ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50180000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,19.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,19.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :18.84

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.84

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจากข้อมูลการนำขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ใบไม้มาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :55.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 508 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 116 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 22 แห่ง เดือนพ.ย. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 380 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 147 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 21 แห่ง เดือนธ.ค. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 568 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 293 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :36.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
36.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Green Service) เดือนต.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการศึกษารายละเอียดโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ เดือนพ.ย. .63 อยู่ระหว่างรอผล Green Service เดือนธ.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร ด้านการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) จำนวน 34 ราย ผ่านเกณฑ์อยู่ระดับ 4 ดาว จำนวน 19 ราย และระดับ 5 ดาว จำนวน 0 ราย จากทั้งหมด 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 -โครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. 63 จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 508 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 116 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 22 แห่ง เดือนพ.ย. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 380 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 147 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 21 แห่ง เดือนธ.ค. 63 - จัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี จำนวน 568 ราย ด้านชีววิทยา จำนวน 293 ราย และตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 17+55/2=36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :35.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ และคลองมอญดำเนินการสำรวจพื้นที่คลองร่วมกับสำนักที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบสรุปผลการสำรวจคลอง, แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ (บางหลวง) และคลองมอญ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 20 โครงการขุดลอกคลองต้นตาล (อาชีวธนบุรี) จากคลองบางกอกใหญ่ถึงวิทยาลัยอาชีวธนบุรี ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 45 โครงการขุดลอกลำกระโดงข้างวัดสังข์กระจายจากคลองบางกอกใหญ่ถึงซอยเพชรเกษม 4 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 45, โครงการขุดลอกคลองวัดท่าพระจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองแยกซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 45,โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองวัดหงส์รัตนาราม ต่อจากของเดิม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 31 ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 15,โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม 7 คิดเป็นร้อยละ 45 และโครงการพัฒนาคู คลอง ในพื้นที่เขตฯ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30 เฉลี่ยไตรมาส 1 ดำเนินการได้ร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :15.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 - เดือนต.ค. - ธ.ค. 63 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว และออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :้ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :24.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(้ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.86

80 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค. -ธ.ค. 63 โครงการการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30, โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 24, โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตู้เขียว) คิดเป็นร้อยละ 24,โครงการปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 24, โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า คิดเป็นร้อยละ 24, เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร คิดเป็นร้อยละ 24และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ คิดเป็นร้อยละ 24 เฉลี่ยไตรมาสที่ 1ดำเนินการได้ =24+24+24+24+24+24+30/7=24.86 คิดเป็นร้อยละ 24.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณการบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.13

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.13

90 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-ธ.ค. 63 - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63 จำนวน 6,097,977.09 คิดเป็นร้อยละ 6.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (5.2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
(5.2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 63 - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน เดือนพ.ย. 63 - บันทึกรายงานข้อมูล จำนวน 22 รายการ ภายในวันที่ 15ของเดือน เดือนธ.ค. 63 -บันทึกรายงานข้อมูล จำนวน 22 รายการ ภายในวันที่ 15ของเดือน มีการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ ตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามเอกสารหมายเลข 2, จัดทำแผนการดำเนินงาน ตามเอกสารหมายเลข 3 และคัดเลือกเรื่องที่จะพัฒนา 1 เรื่อง และจัดทำบัญชีข้อมูลผ่านความเห็นชอบข้อ 1 ตามเอกสารหมายเลข 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑ - กฎหมาย๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
(โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :28.58

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.58

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการตามโครงการ 24 โครงการ ดำเนินการได้คิดเฉลี่ย 28.58 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีคิดเป็นร้อยละ 20 กิจกรรมการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 65 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 25 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสคิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงซอยวังเดิม 3 คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 20 โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย ่คิดเป็นร้อยละ 29 จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนคิดเป็นร้อยละ 80 อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10 ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 17 รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 10 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี คิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30 โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด