ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 07000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :52.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.71

100 / 100
2
31.11

100 / 100
3
57.18

0 / 0
4
52.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 10.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 31.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 57.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 100 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการ เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 4 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักการแพทย์ไม่มีหมวดเงินอุดหนุน) และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบการเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานการเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งมีการจัดทำงบการงบการเงินประจำปีตามคู่มือการบัญชี ของกรุงเทพมหานคร และสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสำนักการแพทย์ โดยการกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ ของรายการบัญชีของสำนักการแพทย์ และตรวจสอบยอดบัญชีกับส่วนกลางเฉพาะ รายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดรายงานส่วนกลางหลายหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจักรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งมีการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และสามารถส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งมีการจัดส่งรายงานยอดทรัพย์สินประจำปี และสามารถส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) โดยมีการกระทบยอดและตรวจสอบความถูกต้องของรายการทรัพย์สินของสำนักการแพทย์ที่ต้องยืนยัดยอดรายงานงบทรัพย์สินให้เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **