนวน 111,429 คน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 66,391 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) จำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค (โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค (โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ยูนิต

เป้าหมาย :6,800.00

ผลงาน :9.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ยูนิต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
8.00

0 / 0
4
9.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 4 แห่ง (รพก. รพต. รพจ. และ รพส.) ดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 – 30 พ.ย. 62 ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 4,438 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 65.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตขึ้น ประกอบกับเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีจำนวน ผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 6,636 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 96.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตขึ้น ประกอบกับเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีจำนวน ผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 8,106 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 117.48

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ประกอบกับในปัจจุบัน ประเทศไทยเกิดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต เนื่องจากจำนวนผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งหากปริมาณโลหิตสำรองที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตดังกล่าวได้ สำนักการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการโดยโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทั้งในและนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยเชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักการแพทย์จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 354/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 และมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการรับบริจาคโลหิตได้จำนวน 2,277 Unit 2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการรับบริจาคโลหิตได้จำนวน 2,102 Unit 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการรับบริจาคโลหิตได้จำนวน 2,554 Unit 4. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการรับบริจาคโลหิตได้จำนวน 2,972 Unit รวมได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 9,905 unit

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

หน่วยนับ :มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :87.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
88.51

100 / 100
3
90.47

0 / 0
4
87.92

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทุก ๆ 3 เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค สรุปอัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง รักษาหายและรักษาครบ(Cure+Complete) ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 235 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค สรุปอัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง รักษาหายและรักษาครบ(Cure+Complete) ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 430 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 389 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค โดยมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ร่วมกับสำนักอนามัย จำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ - ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ และได้กำหนดแผนการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. โรงพยาบาลสิรินธร วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. โรงพยาบาลตากสิน วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ผ่านการประเมินตัวชี้วัด 11 ด้าน โดยเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินได้มาจากแนวทางของ International Standards of TB care (ISTC) รวมทั้งข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ ทั้ง 8 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค สัปดาห์ละ 2 วัน (วันอังคารและวันศุกร์) บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกราย จัดห้องตรวจแยกจากผู้ป่วยทั่วไป ลดขั้นตอนการติดต่อของผู้ป่วย มีระบบการส่งตรวจเสมหะ และการค้นหาผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา มีระบบการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยสงสัยวัณโรค (Fast track screening) มีการติดตามผู้ป่วยให้รับการรักษาเร็วขึ้น มีระบบนัด ระบบการแจ้งเตือนวันนัด และพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับยาต่อเนื่อง โดยประสาน Referral Center for TB ของ สนอ. อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 86.77 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 189 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.77 2.โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค ให้บริการในวันและเวลาราชการ จัดบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้การรักษาตามแนวทางการรักษาวัณโรค ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค และติดตามประเมินผลการรักษาในผู้ป่วยทุกราย อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 84.51 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 142 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.51 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคในผู้ป่วยทุกราย จัดทำ Dot. Conner สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดให้มีระบบ Counselling TB ในผู้ป่วยทุกราย จัดทำระบบ การกินยาแบบ DOT ในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ติดตามผู้ป่วยให้รับประทานยาครบถ้วน ถูกต้อง และจัดระบบบริการแบบ One stop service (บริการตาม LAB และรับยาให้ผู้ป่วย) รวมถึงประสานงานระบบส่งต่อผู้ป่วยกับหน่วยงานภายนอก อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 87.50 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 128 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค ทุกวันพุธ จัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยวัณโรคและญาติของผู้ป่วย และมีการประเมินความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย รวมถึง มีการค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการตรวจรักษา อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 87.50 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 48 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค จัดระบบ Fast track ในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ และมีการประเมินก่อนและหลังให้ความรู้ มีการติดตามผู้ป่วยให้มารักษาตามนัด ระบบให้ยาแบบ Daily package เพื่อความสะดวกในการรับประทานยาของผู้ป่วย มีการติดตามเยี่ยมหลังการรักษา และติดตามเยี่ยมผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค รวมถึงมีการประสานงานการทำงานระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 90.91 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 44 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.91 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรคทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คลินิกพิเศษ งานผู้ป่วยนอก ตึกทันตกรรม ชั้น 1 จัดให้บริการแบบ One stop service จุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยวัณโรคและญาติของผู้ป่วย รวมถึงการติดตามการรับประทานยา และค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการตรวจรักษา อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่ ร้อยละ 95.12 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 41 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ(Cure+Complete) จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.12 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค จัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยวัณโรคและญาติของผู้ป่วย รวมถึงการติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วย อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่ ร้อยละ 89.47 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 114 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.47 9. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการเปิดให้บริการคลินิกวัณโรค ให้บริการแบบ One stop service จุดเดียวเบ็ดเสร็จ จัดให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยวัณโรคและญาติของผู้ป่วย รวมถึงการติดตามการรับประทานยา และค้นหาผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการตรวจรักษา รวมถึงมีการพัฒนาระบบการติดต่อผ่านระบบไลน์ ทาง Smart phone เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาหากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมีปัญหาในการรับประทานยาหรือผลข้างเคียงจากยาใช้ในการติดตามผู้ป่วย แจ้งวันนัดล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยลืมนัดหมายการตรวจ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการดูแล ที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถแจ้งการรับประทานยาให้เจ้าหน้าที่ที่คลินิกได้รับทราบ อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 89.23 ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 130 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.23 สรุปอัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่งในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 87.92 ดังนี้ ผู้ป่วยที่นำมาประเมิน ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 836 ราย ผลการรักษา รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 735 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.92

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :35.00

ผลงาน :54.11

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
51.22

0 / 0
4
54.11

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเพื่อเชิญชวนผลิตผลงานนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างส่วนราชการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งผลงานนวัตกรรม วิจัย R2R

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม R2R ไปใช้ในส่วนราชการ ดังนี้ ผลงานวิจัย จำนวน 19 ผลงาน ผลงานนวัตกรรม จำนวน 20 ผลงาน ผลงาน R2R จำนวน 2 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 41 ผลงาน มีการนำผลงานไปใช้ จำนวน 21 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 51.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากดำเนินภารกิจด้านการรักษาพยาบาลแล้ว การพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นภารกิจที่สำนักการแพทย์ให้ความสำคัญ ทั้งการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และ R2R ที่จะสามารถนำมาพัฒนาการให้บริการประชาชนได้ และในปัจจุบันสำนักการแพทย์เป็นสถาบันร่วมสอนเพื่อผลิตแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา ซึ่งบุคลากรของสำนักการแพทย์ต้องถูกส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งการสอน รักษา และค้นคว้าวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลาการทางการแพทย์ให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการให้ส่วนราชการจัดทำผลงานวิจัย / นวัตกรรม / R2R เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดำเนินการมีดังนี้ 1. ผลงานวิจัย จำนวน 40 ผลงาน 2. ผลงานนวัตกรรม จำนวน 43 ผลงาน 3. ผลงาน R2R จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งจากการผลิตผลงานดังกล่าว พบว่ามีการนำผลงานวิจัย/ นวัตกรรม/R2R เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ผลงานถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 46 ผลงาน 2. ผลงานไม่ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 39 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 54.11

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ
ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :97.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.18

100 / 100
2
97.69

100 / 100
3
96.47

0 / 0
4
97.53

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ -ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 6 ราย ส่งต่อสำเร็จ 6 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 0 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 100 - ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 37 ราย ส่งต่อสำเร็จ 1 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ36 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 97.30 -ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 8 ราย ส่งต่อสำเร็จ 8 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 0ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 100 - ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 4 ราย ส่งต่อสำเร็จ 4 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 0 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 100 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้ง 55 กลุ่มโรค จำนวน 54 ราย ส่งต่อสำเร็จ 54 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ดังนี้ -ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 22 ราย ส่งต่อสำเร็จ 21 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 95.45 - ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 192 ราย ส่งต่อสำเร็จ 189 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 98.44 -ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 27 ราย ส่งต่อสำเร็จ 26 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 96.30 - ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 19 ราย ส่งต่อสำเร็จ 18 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 94.74 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 260 ส่งต่อสำเร็จ 254 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.69

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- ผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ดังนี้ -ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 32 ราย ส่งต่อสำเร็จ 28 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 4 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 87.50 - ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 220 ราย ส่งต่อสำเร็จ 217 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 98.64 -ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 37 ราย ส่งต่อสำเร็จ 34 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 91.89 - ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 23 ราย ส่งต่อสำเร็จ 22 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 95.65 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 312 ราย ส่งต่อสำเร็จ 301 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 11ราย คิดเป็นร้อยละ 96.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของระบบส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากจะสามารถลดการสูญเสีย สร้างความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย และผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่หากการส่งต่อมีความล่าช้าอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือเกิดการสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้ จากข้อมูลสถิติการรายงานผู้ป่วยระบบส่งต่อของสำนักการแพทย์ พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทารกคลอดก่อนกำหนด และออร์โธปิดิกส์ ดังนั้น เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สำนักการแพทย์จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 618/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมีการจัดทำคู่มือการส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 36 ราย ส่งต่อสำเร็จ 32 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 4 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 88.89 ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 332 ราย ส่งต่อสำเร็จ 329 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 99.10 ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 47 ราย ส่งต่อสำเร็จ 44 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 93.62 ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 31 ราย ส่งต่อสำเร็จ 30 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 96.77 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563) สรุปส่งต่อทั้งหมด 446 ราย สำเร็จ 435 ราย คิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 97.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :86.39

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.59

100 / 100
2
90.54

100 / 100
3
87.81

0 / 0
4
86.39

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐานภายใน 15 นาที จำนวน 3,153 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการ จำนวน 4,813ราย คิดเป็นร้อยละ 67.51 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการขั้นภายใน 10 นาที 1,080 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ขอรับบริการทั้งหมด จำนวน 4,680 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) จำนวน 11,973 ครั้ง การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) จำนวน 11,838 ครั้ง โดยผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที จำนวน 2,822 ครั้ง และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที จำนวน 7,928 ครั้ง ร้อยละของตัวชี้วัด ขั้นสูง (Advanced) ร้อยละ 23.57 ขั้นพื้นฐาน (Basic) ร้อยละ 66.97

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดำเนินการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) จำนวน 19,806 ครั้ง โดยผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที จำนวน 4380 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.11 - การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic) จำนวน 18,982 ครั้ง และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที จำนวน 12,472 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็น 9 โซน โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นศูนย์สั่งการและประสานงานเครือข่ายในระบบฯ จำนวนทั้งสิ้น รวม 62 แห่ง มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นแม่โซนร่วมให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) หรือระดับ ALS ดังนี้ โซนที่ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โซนที่ 2 รพ.กลาง โซนที่ 3 รพ.ตากสิน โซนที่ 4 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โซนที่ 5 รพ.เลิดสิน โซนที่ 6 รพ.นพรัตน์ราชธานี โซนที่ 7 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช โซนที่ 8 รพ.ราชวิถี โซนที่ 9 รพ.ตำรวจ ส่วนการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (Basic หรือระดับ BLS) มีมูลนิธิสาธารณ-กุศล จำนวน 8 แห่ง ร่วมจัดบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิสยามรวมใจ มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนย์ราชพฤกษ์) มูลนิธิหงส์แดง มูลนิธิกูบแดง มูลนิธิจีเต็กลิ้ม-ฮู้ก๊กตึ้ง (พิรุณ) ทั้งนี้ ศูนย์เอราวัณ ได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล โดยจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 จุดจอด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เพื่มจุดจอดและทีมปฏิบัติการจำนวน 1 จุดจอด (ของเดิมมี 8 จุดจอด) รวมเป็น 9 จุดจอด โดยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำหนดจุดจอด ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้ 1) จุดจอดใต้ทางด่วนประชาชื่น 2) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 ตลิ่งชัน 3) จุดจอดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) 4) จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว 5) จุดจอดสำนักงานเขตบางนา 6) จุดจอดสำนักงานเขตวังทองหลาง 7) จุดจอดทุ่งครุ 8) จุดจอดคลองสามวา 9) จุดจอดรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563) โดยแต่ละจุดประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ - พยาบาลวิชาชีพหรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 คน/ผลัด - เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน หรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 ผลัด/คน - พนักงานขับรถยนต์หรือเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานหรือพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน/ผลัด โดยสรุป ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62 – 31 ส.ค.63) มีสถิติผลการออกปฏิบัติการของเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครในภาพรวมทั้งระบบฯ (Bangkok EMS) รวมจำนวน 62 แห่ง ดังนี้ ระดับ Advanced (ALS) - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) ภายใน 10 นาที จำนวน 5,737 ครั้ง - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) ทั้งหมด จำนวน 27,511 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5,737/27,511*100 = 20.85 % ระดับ Basic (BLS) - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จำนวน 17,538 คน - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(Basic) ทั้งหมด จำนวน 26,760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17,538/26,760*100 = 65.54% (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 31 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีในผู้สูงอายุ  (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :5,000.00

ผลงาน :8.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 400 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 468 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 481 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 345 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 377 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 308 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 623 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 428 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 301 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 3,731 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 400 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 468 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 481 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 345 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 377 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 308 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 623 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 428 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 301 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 3,731 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รพ.กลาง จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 627 ราย รพ.ตากสิน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 760 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 633 ราย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 477 ราย รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 650 ราย รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 457 ราย รพ.ราชพิพัฒน์ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 833 ราย รพ.สิรินธร จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 524 ราย รพ.บางขุนเทียน จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 241 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง เท่ากับ 5,202 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักการแพทย์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการเพิ่มการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกของผู้สูงอายุ โดยการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการที่เกิดในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) จำนวน 5,000 รายเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการที่เกิดในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 11. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ 12. คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันตามแบบประเมิน ADL 13. ประเมินภาวะซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) 14. คัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น: ตรวจสายตา (Visual Acuity Test) 15. ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนด้วย OSTA index 16. ประเมินสมรรถภาพสมอง (IQ CODE) 17. ประเมินภาวะโภชนาการ 18. คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Incontinence) 19. คัดกรองภาวะหกล้ม (Fall) 20. การให้คำปรึกษากับผู้สูงอายุ เฉพาะที่คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร ได้แก่ ด้านยา ด้านทันตกรรม ด้านอาหาร ด้านกายภาพบำบัด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - โรงพยาบาลกลาง 755 ราย - โรงพยาบาลตากสิน 903 ราย - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 744 ราย - โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 679 ราย - โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1,754 ราย - โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร474 ราย - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2,135 ราย - โรงพยาบาลสิรินธร 634 ราย - โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 643 ราย รวมทั้งสิ้น 8,721 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด