ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50040000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 2.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
2.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.05

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยออินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ผลการดำเนินการ คัดแยกอาหารเลี้ยงสัตว์ คัดแยกกล่องนม สำรวจวัสดุรีไซเคิล จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ การเรียนรู้ศูนย์ชุมชน ฯลฯ - สถานที่ สำนักงานเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ ร้านค้า โรงเรียน ฯลฯ - เดือน ตุลาคม ปริมาณมูลฝอย 18,200 กก. เดือน พฤศจิกายน ปริมาณมูลฝอย 24,000 กก. เดือน ธันวาคม อยู่ระหว่างรวบรวม้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 รวม 42,200 กก. - แหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย - สถานประกอบการ ตลาด ชุมชน ฯลฯ 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ผลการดำเนินการ จัดเก็บขยะอันตราย - สถานที่ สำนักงานเขตบางรัก ชุมชน สถานประกอบการ ร้านค้า โรงเรียน ฯลฯ - เดือน 1 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2561 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 3,230 กก. คงเหลือ 11,790 กก. - แหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บมูลฝอย - ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยออินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยฯ และคัดแยกเศษอาหารฯ นำส่งโรงงานทำปุ๋ย เดือนมกราคม 2562 จำนวน 31.55 ตัน เลี้ยงสัตว์ 20 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1.25 ตัน รวมทั้งสิ้น 56.55 ตัน เดือน ก.พ.62 จำนวน 31.55 ตัน เลี้ยงสัตว์ 20 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1.25 ตัน รวมทั้งสิ้น 42.11 ตัน เดือน มี.ค.62 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 2. จัดเก็บมูลฝอยอันตราย เดือน ม.ค. 62 รวม 1,110 ก.ก. เดือน ก.พ.62 รวม 970 ก.ก. เดือน มี.ค.62 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารและรายงานผลผ่านระบบกูเกิลไดท์ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม และรายงานผู้บริหารเขตทราบ ณ หลังสิ้นเดือน มี.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561- มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยฯ และคัดแยกเศษอาหารฯ นำส่งโรงงานทำปุ๋ย เดือนเมษายน 2562 จำนวน 29.73 ตัน เลี้ยงสัตว์ 14.30 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1.15 ตัน รวมทั้งสิ้น 45.18 ตัน เดือนพฤษภาคม 2562 นำส่งโรงงานทำปุ๋ย จำนวน 31.17 ตัน เลี้ยงสัตว์ 12.40 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1.10 ตัน รวมทั้งสิ้น 44.67 ตัน เดือน มิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 2.เดือนเมษายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวม 1,210 กิโลกรัม เดือนพฤษภาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวม 740 กิโลกรัม เดือนมิถุนายน 2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R - เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก - เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น - รวบรวมปริมาณการจัดเก็บรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงข้อมูลในระบบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำรวจจุดเสี่ยงภัยพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อตรวจตรา/เฝ้าระวัง 2.จัดทำโครงการจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา 3.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1 โครงการจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจที่รับผิดชอบพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจตราท่าเทียบเรือ จำนวน 2 แห่ง - ประสานฝ่ายปกครองขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจประเมินผลประจำปี - ประสานฝ่ายรักษษความสะอาดฯ รายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจประเมินผลประจำปี - นำข้อมูลโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจประเมินผลประจำปีงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจตราและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัย หรือตรวจร่วมเป็นประจำทุกวัน - รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการเกี่ยวข้องสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นประจำทุกเดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว) - จัดรถยนต์สายตรวจและรถจักรยานยนต์สายตรวจออกตรวจสอบทั่วพื้นที่โดยเฉพาะจุดเปลี่ยว จุดอันตราย - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติงานตามจุดหรือสถานที่ที่กำหนด - รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา - ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ท่าเทียบเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือสาทร - ประสานฝ่ายปกครอง ขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV - ประสานฝ่ายรักษาฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม - ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง - นำข้อมูลโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร การตรวจจุดเสี่ยงภัย นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจประเมินผลประจำปีงบประมาณ - รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน 2.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว)- ชุดสายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ ตามเวลาและพื้นที่ที่รับผิดชอบ - รวบรวมผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.โครงการเทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร - จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามโรงเรียนในพื้นที่เขต - รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา - ชุดสายตรวจออกตรวจตราท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ประสานฝ่ายปกครอง ขอรายงานการตรวจสอบ CCTV - ประสานฝ่ายรักษาฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม - ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง - รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นประจำทุกเดือน 2.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว)- ชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3.โครงการเทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร - เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามโรงเรียนในพื้นที่เขต - รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำแผนส่ง สนน. เรียบร้อย โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม 2. จัดเก็บชยะ วัชพืช จำนวน 12 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อย 1.1 การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวน 9 คูคลอง ระยะทาง 1,688 เมตร 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตะแกรงรับน้ำ แรงงานเขต 66 ซอย ยาว 22,309 เมตร จ้างเหมา 32 ซอย ยาว 9,262 เมตร 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฯ มีการรายงานทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน 3. ประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติงานปีที่ผ่านมา / ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อหาปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 4. แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ลอกท่อระบายน้ำ ยาว 31,571 เมตร ร้อยละ 100 5. แผนรักษาความสะอาดคลอง คู ระบายน้ำ ลำกระโดง 9 คูคลอง ยาว 1,688 เมตร ร้อยละ 100 6. แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและแก้ไจปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 100 7. แผนรักษาความสะอาดคลอง คู ระบายน้ำ ลำกระโดง ร้อยละ 100 8. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 5 ครั้ง 9. แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต ร้อยละ 100 10. แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร้อยละ 100 11. แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต ร้อยละ 100 ไม่มีการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด - เข้าพัฒนาปรับปรุงระบบการไหลเวียนของน้ำและการระบายน้ำในคูคลอง - เดือนพฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง บริเวณคลองหัวลำโพงเก่า 2.ดำเนินการตามแผนรักษาความสะอาดคูคลอง เดือนเมษายน 2562 จำนวน 3 คลอง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 4 คลอง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 3 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด - เข้าดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการไหลเวียนของน้ำและการระบายน้ำในคูคลอง ตามที่กำหนดในแผน - รวบรวมข้อมูลจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม 2.ได้ดำเนินการตามแผนรักษาความสะอาดคูคลอง ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 3 คลอง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 4 คลอง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 3 คลอง รวม เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 จำนวน 48 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ต.ค.61-จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน เชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางรัก พ.ย.61 -ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องปฏิบัติการที่ทางสำนักอนามัยกำหนด ธ.ค.61 - การตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม - การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องปฏิบัติการที่ทางสำนักอนามัยกำหนด - รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบรายงานที่กำหนด - ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยในระดับเขต และดำเนินกิจกรรมเครือข่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารแก่เครือข่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสองเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารของสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 210 แห่ง 2. จัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 3. การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องปฏิบัติการที่ทางสำนักอนามัยกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหารของสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 200 แห่ง 2. การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งห้องปฏิบัติการที่ทางสำนักอนามัยกำหนด 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขลักษณะในสถานประกอบการอาหาร ในพื้นที่เขตบางรัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ของสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 737 แห่ง 2.จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 3.จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อจัดประชุมผู้ประกอบการ ผู้ค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตบางรัก 4.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตบางรัก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางรักทำหนังสือประสาน สนย. ตรวจสอบการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำนักงานเขตบางรัก โอนงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรักให้สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง 2. สำนักงานเขตบางรัก มีหนังสือที่ กท ๔๓๐๓/๕๒๓๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ สนย.ตรวจสอบแบบฯ 3. สำนักการโยธา มีหนังสือที่ กท ๐๙๐๕/อ.๓๘ ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 แจ้งผลการตรวจสอบอาคารสำนักงานเขตบางรัก มีการดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ตามรูปแบบและได้กรอกแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ 4. สำนักงานเขตบางรัก ส่งแบบและรายงานผลการดำเนินงาน (Checklist) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ สนย. ตามหนังสือ ที่ กท 4303/1053 ลงวันที่ 27 ก.พ.62 และแบบรายงานทางเมล ลงวันที่ 11 ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำนักงานเขตบางรัก โอนงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรักให้สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง 2. สำนักงานเขตบางรัก มีหนังสือที่ กท ๔๓๐๓/๕๒๓๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ สนย.ตรวจสอบแบบฯ 3. สำนักการโยธา มีหนังสือที่ กท ๐๙๐๕/อ.๓๘ ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 แจ้งผลการตรวจสอบอาคารสำนักงานเขตบางรัก มีการดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ตามรูปแบบและได้กรอกแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ 4. สำนักงานเขตบางรัก ส่งแบบและรายงานผลการดำเนินงาน (Checklist) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ สนย. ตามหนังสือ ที่ กท 4303/1053 ลงวันที่ 27 ก.พ.62 และแบบรายงานทางเมล ลงวันที่ 11 ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. สำนักงานเขตบางรัก โอนงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางรักให้สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง 2. สำนักงานเขตบางรัก มีหนังสือที่ กท ๔๓๐๓/๕๒๓๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ สนย.ตรวจสอบแบบฯ 3. สำนักการโยธา มีหนังสือที่ กท ๐๙๐๕/อ.๓๘ ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 แจ้งผลการตรวจสอบอาคารสำนักงานเขตบางรัก มีการดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ตามรูปแบบและได้กรอกแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ 4. สำนักงานเขตบางรัก ส่งแบบและรายงานผลการดำเนินงาน (Checklist) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้ สนย. ตามหนังสือ ที่ กท 4303/1053 ลงวันที่ 27 ก.พ.62 และแบบรายงานทางเมล ลงวันที่ 11 ก.พ.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :97.80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
97.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางรักดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ครั้ง ในวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.61 ถึงวันที่ 26 ม.ค.62 ยกเว้นวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 5 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาฯ (o-net) ในวันที่ 2 ก.พ.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด แล้วเสร็จ 5 โครงการ 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนและรายบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลแล้ว ซึ่ง สนศ. อยู่ระหว่างการประมวลผลการทดสอบฯ ในระดับ กทม. และระดับสำนักงานเขต เพื่อนำผลคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวมาเป็นผลการดำเนินการของตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จเพิ่ม 2 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 2.โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อคำนวณสูตรการคิดคะแนนตัวชี้วัดนี้ จากสำนักการศึกษา ได้ผลคะแนนเขต ร้อยละ 97.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3.โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 5.โครงการสอนภาษาจีน 6.โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร คะแนนตัวชี้วัด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดจากสำนีกการศึกษา ได้ร้อยละ 97.80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ได้จัดทำรายงานส่งสำนักผังเมือง ดังนี้ - เดือน ต.ค.- พ.ย.61 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เดือน ธ.ค.61 มีผู้ขอรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย 2. กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ฯ - ดำเนินการลงจุดการขออนุญาติให้มีการก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือนและส่งรายการให้สำนักผังเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เดือน ม.ค.62 ดำเนินการตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป - เดือน ก.พ.62 ดำเนินการตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป - เดือน มี.ค.62 ดำเนินการตามโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป 2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - เดือน ม.ค.62 ลงจุด 1 ราย - เดือน ก.พ.62 ลงจุด 1 ราย - เดือน มี.ค.62 (1 - 25 มี.ค.62) ไม่มีการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เดือน เม.ย.62 ดำเนินการตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2562 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป - เดือน พ.ค.62 ดำเนินการตามโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2562 มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักผังเมืองต่อไป - เดือน มิ.ย.62 ณ วันที่ 6 มิ.ย.62 ไม่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 2.กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือนมี.ค.62 ลงจุด 4 ราย เดือนเม.ย.62 ลงจุด 0 ราย เดือนพ.ค.62 ลงจุด 1 ราย เดือนมิ.ย.62 รอดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 2.ได้ทำการลงจุดแสดงตำแหน่งการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ราย เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 0 ราย เดือนกันยายน 2562 รอดำเนินการ รวมทั้งหมด เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 จำนวน 10 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ เป็นประจำทุกเดือน 2. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหาความต้องการ และศักยภาพของชุมชน จำนวน 8 ชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาออกมาในรูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการได้ยกร่างแผนพัฒนาชุมชนได้ จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนวอยสองพระ ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า ชุมชนซอยพระนคเรศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก เวลา 13.30 น. และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 2. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ร่างแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนตรอกห้านาย 2) ชุมชนซอยสองพระ 3) ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) 4) ชุมชนซอยพระนคเรศ 5) ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง 6) ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7) ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 8) ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีเวียง ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม และชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เนื่องจากชุมชนดังกล่าวได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ปี 2561 และอยู่ระหว่างส่งรายชื่อกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เขตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตบางรักจะสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้จำนวน 11 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.33 สูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 23.33 3. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนเงิน 60,326.82 บาท 4. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 282,435.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก และอยู่ระหว่างจัดการประชุมครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 2.จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น.ครั้งที่ 3 วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.ร่างแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้ 1) ชุมชนตรอกห้านาย 2) ชุมชนซอยสองพระ 3) ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า ( สี่พระยา )4) ชุมชนซอยพระนคเรศ 5) ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง 6) ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7) ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 8) ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีเวียง ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม และชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ เนื่องจากชุมชนดังกล่าวได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ปี 2561 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนพร้อมผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตบางรักจะสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนได้จำนวน 11 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.33 สูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 23.33 3.อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวนเงิน 71,660 บาท 4.เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 416,052.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.56

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 8 ชุมชน เกินเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 53.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 1.การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) 2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1.การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
2.ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.35

100 / 100
4
100.85

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนฯ 62,318,347.63 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 31,310.74 บาท 3. ภาษีป้าย 468,316.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,817,974.47 บาท หมายเหตุ ยอดประมาณการอยู่ระหว่างรอสำนักการคลังแจ้งมาที่สำนักงานเขต 2. ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,350,132.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.70 หมายเหตุ ภาษีค้างชำระตามที่สำนักการคลังกำหนด จำนวน 17,539,434.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนฯ 164,002,529.57 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 668,617.51 บาท 3. ภาษีป้าย 4,404,023.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,075,170.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.53 ของยอดประมาณการ (ยอดประมาณการที่ สนค.กำหนด 3 ภาษี คือ 964,300,000 บาท 2. ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวนเงิน 2,651,892.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.12 หมายเหตุ ภาษีค้างชำระตามที่สำนักการคลังกำหนด จำนวน 17,539,434.89 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ดังนี้ 1.1 ภาษีโรงเรือน 307,228,164.68 บาท 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ 548,791.85 บาท 1.3 ภาษีป้าย 7,642,744 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 315,419,700.53 บาท ( ยอดประมาณการที่ สนค.กำหนด 3 ภาษี คือ 964,300,000 บาท )2.ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,027,830.55 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ดังนี้ 1.1 ภาษีโรงเรือน 228,786,188.79 บาท 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ 81,462.84 บาท 1.3 ภาษีป้าย 3,767,599.10 บาท รวมเป็นเงิน 232,635,250.73 บาท 2.จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,167,665.31 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน 1.จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด 2.จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
1.จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
2.จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 ถูกต้องตามคู่มือบัญชีของ กทม. 2. จัดส่งงบการเงินประจำปี 2561 ให้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผุ้ว่าการตรวจเงินแผ่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองบัญชี ในวันที่ 19 พ.ย.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 ถูกต้องตามคู่มือบัญชีของ กทม. 2. จัดส่งงบการเงินประจำปี 2561 ให้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผุ้ว่าการตรวจเงินแผ่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองบัญชี ในวันที่ 19 พ.ย.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 ถูกต้องตามคู่มือบัญชีของ กทม. 2. จัดส่งงบการเงินประจำปี 2561 ให้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผุ้ว่าการตรวจเงินแผ่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองบัญชี ในวันที่ 19 พ.ย.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 ถูกต้องตามคู่มือบัญชีของ กทม. 2. จัดส่งงบการเงินประจำปี 2561 ให้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผุ้ว่าการตรวจเงินแผ่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองบัญชี ในวันที่ 19 พ.ย.61

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด