ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50180000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) มิติที่ 2 2.1 (2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2 2.1 (2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดืดนต.ค. -ธ.ค. 62- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้และส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือ ที่ กท 5700/5719 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 และส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในตามหนังสือที่ กท 5700/5720 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 และส่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หนังสือที่ กท 5700/7234ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 5700/5719 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 และส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ กท 5700/5720 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 และส่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5700/7234 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 2 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 5700/5719 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 และส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ กท 5700/5720 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 และส่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5700/7234 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 ภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 2 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 5700/5719 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562 และส่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ กท 5700/5720 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 และส่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5700/7234 ลงวันที่ 27 พ.ย. 62 ภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) มิติที่ 2 (2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2 (2.2.2) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. - ธค. 62 -ได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และนำส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. ร้อยละ 100 ได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และนำส่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 2. ส่งรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาสที่ 1 ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 5700/109 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - 1. ได้ดำเนินการได้ 100% และนำส่งผอ.สำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลว. 31 ต.ค. 62 2. ส่งรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ไตรมาส 2 ส่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 5700/1440 ลว. 30 มี.ค. 63 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - 1. จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส (แบบ 1) รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส (แบบ 2) ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง - รายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภทเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/109 ลงวันที่ 7 ม.ค. 63 - รายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภทเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/1440 ลงวันที่ 30 มี.ค. 63 - รายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภทเป็นรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/2798 ลงวันที่ 1ก.ค. 63 คิดเป็น 20 คะแนน 2. จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 (งบทรัพย์สินประจำปี) ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุสำนักการคลัง ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ กท 5700/5237 ลงวันที่ 31 ต.ค. 62 - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แบบ 4) - รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (แบบ 5) - รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบรายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 30 กันยายน แบบ 6-1 ถึง 6-5 -บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นงวดปีงบประมาณ (แบบ 6-6) - งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน (รหัสรายงาน AST16) บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน (รหัสรายงาน AST19) คิดเป็น 20 คะแนน 3. ความถูกต้องของข้อมูล ไม่มีการทักท้วงแก้ไขเอกสาร คิดเป็น 60 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด