ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50180000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ 2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
2. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :40.39

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
40.39

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 มูลฝอยที่คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ เดือนต.ค. - ธ.ค. 61 ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลร้านรับซื้อของเก่า การนำกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร ได้ 1,950 ตัน คิดเป็น 25.99% มูลฝอยอันตรายที่ต้องจัดเก็บได้ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนต.ค. - ธ.ค. 61 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์ ได้ 1,495 ตัน คิดเป็น 19.72% แก้ไขผลงานที่ทำได้ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 มูลฝอยที่คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2562 เป้าหมาย ร้อยละ 10 จากฐานปี 2561 จำนวน 7,500.24 ตัน ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลร้านรับซื้อของเก่า การนำกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3,537.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47.16 ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ต้องจัดเก็บได้ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายร้อยละ 5 จากฐานปี 2561 จำนวน 7.58 ตัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3.255 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50.85 แก้ไขผลการดำเนินการเป็น 7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลร้านรับซื่อของเก่า การนำกิ่งไม้ใบไม้มาใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร ต.ค.61-มิ.ย.62 6566.84ตัน = 87.55% ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ต้องจัดเก็บได้ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เเป้าหมายร้อยละ 5 จากฐานปี 2561 มิติที่ 1.1 เป้าหมายที่ 1.1.2 เป้าประสงค์ 1.1.2.1 รรรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตยื ต.ค.61 - มิ.ย.62 6595 ตัน = 87.00 % แก้ไขผลการดำเนินการเป็น 9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมใหความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร ก.ค. - ก.ย. 62 (ร้อยละ 12) เป้าหมาย 14.97 ตัน ดำเนินการได้ 17.06 ตัน ขยะอินทรีย์ฯ เป้าหมาย 5.58 ตัน ดำเนินการได้ 6.49 ตัน จะต้องดำเนินการ 14.97 ตัน + 5.58 ตัน =20.55 ตัน ผลการดำเนินการ 20.63 ตัน+8.22 ตัน=28.85 รวมขยะทั้ง 2 ชนิด 28.85-20.55x100/20.55 คิดเป็นร้อยละ 15.84 ขยะอันตรายเป้าหมาย (ร้อยละ 5) 7.58 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 8.10 ตัน/ปี 8.10-7.58x100/7.58 คิดเป็นร้อยละ 6.86 ตัน/ปี (ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) เดือนต.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) เดือนต.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง 1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) เดือนต.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง 1.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 เดือนต.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 เดือนต.ค. 61 จำนวน 62 เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธันวาคม 61 จำนวน 62 ครั้ง 1.6 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนต.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด – โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนต.ค. 61 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1- 31 ต.ค. 61) เดือนพ.ย. 61 จำนวน 44 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 36 ครั้ง –โรงเรียนวัดราชสิทธาราม การดำเนินการ เดือนต.ค. 2561 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 61) เดือนพ.ย. 61 จำนวน 44 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 36 ครั้ง - โรงเรียนวัดดีดวด การดำเนินการ เดือนต.ค. 61 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 61) เดือนพ.ย. 61 จำนวน 44 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 36 ครั้ง – โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนต.ค. 61 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 61) เดือนพ.ย. 61 จำนวน 44 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 36 ครั้ง 4. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 4.1 จุดเสี่ยงภัยก่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 4.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 4.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 4.1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 61 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 31 ครั้ง 4.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 61 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 31 ครั้ง 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 5.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 61 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 61 จำนวน 62 ครั้ง 5.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนต.ค. 61 ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท เดือนพ.ย. 61 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท รวม 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท เดือนธ.ค. 61 (วันที่ 1 -25 ธ.ค. 61) ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท รวม 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท 5.3 ดำเนินการทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต เพื่อขอสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุการจราจร ดังนี้ เดือนต.ค. 61 ไม่มีคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดือนพ.ย. 61 ไม่มีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดือนธ.ค. 61 ไม่มีคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 6. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด 6.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 6.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) 6.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) 6.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 6.5 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 6.6 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียรบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น. – 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เดือนต.ค. 61 จำนวน 2 ครั้ง 2. เดือนพ.ย. 61 จำนวน 2 ครั้ง 3. เดือนธ.ค. 61 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 1.2. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชน วัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 1.6. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 28 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -20 มีนาคม 2562) - โรงเรียนวัดราชสิทธาราม การดำเนินการ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 28 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -20 มีนาคม 2562) - โรงเรียนวัดดีดวด การดำเนินการ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 28 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -20 มีนาคม 2562) - โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 28 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -20 มีนาคม 2562) 4. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 4.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 4.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 4.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 4.1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 28 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง 4.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 28 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 5.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนมกราคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 56 ครั้ง เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 5.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนมกราคม 2562 ถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 3 เป็นเงิน 4,000 บาท รวม 9 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท รวม 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท เดือนมีนาคม 2562 (วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2562) ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท รวม 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท 5.3 ดำเนินการทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต เพื่อขอสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุ การจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และประจำเดือนมีนาคม 2562 (ซึ่งสำนักเทศกิจได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการบูรณาการ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 การดำเนินการจัดเก็บสถิติคดีอาชญากรรม และคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ โดยให้สำนักงานเขต จัดทำหนังสือประสานข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ให้เรียบร้อย) 6. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด 6.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) การดำเนินการปิดล้อมพื้นที่เรียบร้อย (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) การดำเนินการมีการถมดินปรับพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่าง บริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 การมีปิดล้อมพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.5 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้าง สุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 การมีปิดล้อมพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.6 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 1.2. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชน วัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 1.6. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนเมษายน 2562 จำนวน - ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 22 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562) - โรงเรียนวัดราชสิทธาราม การดำเนินการ เดือนเมษายน 2562 จำนวน - ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 22 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 -31 พฤษภาคม 2562) - โรงเรียนวัดดีดวด การดำเนินการ เดือนเมษายน 2562 จำนวน - ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 22 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562) - โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนเมษายน 2562 จำนวน - ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 22 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง (โรงเรียนเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562) 4. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 4.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 4.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 4.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 4.1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2562 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 30 ครั้ง 4.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2562 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 30 ครั้ง 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 5.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 5.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนเมษายน 2562 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2562 ถนนเพชรเกษม จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 11,500 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 51 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท รวม 66 ราย เป็นเงิน 75,500 บาท เดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 1 –16 มิถุนายน 2562) ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 8 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท 5.3 ดำเนินการทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต เพื่อขอสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุ การจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 และประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ซึ่งสำนักเทศกิจได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการบูรณาการ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 การดำเนินการจัดเก็บสถิติคดีอาชญากรรม และคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ โดยให้สำนักงานเขต จัดทำหนังสือประสานข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ให้เรียบร้อย) 6. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด 6.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) การดำเนินการปิดล้อมพื้นที่เรียบร้อย (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) การดำเนินการมีการถมดินปรับพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่าง บริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 การมีปิดล้อมพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.5 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้าง สุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 การมีปิดล้อมพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.6 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1) จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 2) จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 3) จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น. - 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ" ให้สำนักงานเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 40 ครั้ง 1.2. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 40 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 40 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชน วัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 40 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง 1.6. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 40 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 30 ครั้ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) - โรงเรียนวัดราชสิทธาราม การดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 30 ครั้ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) - โรงเรียนวัดดีดวด การดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง เดือนกันยายน 2562(ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 30 ครั้ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) - โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 40 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 30 ครั้ง (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 4. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 4.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 4.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 4.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุด ซอยพาณิชยการธนบุรี 11 4.1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 20 ครั้ง 4.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 20 ครั้ง 5. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 5.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) จำนวน 40 ครั้ง 5.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท รวม 14 ราย เป็นเงิน 16,000 บาท เดือนสิงหาคม 2562 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท รวม 12 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท เดือนเดือนกันยายน 2562 (ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562) ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 5.3 ดำเนินการทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต เพื่อขอสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุ การจราจร ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 และประจำเดือนกันยายน 2562 (ซึ่งสำนักเทศกิจได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการบูรณาการ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 การดำเนินการจัดเก็บสถิติคดีอาชญากรรม และคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ โดยให้สำนักงานเขต จัดทำหนังสือประสานข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ให้เรียบร้อย) 6. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด 6.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) การดำเนินการปิดล้อมพื้นที่เรียบร้อย (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 (ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) การดำเนินการมีการถมดินปรับพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่าง บริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 การมีปิดล้อมพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.5 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้าง สุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 การมีปิดล้อมพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) 6.6 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร การดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม) ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1) จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 2) จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 3) จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น. - 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ" ให้สำนักงานเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง (ข้อมูลเดือนกันยายน 2562 ระหว่าง วันที่ 1-20 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.39

100 / 100
2
80.87

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 1. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 26,333 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 พ.ย. 61 จำนวน 4,030 ม. ร้อยละ 23.43 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 32,924 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 พ.ย. 61 จำนวน 2,130 ม. ร้อยละ 6.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 26,333 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 62 จำนวน 17,121 ม. ร้อยละ65.02 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 32,924 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 62 จำนวน 31,848 ม. ร้อยละ 96.73 3.ดำเนินการพัฒนาคูคลองร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็าหมาย 4 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 1. การพัฒนาขุดคลอกคูคลอง และปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 26,333 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มิ.ย. 62 จำนวน 26,333 ม. ร้อยละ 100 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 32,924 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มิ.ย. 62 จำนวน 32,924 ม. ร้อยละ 100 3. ดำเนินการพัฒนาคูคลองร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย 4 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 1. การพัฒนาขุดคลอกคูคลอง และปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 26,333 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มิ.ย. 62 จำนวน 26,333 ม. ร้อยละ 100 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 32,924 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มิ.ย. 62 จำนวน 32,924 ม. ร้อยละ 100 3. ดำเนินการพัฒนาคูคลองร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย 4 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.20

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
92.91

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทตลาด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้ - สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 123 ราย - สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทตลาด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้ - สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 128 ราย ผลงานที่ทำได้ 46.09 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 59 ราย จาก ทั้งหมด 128 ราย) - สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 59 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทตลาด ซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้ - สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 127 ราย ผลงานที่ทำได้ 92.91 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 118 ราย จาก ทั้งหมด 127 ราย) - สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 118 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และร้านอาหารต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ดังนี้ สถานประกอบอาหารทั้งหมด 131 ราย สถานประกอบการที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 131 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 เดือนต.ค. 61 สถาปนิกสำรวจสถานที่เพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนพ.ย. 61 ทำหนังสือกับสยป.และสำนักโยธาเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัด เนื่องจากฝ่ายโยธาได้ออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการไปแล้ว เมื่อปี 2560 ได้รับงบประมาณปี 2561 และกันเหลื่อมปีไปปี 2562 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 กำนดเวลา 120 วัน เดือนธ.ค. 61 สถาปนิกเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ และรับทราบแนวทางขั้นตอนในการดำเนินการตัวชี้วัดเจรจาฯ เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยควาสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design) งบประมาณพ.ศ. 2562 กับสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 1 เดือนต.ค. 61 สถาปนิกสำรวจสถานที่เพื่อออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนพ.ย. 61 ทำหนังสือกับสยป.และสำนักโยธาเกี่ยวกับเรื่องตัวชี้วัด เนื่องจากฝ่ายโยธาได้ออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการไปแล้ว เมื่อปี 2560 ได้รับงบประมาณปี 2561 และกันเหลื่อมปีไปปี 2562 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 กำนดเวลา 120 วัน เดือนธ.ค. 61 สถาปนิกเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ และรับทราบแนวทางขั้นตอนในการดำเนินการตัวชี้วัดเจรจาฯ เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยควาสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (Universal Design) งบประมาณพ.ศ. 2562 กับสำนักการโยธา ไตรมาส 2 เดือนม.ค. 62 การดำเนินการปรับปรุงอาคาร ทางลาดสำหรับรถเข็น ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์คนพิการ ห้องน้ำ ลิฟท์ สำนักงานเขต โดยใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างออกแบบทางเดินเชื่อมสำหรับคนพิการ ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เดือนก.พ. 2562 ดำเนินการปรับปรุงอาคารทางลาดสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ป้ายสัญลักษณ์คนพิการ สถานที่จอดรถผู้สูงอายุและคนพิการ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ส่วนการดำเนินการที่เหลือจะเป็นการของบปรมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 เดือนมี.ค. 2562 ดำเนินการด้วยงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 และขยายเวลาเพิ่ม 27 วัน และได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้สำนักงานเขตมีทางลาดชันผู้สูงอายุและผู้พิการ ลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สถานที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำผู้พิการ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามมาตรฐานกระทรวงฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 เม.ย.ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำ ที่จอดรถลิฟท์ผู้สูงอายุ และ คนพิการแล้ว พ.ค. ส่งแบบรายงานผลให้สำนักโยธา เพื่อปรับปรุงถนนและขอจัดสรรคงบประมาษ มิ.ย.Check Kist อาคารสถานที่เป็นมิตรกับคนพิการ และ ผู้สูงอายุจำนวน 11 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 4 -ก.ค. 62 ดำเนินการออกบบรายการที่ไม่ได้อยู่แบบ Check List ครั้งที่ 1 คือ 1. จุดบริการข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้เคาเตอร์โต๊ะสูง 80 ซม. พื้นที่ใต้โต๊ะสูง 70 ซม. 2. ราวบันไดหรือราวจับสำหรับขึ้นอาคาร -ส.ค. 62 นำส่งแบบสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ให้กับสำนักการโยธา ตามหนังสือ กท 5700/3960 ลงวันที่ 15 ส.ค. 62 - ก.ย. 62 ส่งรายงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 และส่งแบบแปลนที่จะของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบ Pre O-Net และ O-Net ดังนี้ 1. นำผลคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในภาพรวม/วิชา/สาระการเรียนรู้ มาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของวิชา/สาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนเพื่อค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน 2. นำแนวทาง/วิธีการของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับผลคะแนน O-Net มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับผล O-Net ของโรงเรียน 3. จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผล O-Net ของโรงเรียนพร้อมทั้งปฏิทินการดำเนินงาน 4. จัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม เน้นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบ O-Net โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติและเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งเข้าใจหลักใจความสำคัญของแนวข้อสอบ O-Net สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ โรงเรียนต้องวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 5. จัดการทดสอบ Pro O-Net ก่อนการทดสอบความรู้ในระดับชาติ เพื่อนำข้อบกพร่องปรับปรุงแก้ไข โดยปรับปรุงกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มในตัวชี้วัดที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้หรือตอบได้น้อยและจัดทำแผนพัมนานักเรียนรายบุคคลอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 1 โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบ Pre O-Net และ O-Net ดังนี้ 1. นำผลคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในภาพรวม/วิชา/สาระการเรียนรู้ มาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของวิชา/สาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนเพื่อค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน 2. นำแนวทาง/วิธีการของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับผลคะแนน O-Net มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับผล O-Net ของโรงเรียน 3. จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนยกระดับผล O-Net ของโรงเรียนพร้อมทั้งปฏิทินการดำเนินงาน 4. จัดกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม เน้นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบ O-Net โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติและเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งเข้าใจหลักใจความสำคัญของแนวข้อสอบ O-Net สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ โรงเรียนต้องวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 5. จัดการทดสอบ Pro O-Net ก่อนการทดสอบความรู้ในระดับชาติ เพื่อนำข้อบกพร่องปรับปรุงแก้ไข โดยปรับปรุงกิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มในตัวชี้วัดที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้หรือตอบได้น้อยและจัดทำแผนพัมนานักเรียนรายบุคคลอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ไตรมาส 2 ผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย 1. โรงเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนของนร. "ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.๖ ๔ กลุ่มสาระ "ในแต่ละร.ร. เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ของวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมความรู้ 2.ดำเนินการทดสอบ ระดับชาติ O-NET วันที่ 2 ก.พ.62 2. ร.ร.จัดกิจกรรมจัดสอนเสริมแบบเข้ม ให้กับนร.ชั้น ป.๖ ทุกคนที่มีความรู้ต่ำกว่า "เกณฑ์ เป็นรายวิชา จำนวน ๔ กลุ่มสาระ "การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 3. ร.ร.จัดการทดสอบ Pre O-NET ก่อนการทดสอบความรู้ในระดับชาติ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ วันที่ 13 ธ.ค.61 4. ดำเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET วันที่ 2 ก.พ.62 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 64 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยระดับ โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ ไตรมาส 2 ผลงานที่ทำได้ตามเป้าหมาย 1. โรงเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนของนร."ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.๖ ๔ กลุ่มสาระ " ในแต่ละร.ร. เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ของวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมความรู้ 2. ร.ร.จัดกิจกรรมจัดสอนเสริมแบบเข้ม ให้กับนร.ชั้น ป.๖ ทุกคนที่มีความรู้ต่ำกว่า"เกณฑ์ เป็นรายวิชา จำนวน ๔ กลุ่มสาระ "การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 3. ร.ร.จัดการทดสอบ Pre O-NET ก่อนการทดสอบความรู้ในระดับชาติ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ วันที่ 13 ธ.ค.61 4. ดำเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET วันที่ 2 ก.พ.62 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในเครือข่ายโรงเรียน ที่ 64 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยระดับ โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ หมายเหตุ 1. กำหนดการสอบ Pre O-NET วันที่ 13 ธ.ค. 61 2. ดำเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET วันที่ 2 ก.พ. 62 3. วิเคราะห์นร. เพื่อวางแผนจัดการสอนเสริมความรู้เดือนพ.ย. 61 4. สอนเสริมแบบเข้มในวันหยุดราชการ เดือนพ.ย. 61-ม.ค. 62 5. ติวความพร้อมหลังเลิกเรียนระหว่างเดือน พ.ย. 61-ม.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดดีดวด ภาษาไทยได้ร้อยละ 100 คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 81.79 วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 100 วิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 97.39 โรงเรียนวัดท่าพระ ภาษาไทยได้ร้อยละ 100 คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 100 วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 100 วิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 100 โรงเรียนวัดนาคกลาง ภาษาไทยได้ร้อยละ 100 คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ79.25 วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 94.86 วิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 100 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ภาษาไทยได้ร้อยละ 100 คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 64.96 วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ85.93 วิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 97.04 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม ภาษาไทยได้ร้อยละ 100 คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 89.59 วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 89.79 วิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ100 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ภาษาไทยได้ร้อยละ 100 คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 85.87 วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ99.40 วิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 99.55 รวมภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 83.58 วิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 95.00 ภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ย 99.00 1. คะแนนความสำเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน) คะแนนเต็ม 8 คะแนน ภาษาไทย ได้ 2 คณิตศาสตร์ได้ 1.67 วิทยาศาสตร์ 1.90 ภาษาอังกฤษ 1.98 รวม 7.55 2.คะแนนพัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน) คะแนนเต็ม 2 ภาษาไทยได้ 0.50 คณิตศาสตร์ได้ 0.00 วิทยาศาสตร์ได้ 0.5 ภาษาอังกฤษได้ 0.50 รวม 1.50 คะแนนรวม 10 คะแนน ภาษาไทยได้ 2.5 คณิตศาสตร์ได้ 1.67 วิทยาศาสตร์ได้ 2.40 ภาษาอังกฤษได้ 2.48 คะแนนรวมทุกวิชา 9.05 (ระดับช้ัน ป. 6) คิดเป็นร้อยละ 90.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 1. โรงเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 จำนวน 4 กลุ่มในแต่ละร.ร. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของวิชาเพื่อจัดการสอนเสริมความรู้ (กำหนดการสอบ Pre O-NET วันที่ 13 ธ.ค. 61) 2. ร.ร. จัดกิจกรรมจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคนที่มีที่มีความรู้ตำกว่าเกณฑ์ เป็นรายวิชา จำนวน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 3. ร.ร.จัดการทดสอบ Pre O-NET ก่อนการทดสอบความรู้ในระดับชาติ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 4. ดำเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET วันที่ 2 ก.พ. 62 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ - ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 64 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศผลสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 90.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ฝ่ายทะเบียน - จัดทำแผนกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ - ประชุมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบแผนกิจกรรมการลงจุดฯ - จัดตั้งคณะทำงาน - ลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 - 20 ธ.ค. 61 จำนวน 6 จุด (6 เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการในระบบเอกสาร ระบบ Daily Plans และรายงานส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ ต.ค. 61=4 ราย,พ.ย. 61=11 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 ฝ่ายทะเบียน - ลงจุดแสดงตำแหน่งฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 - 26 มี.ค. 62 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 13 หลัง (13 เลขหมาย) - รายงานผลการดำเนินการในระบบเอกสาร ระบบ Daily Plans และรายงานส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้ ต.ค. 61=4 ราย,พ.ย. 61=11 ราย ธ.ค. 61= 7 ราย , ม.ค. 62 = 5 ราย, ก.พ. 62 = 5 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 29 จุด (36 เลขหมาย) ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุด เดือนเม.ย. 62 =8 ราย เดือนพ.ค. 62=7 ราย เดือนมิ.ย. 62=14 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 ฝ่ายทะเบียน กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 1. รายงานส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน 2. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ Daily Plans 3. ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ เดือนตุลาคม 2561 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 2 ราย ลงจุด 2 จุด 2 เลขหมาย/หลัง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 2 ราย ลงจุด 2 จุด 2 เลขหมาย/หลัง เดือนธันวาคม 2561 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 2 ราย ลงจุด 2 จุด 2 เลขหมาย/หลัง เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 5 เลขหมาย/หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 1 ราย ลงจุด 1 จุด 1 เลขหมาย/หลัง เดือนมีนาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 1 ราย ลงจุด 1 จุด เลขหมาย/หลัง เดือนเมษายน 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 6 ราย ลงจุด 6 จุด 6 เลขหมาย/หลัง เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 12 เลขหมาย/หลัง เดือนมิถุนายน 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 6 ราย ลงจุด 6 จุด 6 เลขหมาย/หลัง เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 4 ราย ลงจุด 4 จุด 799 เลขหมาย/หลัง เดือนสิงหาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 5 เลขหมาย/หลัง รวม ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 39 ราย ลงจุด 39 จุด 841 เลขหมาย/หลัง ฝ่ายโยธา กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2561 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 4 ราย ลงจุด 4 จุด 4 หลัง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 11 ราย ลงจุด 24 หลัง เดือนธันวาคม 2561 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 7 ราย ลงจุด 7 จุด 8 หลัง เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 6 หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 5 หลัง เดือนมีนาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 6 ราย ลงจุด 6 จุด 6 หลัง เดือนเมษายน 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 8 ราย ลงจุด 8 จุด 8 หลัง เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 7 ราย ลงจุด 7 จุด 7 หลัง เดือนมิถุนายน 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 6 หลัง เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 5 ราย ลงจุด 5 จุด 6 หลัง เดือนสิงหาคม 2562 ผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 3 ราย ลงจุด 3 จุด 3 หลัง รวม ผู้ยืนคำร้อง จำนวน 66 ราย ลงจุด 66 จุด 83 หลัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :65.63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
65.63

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 อยู่ระหว่างการเปิดเวทีเพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อนของชุมชน และโอกาส ในแต่ละชุมชย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 -เปิดเวทีเพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อนของชุมชนและโอกาส ในแต่ละชุมชน ทำได้ 20 ชุมชน (จำนวนชุมชน 32 ชุมชน 50%= 16ชุมชน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 เปิดเวทีเพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อนของชุมชนและโอกาส ในแต่ละชุมชน ทำได้ 20 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ทำได้ 21 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65.625

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 1. จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด 2. จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง (.............สำรอง.............)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1. จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
2. จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง (.............สำรอง.............)

หน่วยนับ :ระยะเวลา (เดือน)

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระยะเวลา (เดือน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 5708/7231 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5708/7233 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และส่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนัีงสือที่ กท 5708/7234 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :87.27

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.54

100 / 100
2
43.70

100 / 100
3
78.10

100 / 100
4
87.27

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดี จัดเก็บได้ 2,014,025,.68 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 37,597.64 บาท 3. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 60,125 บาท รวมจัดเก็บได้ 2,111,748.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดี จัดเก็บได้ 2,014,025,.68 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 37,597.64 บาท 3. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 60,125 บาท รวมจัดเก็บได้ 2,111,748.32 ไตรมาส 2 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 23,665,733.36 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องถิ่น จัดเก็บได้ 442,491.65 บาท 3. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 1,978,394 บาท รวมจัดเก็บได้ 26,086,619.01 คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดน จัดเก็บได้ 43,486.87 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่จัดเก็บได้ 912,506.29 บาท 3. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,625,684 บาท รวมจัดเก็บภาษีได้ 46,560,677.16 คิดเป็นร้อยละ 78.10 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท สามารถจัดเก็บภาษี 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 52,012,400.66 บาท จากยอดประมาณการรวม 59,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.27 โดยจัดเก็บภาษีได้ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 48,191,345.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.83 จากยอดประมาณการ 55,500,000 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 973,673.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.00 3. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 2,847,381.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.97 จากยอดประมาณการ 3,030,000 บาท รวมจัดเก็บได้ 52,012,400.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.27 การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีการสร้างสถานีรถไฟฟ้า บริษัทห้างร้านปิดกิจการและบางส่วนย้ายออกจากพื้นที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3  ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :89.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.40

100 / 100
2
56.10

100 / 100
3
74.50

100 / 100
4
89.57

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 417,411.10 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3,375.90 บาท 3. ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ รวม 3 ภาษีจัดเก็บได้ 420,787 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 628,758.85 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3,575.- บาท 3. ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ รวม 3 ภาษีจัดเก็บได้ 632,333.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 ของยอดรวมภาษีค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 834,656.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 4,526.60 บาท 3. ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ รวม 3 ภาษีจัดเก็บได้ 839,183.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 1,003,525.85 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 5,032.60 บาท 3. ภาษีป้ายไม่มียอดค้างชำระ รวม 3 ภาษีจัดเก็บได้ 1,008,558.45 คิดเป็นร้อยละ 89.57 ของยอดรวมภาษีค้างชำระ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด