ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50180000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

(ตชว.เจรจาตกลง ๒)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.72

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
9.52

100 / 100
3
13.83

0 / 0
4
10.72

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ 700 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62-มี.ค. 63 ดำเนินการจัดเก็บได้ 5.35 ตัน วิธีคิดคำนวณ 8.43 ตัน/ปี =20 (ตามเป้าหมาย) ดำเนินการได้ 5.35 ตัน 5.35x15/8.43=9.52 หมายเหตุ - ไตรมาสที่ 1 การคำนวณคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขคำนวนตามรายละเอียดข้างต้นนี้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์ ดังนี้ เดือนเม.ย. 63= 1.2 ตัน เดือนพ.ค. 63=0.75 ตัน เดือนมิ.ย. 63 =0.47 ตัน รวม 2.42 ตัน สรุป ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3= 7.77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.83 หรือร้อยละ 92.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - เนื่องจากมีการปรับเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 15 เหลือเป้าหมาย ร้อยละ 10 สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62- เดือนก.ย. 63 ได้ 8,650 กก. คิดเป็นร้อยละ 107.19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ตชว.เจรจาตกลง ๑)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
(ตชว.เจรจาตกลง ๑)

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธ.ค. 62 1. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการให้สำนักการระบายน้ำ 2. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยส่งเอกสารข้อมูลสถานประกอบการให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 -ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในเรื่องน้ำเสียและค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 60 หมายเหตุ - แก้ไขไตรมาส 1 ผลงานที่ทำได้ จาก 20 เป็น 1 ฐานข้อมูล ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -ตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในเรื่องน้ำเสียและค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 36 แห่ง จากเป้าหมายทั้งหมด 72 แห่ง คิดเป็นความเก้าวหน้าร้อยละ 50 เดือนเม.ย. 63- 0 สถานประกอบการ เดือนพ.ค. 63 - 16 สถานประกอบการ เดือนมิ.ย. 63 - 16 สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 1 ฐานข้อมูล (100%) โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อแบบสำรวจข้อมูลน้ำเสีย 2. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 3. สำรวจและหาจำนวนสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขต 4. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจ 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแก่สถานประกอบการ จำนวน 72 สถานประกอบการ จากเป้าหมาย 72 สถานประกอบการ 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารและสำนักการระบายน้ำทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 

 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :18.77

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
3.61

100 / 100
3
18.14

0 / 0
4
18.77

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ส่งของเรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ ต.ค. 62-ก.พ. 63 จำนวน 1,493.70 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.03 ข้อมูลของเดือนมี.ค. 63 สำนักสิ่งแวดล้อมฯ ยังไม่ให้ข้อมูล หมายเหตุ- ไตรมาส 1 ผลงานที่ทำได้ เดิมลงไว้ 20 เนื่องจากมีการคำนวณคลาดเคลื่อน ต้องดำเนินการคำนวณที่ถูกต้อง ดังนี้ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 8,281.26 คิดเป็น 20 ตามเป้าหมาย เมื่อดำเนินการได้ 1,493.70 ตัน คิดได้ ดังนี้ 1,493.70x20/8,281.86=3.61 จึงขอแก้ไขผลงานที่ทำได้เป็นจำนวน 3.61 แทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- รณงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์พื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ เดือนเม.ย. 63- 3,616 ตัน เดือนพ.ค. 63 จำนวน 1,143.86 ตัน เดือนมิ.ย. 63 จำนวน 1,015 ตัน สรุป ไตรมาส 1- ไตรมาส 3 = 7,513 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.14 หรือดำเนินการได้ร้อยละ 90.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - รณงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์พื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ เดือนต.ค. 62 - ก.ย. 63 จำนวน 1,015 ตัน สรุป ไตรมาส 1- ไตรมาส 4 = 9,931.07 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.77 หรือดำเนินการได้ร้อยละ 125.12

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม (ตชว.เจรจาตกลง ๓)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม
(ตชว.เจรจาตกลง ๓)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพิ้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 62) เดือนพ.ย. 62 จำนวน 42 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ต.ค. 62) เดือนพ.ย. 62 จำนวน 42 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ดังนี้ 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง 4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนต.ค. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนพ.ย. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท ถนนจรัญสินทวงศ์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนธ.คง 62 (วันที่ 1- 25 ธ.ค. 62) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท 5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด 5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม 5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น.- 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด - โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) - โรงเรียนวัดราชสิทธาราม การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) - โรงเรียนวัดดีดวด การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) - โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 38 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (เดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนปิดเทอมวันที่ 9 มีนาคม 2563) 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราวรวิหาร 3.1.3 จุดเสียงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 เป็นเงิน 4,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท เดือนมีนาคม 2563 (วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2563) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด 5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า 5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแล ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่ง ประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลม ต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ11 ระหว่างเวลา 21.00 น. – 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 ครั้ง 3. เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม สภาพแวดล้อมของพื้นที่และ ความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.3. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.4. จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 1.5. จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563) 3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด ดังนี้ 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร 3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราวรวิหาร 3.1.3 จุดเสียงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด ดังนี้ 3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCVT) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน การจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ 4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท เดือนมิถุนายน 2563 (วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2563) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท ถนนวังเดิม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท 5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการ เกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด 5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมทางเท้า - และดำเนินการทำหนังสือประสาน สจส. เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด 5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ - ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ 5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร - ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม - ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ 6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการบริการรับ-ส่ง ประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลม ต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ11 ระหว่างเวลา 21.00 น. – 24.00 น. โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ” ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2. เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง 3. เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 -ดำเนินการได้เรียบร้อยตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมสภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนสังกัดเขต พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขต ตรวจสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำหน้าโรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 4 จุด วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด - กวดขันการจอดรถและขับขี่ทางเท้าบนถนนสายหลัก มีการจับปรับผู้กระทำผิด -ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชน จัดรถรับ-ส่ง ระหว่างเวลา 21.00 -24.00 น.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตชว.เจรจาตกลง 10)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตชว.เจรจาตกลง 10)

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 :ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เตรียมสำรวจโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่เขต ในวันที่ 10 ต.ค. 62 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ธ. กรุงไทย สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 และในวันที่ 31 ต.ค. 62 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัทพารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด รวมฝึกซ้อมเดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพ.ย. 2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาท่าพระ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รวมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นจำนวน 3 ครั้ง เดือนธ.ค. 2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคาร รวมการฝึกซ้อมได้ 4 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 2 เดือนม.ค. 63 ประสานชุมชนวัดสังข์กระจายและชุมชนวัดดีดวดเข้าสำรวจความเหมาะสมของการฝึกซ้อมดับเพลิงและสำรวจสถิติเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย เดือนก.พ. 63 ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำรวจพื้นที่ของชุมชน เพื่อทำการอบรมให้ชุมชนต่าง ๆ เดืนมี.ค. 63 เนื่องจากมีโรคระบาด Covid-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย. 63 การดำเนินการตามแผนของสำนักงานเขตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องดำเนินการ 10 ครั้ง/ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อนเกิดโรคระบาดสำนักงานเขตได้ดำเนินการไปได้ 4 ครั้ง ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 40 หลังเกิดโรคระบาดไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมได้ เดือนพ.ค. 63 ทำบันทึกเพื่อขอชะลอโครงการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID ทำให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่ได้ และได้ทำบันทึกถึงสยป. เพื่อขอลดจำนวนเป้าหมายจากเดิม 10 ครั้ง/ปี ลดเหลือ 4 ครั้ง/ปี อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ เดือนมิ.ย. 63 สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย สำนักงานเขตไม่มีสถานีดับเพลิงในพื้นที่เขตต้องใช้ร่วมกับสถานีดับเพลิงร่วมกับเขตธนบุรี คาดว่าการฝึกอบรมอาจจะไม่ครบ 10 ครั้งตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มีหนังสือที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลการะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครพิจารณา ปรับลดการฝึกซ้อมจาก เป้าหมาย 10 ครั้ง เหลือ 4 ครั้ง ซึ่งสำนักงานเขตได้ดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง และทำการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้งในการร่วมฝึกซ้อมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8)
ู

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.คลองจรัญสนิทวงศ์ 1 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดือนพ.ย. 62 – ประกาศประกวดราคาทางอีเล็กทรอนิกส์ E-bigging เดือนธ.ค. 62-ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 50 2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP แบบรูปรายการงาน เดือนพ.ย. 62 –ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ซื้อแบบ จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้เสนอราคา เดือนธ.ค. 62-ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คิดเป็นร้อยละ 50 3.ขุดลอกคลองบางลำเจียก เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62 – ตรวจร่างสัญญา เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหนาของงาน คิดเป็นร้อยละ 20 4. ขุดลอกคลองวัดท่าพระ เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62 – ตรวจร่างสัญญาจ้าง เดือนธ.ค. 62- ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหน้าของงาน คิดเป็นร้อยละ 50 5.ขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 จากสน. ท่าพระถึงท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ จัดทำราคากลางในระบบ EGP เดือนพ.ย. 62- ขออนุมัติเงินงวด เดือนธ.ค. 62-ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหน้าของงานได้ร้อยละ 15 6.พัฒนาคูคลอง คลองในพืนที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนต.ค. 62- จัดเตรียมรูปแบบรายการ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี เดือนพ.ย. 62- ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เดือนต.ค. 62 จำนวน 17 คลอง เดือนธ.ค. 62- ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหล เดือนพ.ย. 62 จำนวน 18 คลอง คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเฉลี่ย = 50+50+60+60+60+40/6=53.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 50 ซอย ระยะทาง 34,118 เมตร . ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 50 ซอย ระยะทาง 30,856 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.73 . 2. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 41 คลอง ระยะทาง 24,308 เมตร . ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 4 คลอง ระยะทาง 21,691 ม. .คิดเป็นร้อยละ 89.23 . 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 . 4. สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด 90.73 + 89.23 +100/3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 50 ซอย ระหว่าง 34,118 เมตร ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 50 ซอย ระยะทาง 30,856 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.73 2. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 41 คลอง ระยะทาง 24,308 เมตร ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 15 มี.ค. 63 จำนวน 4 คลอง ระยะทาง 21,691 เมตร คิดเป็นร้อยละ 89.23 3. การจัดกิจกรรมรณงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 4. สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด 45+45+10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมฝาบ่อ เป้าหมาย 50 ซอยระยทาง 34,118 ม. ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จำนวน 50 ซอย ระยะทาง 34,118 ม. คิดเป็นร้อยละ 100 2. การพัฒนาขุดลอกคูคลอง และเปิดทางน้ำไหล เป้าหมาย 41 คลอง ระยะทาง 24,108 ม.คิดเป็นร้อยละ 100 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 4. สรุปผลการดำเนินทั้งหมด 45+45+10 การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. ขุดลอกคลองบางลำเจียก ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. ขุดลอกคลองวัดท่าพระ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. ขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองซอยจรัญสนิทวงศ์จากบางกอกใหญ่ถึงสะพานข้ามคลองหน้าสถานีนครบาลท่าพระ ยกเลิกโครงการ 5. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม รอจัดสรรงบประมาณ 6. พัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร (ตชว.เจรจาตกลง ๔)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
 

(ตชว.เจรจาตกลง ๔)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.28

100 / 100
2
51.22

100 / 100
3
86.65

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-พย. 2562 เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 220 ตัว และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 173 ตัวอย่าง เดือนพ.ย. 62 เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 220 ตัว ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 18.93 - แนะนำประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย - ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร - สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอหารปลอดภัย - สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 17.90 -ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 385 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 27.02 เฉลี่ย 18.93+17.90+27.02/3 =21.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 1005 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 652 ตัวอย่าง โดยไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 43.43 2. โครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกทม. 2.1 แนะนำประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 2.3 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 2.4 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร มินิมาร์ท และตลาดจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 59.68 3. โครงการจ้างเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 875 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็นร้อยละ 5056 เฉลี่ยผลงานที่ทำได้ 43.3+59.68+50.56/3=51.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 1,253 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 804 ตัวอย่าง โดยไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 133 ราย สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี 116 ราย คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 87.22 เดือนเม.ย. 63- 16 ราย เดือนพ.ค. 63 - 6 ราย เดือนมิ.ย. 63 - 26 ราย โครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกทม. 1. แนะนำประชาสัมพันธ์การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย จำนวน 148 ราย จากทั้งหมด 120 ราย คิดเป็นร้อยละร้อย 2. สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร มิริมาร์ท และตลาดจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน และมีการต่อใบอนุญาตจำนวน 90 ราย จากทั้งหมด 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.72 3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 87.53 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด ดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 1,603 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 83.18 เดือนเม.ย. 63- 274 ตัวอย่าง เดือนพ.ค. 63- 172 ตัวอย่าง สรุปผลงาน(เฉลี่ย) ไตรมาส 3 =87.22+87.53+83.18/3=86.65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - วิเคราะห์ด้านเคมี จำนวน 864 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา จำนวน 449 ตัวอย่าง โดยไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 136 ราย สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดี 136 ราย ความก้าวหน้าโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกทม. แนะนำปชส. การสุขาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการจำหน่าย จำนวน 201 ราย จาก 120 ราย คิดเป็น ร้อยละ 167.50 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหาร มินิมาร์ท และตลาดจำหน่ายอหารให้เป็นปัจจุบัน มีการต่อใบอนุยาต จำนวน 186 ราย จากทั้งหมด 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.90 และสร้างเครือข่ายประชาชนผู้บริโภคมีส่วนร่วม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ความก้าวหน้าของโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 1,977 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบสารปนเปื้อน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) พืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างออกแบบจัดวางต้นไม้ ดำเนินการได้ 10% - โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง อยู่ระหว่างเตรียมพันธ์ุต้นรวงผึ้ง ดำเนินการได้ 15%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ขนาดพื้นที่ 880 ตรม.) อยู่ระหว่างการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 40 - โครงการปลูกและขยายพันธ์ต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น อยู่ระหว่างขยายพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- ดำเนินการปลูกประดับต้นไ้ถนนรัชดา-ท่าพระ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณสี่แยกท่าพระ-เชิงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ รวมพื้นที่สีเขียว 3,624 ตารางเมตร ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 เป้าหมายดำเนินการ 880 ตร.ม. ดำเนินการได้ 3,624 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 441 โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง เป้าหมาย 2 ต้น/ปี ดำเนินการได้ 5 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าสน. ท่าพระ จำนวน 2 ต้น เมื่อวั้นที่ 4 มี.ค. 63 2. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณเกาะกลางถนนรัชดา จำนวน 3 ต้น เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 รวมทั้งหมด 5 ต้น คิดเป็นร้อยละ 250

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 3- ดำเนินการปลูกประดับต้นไ้ถนนรัชดา-ท่าพระ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณสี่แยกท่าพระ-เชิงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ รวมพื้นที่สีเขียว 3,624 ตารางเมตร ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 เป้าหมายดำเนินการ 880 ตร.ม. ดำเนินการได้ 3,624 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 441 โครงการปลูกและขยายพันธ์ุต้นรวงผึ้ง เป้าหมาย 2 ต้น/ปี ดำเนินการได้ 5 ต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าสน. ท่าพระ จำนวน 2 ต้น เมื่อวั้นที่ 4 มี.ค. 63 2. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณเกาะกลางถนนรัชดา จำนวน 3 ต้น เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63 และบริเวณสน. ท่าพระ 2 ต้น รวมทั้งหมด 5 ต้น คิดเป็นร้อยละ 250

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 9.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ภูมิปัญญาต่อปี 9.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี (ตชว.เจรจาตกลง 9)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
9.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ภูมิปัญญาต่อปี   
9.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี (ตชว.เจรจาตกลง 9)

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 62 อยู่ระหว่างติดต่อประสานหาภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท ครั้งที่ 2 เผยแพร่ทั้ง 3 ภูมิปัญญา ผ่านหน้า Facebook ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 เผยแพร่ภูมิปัญญาการทำขนมเปื้องวัดอรุณ ผ่าน Facebook ของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4 เผยแพร่ภูมิปัญญาการทำขนมเบื้องวัดอรุณผ่าน Facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5 เผยแพร่ผ่าน Website ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ในวิชาหลักจากการทดสอบ  ทางการศึกษาระดับชาติ   ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน    มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์   ที่กำหนด (ผลลัพธ์) 

(ตชว.เจรจาตกลง ๖)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1- ทำการสอนเสริมแบบเข้มในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือนพ.ย. 62-ม.ค. 63 เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบ Pre O-NET และ O-NET นำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 นำมาหาจุดอ่อนเพื่อเร่งพัฒนาให้แก่นักเรียน โดยการเพิ่มเติมความรู้จากห้องเรียนปกติและเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ และมีการทดสอบ Pre O-NET ในวันที่ 13 ธ.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 -นักเรียนได้ดำเนินการทดสอบระดับชาติ O-NET เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 63 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบระดับชาติ O-NET NET ของนักเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3- ได้รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 63 ร้อยละความสำเร็จของสำนักงานเขต คือ 70.14 มีรายละเอียด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา (2556-2560) และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าคะแนนเเฉลี่ย 5 ปีการศึกษา (2556-2560)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ตชว. เจรจาตกลง 7)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ตชว. เจรจาตกลง 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62-เดือนพ.ย.62 ทำการสำรวจเพื่อประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด ความคืบหน้าร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - อยู่ระหว่างการประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด โดยการประกาศ ส่งหนังสือให้กับประชาชนเพื่อตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - สามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ร้อยละ 100 จากจำนวนรายที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจาก ยอดประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแยกเป็น แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 7,445 แปลง และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน 5,652 ห้อง หักยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยแยกเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,553 แปลง และห้องชุด จำนวน 3,178 ห้อง คงเหลือยอดที่สำนักงานเขตต้องแจ้งการประเมิน โดยแยกเป็นรายการเป็นรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) จำนวน 4,892 ราย และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.8) จำนวน 2,474 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของการแจ้งการประเมินภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตชว.เจรจาตกลง 7)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตชว.เจรจาตกลง 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการติดประกาศและส่งหนังสือแ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด และรอการประกาศข้อกฎหมายที่ชัดเจนจากระทรวงมหาดไทย เริ่มการจัดเก็บภาษีใหม่ในเดือนมิ.ย. 63 และสิ้นสุดเดือนส.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างการติดประกาศและส่งหนังสือแ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด และรอการประกาศข้อกฎหมายที่ชัดเจนจากระทรวงมหาดไทย เริ่มการจัดเก็บภาษีใหม่ในเดือนมิ.ย. 63 และสิ้นสุดเดือนส.ค. 63 จึงจะดำเนินการบังคับคดีได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 -อยู่ระหว่างการประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด โดยการประกาศและส่งเป็นหนังสือให้ประชาชนตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - สามารถดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ร้อยละ 100 จากจำนวนรายที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจากยอดประกาศบัญชที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแยกเป็น - แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ก.ด.ส. 3) จำนวน 7,445 แปลง และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ก.ด.ส. 4) จำนวน 5,652 ห้อง หักยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยแยกเป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,553 แปลง และห้องชุด จำนวน 3,178 ห้อง คงเหลือยอดที่สำนักงานเขตต้องแจ้งการประเมิน โดยแยกเป็นรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ก.ด.ส. 7) จำนวน 4,892 ราย และรายการห้องชุด (ก.ด.ส. 8) จำนวน 2,474 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของการแจ้งการประเมินภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด