ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (08.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(08.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.72

100 / 100
2
10.41

100 / 100
3
12.10

100 / 100
4
15.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 ดำเนินการได้ ดังนี้ เดือน ต.ค. 62 จำนวน 3.24 ตัน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3.81 ตัน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 1.58 ตัน รวมไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 62) ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 8.63 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22.63 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) คิดเป็นร้อยละ 5.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 63 ดำเนินการได้ ดังนี้ เดือน ม.ค. 63 จำนวน 2.53 ตัน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 2.06 ตัน เดือน มี.ค. 63 จำนวน 2.48 ตัน รวมไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63) ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 7.07 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 29 ก.พ. 63 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 15.70 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22.63 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) คิดเป็นร้อยละ 10.41

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 63 ดำเนินการได้ ดังนี้ เดือน เม.ย. 63 จำนวน 0.5 ตัน เดือน พ.ค. 63 จำนวน 1.23 ตัน เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 0.82 ตัน รวมไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 2.55 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 18.25 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22.63 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) คิดเป็นร้อยละ 12.10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 63 ดำเนินการได้ ดังนี้ เดือน ก.ค. 63 จำนวน 2.89 ตัน เดือน ส.ค. 63 จำนวน 1.53 ตัน เดือน ก.ย. 63 จำนวน 1.21 ตัน รวมไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย. 63) ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 5.63 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 23.88 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22.63 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) คิดเป็นร้อยละ 15.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :25.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.42

100 / 100
2
12.90

100 / 100
3
19.76

100 / 100
4
25.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 ดำเนินการได้ ดังนี้ - เดือน ต.ค. 62 จำนวน 2,360.38 ตัน - เดือน พ.ย. 62 จำนวน 2,394.06 ตัน - เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 2,382.17 ตัน รวม 7,136.61 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22,233.01 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 6.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 63 ดำเนินการได้ ดังนี้ - เดือน ม.ค. 63 จำนวน 2,489.23 ตัน - เดือน ก.พ. 63 จำนวน 2,436.32 ตัน - เดือน มี.ค. 63 จำนวน 2,283.10 ตัน รวมไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 63) ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้จำนวน 7,208.65 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น จำนวน 14,345.26 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22,233.01 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 12.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 63 ดำเนินการได้ ดังนี้ - เดือน เม.ย. 63 จำนวน 2,541.20 ตัน - เดือน พ.ค. 63 จำนวน 2,674.29 ตัน - เดือน มิ.ย. 63 จำนวน 2,407.91 ตัน รวมไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63) ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้จำนวน 7,623.40 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น จำนวน 21,968.66 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22,233.01 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 19.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ดำเนินการได้ ดังนี้ - เดือน ก.ค. 63 จำนวน 2,077.17 ตัน - เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2,127.39 ตัน - เดือน ก.ย. 63 จำนวน 2,035.98 ตัน รวมไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63) ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้จำนวน 6,240.54 ตัน รวมตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยได้เพิ่มขึ้น จำนวน 28,209.2 ตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายของสำนักสิ่งแวดล้อม 22,233.01 ตัน/ปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 25.38

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (10) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(10) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(สายตรวจตู้เขียว)อย่างน้อยวันละ2ครั้ง รวมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในกับประชาชนที่เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืนและตรวจจุดเสี่ยงภันในพื้นที่เขต พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องดำเนินการประสานฝ่ายโยธาเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 ตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดชำรุดจำนวน6ตัวได้รับแจ้งจากฝ่ายโยธาได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน2ตัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(สายตรวจตู้เขียว)อย่างน้อยวันละ2ครั้ง และตรวจกลางคืนอีกวันละ1ครั้งรวมทั้งให้ความสะดวกและความปลอดภัยกับประชาชนที่เดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดว่าได้งานได้ตามปกติหรือไม่หากพบข้อบกพร่อง ได้ประสานฝ่ายโยธาเพื่อแจ้งประสานหน่วยงที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ตรวจสอบพบกล้องวงจรปิดชำรุดจำนวน7ตัว ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้วจำนวน 2ตัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรวจจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต อย่างน้อยวันละ2ครั้ง และกลางคืนอีกวันละ1ครั้ง ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืน รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าอยู่ในสภาพการใช้งานปกติหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องจะประสานหน่วยงานที่เกียวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ตุลาคม2562จนถึงกันยายน2563ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรวจจุดเสี่ยงภัยตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(ตู้เขียว)เป็นไปตามเป้าหมายวันละ3ครั้ง/วัน/จุด และตรวจตรากล้องวงจรปิดหากพบข้อบกพร่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณจุดเสี่ยงภัย เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังจำนวน 20 ครั้ง และทำความสะอาดพื้นที่ จำนวน 50 ครั้ง ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ 2563 ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง จำนวน 448 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (09.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(09.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :33.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
33.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค. 62 - จัดทำโครงการ , อนุมัติโครงการ - กำหนดจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขต ดอนเมือง จำนวน 10 จุด เดือน พ.ย. 62 - กำหนดจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขต ดอนเมือง จำนวน 10 จุด เดือน ธ.ค. 62 - เตรียมจัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เดือน ม.ค. 63 - เตรียมจัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ. 63 รณรงค์ฯ จำนวน 3 ครั้ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 ถนนนาวงประชาพัฒนา 2. ชุมชนร่วมในพัฒนา กรป.กลาง ถนนเทิดราชัน 3. ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา ถนนเทิดราชัน เดือน มี.ค. 63 รณรงค์ฯ จำนวน 3 ครั้ง 1. หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ ถนนนาวงประชาพัฒนา 2. ชุมชนอุบลแอร์พอร์ต ถนนเวฬุวนาราม 3. ชุมชนบูรพา 16 ถนนเวฬุวนาราม - เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 (ไตรมาสที่ 2) ดำเนินการได้ 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เดือน เม.ย. 63 - เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะและรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนเทิดราชันและถนนโกสุมรวมใจ จำนวน 4 ครั้ง 1. ชุมชนอมรพันธ์ 2. ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 3. ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 4. ชุมชนโกสุมรวมใจ เดือน พ.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนหลังวัดเวฬุวนาราม และชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า 2. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร 3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว 4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 7 5. ชุมชนบูรพาวิล่า 18 เดือน มิ.ย. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศและชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนนัฒนานนท์ 3. ชุมชนร่มไทรงาม 4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย 5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา - เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 (ไตรมาสที่ 3) ดำเนินการได้ 14 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เดือน ก.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนเทิดราชันและถนนโกสุมรวมใจ จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนร่วมพัฒนา 2. ชุมชนศรีกาญจน์ 3. ชุมชนแก้วงาม 4. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 5.ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา เดือน ส.ค. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนหลังวัดเวฬุวนาราม และชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 5 ครั้ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 1 2. ชุมชนปิ่นเจริญ 2 3. ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ 4. ชุมชนสินวงค์ 5. ชุมชนหมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย เดือน ก.ย. 63 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณพื้นที่ว่างริมทางและที่สาธารณะ และรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศและชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 3 ครั้ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนรัตนาวลัย 3. ชุมชนกัญจเพชร - เดือน ก.ค. - ก.ย. 63 (ไตรมาสที่ 4) ดำเนินการได้ 13 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค. 62 - จัดทำโครงการ , อนุมัติโครงการ - กำหนดจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 10 จุด เดือน พ.ย. 62 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 - ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม เดือน ธ.ค. 62 - ปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ล้อมรั้ว บริเวณพื้นที่ว่างซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน ดำเนินการได้ 1 จุด จาก 10 จุด คิดเป็นร้อยละ 10

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ม.ค. 63 - ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน เดือน ก.พ. 63 - ปรับปรุงพื้นที่ว่าง ปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน เดือน มี.ค. 63 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ รวมผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ดำเนินการได้ 2 จุด จาก 10 จุด คิดเป็นร้อยละ 20 ดังนี้ จุดที่ 1 พื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม จุดที่ 2 พื้นที่ว่างบริเวณซอยเทิดราชัน 47 ถนนเทิดราชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน เม.ย. 63 - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ เดือน พ.ค. 63 - ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บวัสดุบริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร) เดือน มิ.ย. 63 - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรแล้วหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร) รวมผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63 ดำเนินการได้ 4 จุด จาก 10 จุด คิดเป็นร้อยละ 40 ดังนี้ จุดที่ 1 พื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม จุดที่ 2 พื้นที่ว่างบริเวณซอยเทิดราชัน 47 ถนนเทิดราชัน จุดที่ 3 พื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ จุดที่ 4 พื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ก.ค. 63 - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณท่าเรือเปรมประชากรจนถึงท่าตะลึงแล (ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม) เดือน ส.ค. 63 - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนา เดือน ก.ย. 63 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยประชาอุทิศ 13 ถนนประชาอุทิศ รวมผลการดำเนินการตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 ดำเนินการได้ 4 จุด จาก 10 จุด คิดเป็นร้อยละ 40 ดังนี้ จุดที่ 1 พื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม จุดที่ 2 พื้นที่ว่างบริเวณซอยเทิดราชัน 47 ถนนเทิดราชัน จุดที่ 3 พื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ จุดที่ 4 พื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายการขุดลอกคูนายกิมสาย2ฯ อยู่ระหว่างขายแบบ รายการที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำขอเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายการที่ 1 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคู ได้ความยาวประมาณ 720 ม. -รายการที่ 2 ได้ บริษัท 488 จำกัด เป็นผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าสำรวจซอยต่าง ๆ ที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (07) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(07) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการสำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมืองตามโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ และจัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง และดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งน้ำเสียในพื้นที่เขตทั้งหมดพร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(12) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.88

100 / 100
2
87.70

100 / 100
3
87.70

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๒. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) ๓..ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ๔.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ๑๔๓ ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1.ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการอาหาร ๒. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) 3.ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 4..ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 265 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ โพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) 2.ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 3..ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 265 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมีได้แก่บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระโพลาร์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เและตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะอุปกรณ์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (SI ๒) 2.ประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 3.ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 288 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค. 62 - ดำเนินการเขียนโครงการ - เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ เดือน พ.ย. 62 - โครงการได้รับอนุมัติแล้ว - สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินการ - หาตัวผู้รับจ้าง เดือน ธ.ค. 62 - ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและวินมอเตอร์ไซต์ บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ออกจากพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตดอนเมืองจะไดเข้าเตรียมพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ม.ค. 63 - เตรียมพื้นที่และเตรียมดินปลูกต้นไม้ เดือน ก.พ. 63 - จัดซื้อต้นไม้เป็นเงิน 410,000 บาท - จ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 490,000 บาท - ดำเนินการปลูกต้นไม้ 3 จุด ดังนี้ (1) บริเณไหล่ทางถนนเทิดราชัน ตั้งแต่สามแยกถนนนาวงประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชัน ถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตร.ม. โดยจัดทำเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีที่นั่งพักผ่อน (2) บริเวณริมทางเท้าเลียบลำรางถนนนาวงประชาพัฒนา ซอย 1 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 600 ตร.ม. ดำเนินการปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน (3) บริเวณถนนสรงประภา ปลูกต้นราชพฤกษ์ ทดแทนต้นไม้ที่ตาย จำนวน 40 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน ม.ค. 63 - เตรียมพื้นที่และเตรียมดินปลูกต้นไม้ เดือน ก.พ. 63 - จัดซื้อต้นไม้เป็นเงิน 410,000 บาท - จ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 490,000 บาท - ดำเนินการปลูกต้นไม้ 3 จุด ดังนี้ (1) บริเณไหล่ทางถนนเทิดราชัน ตั้งแต่สามแยกถนนนาวงประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชัน ถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตร.ม. โดยจัดทำเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีที่นั่งพักผ่อน (2) บริเวณริมทางเท้าเลียบลำรางถนนนาวงประชาพัฒนา ซอย 1 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 600 ตร.ม. ดำเนินการปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน (3) บริเวณถนนสรงประภา ปลูกต้นราชพฤกษ์ ทดแทนต้นไม้ที่ตาย จำนวน 40 ต้น เดือน ม.ค. 63 - เตรียมพื้นที่และเตรียมดินปลูกต้นไม้ เดือน ก.พ. 63 - จัดซื้อต้นไม้เป็นเงิน 410,000 บาท - จ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 490,000 บาท - ดำเนินการปลูกต้นไม้ 3 จุด ดังนี้ (1) บริเณไหล่ทางถนนเทิดราชัน ตั้งแต่สามแยกถนนนาวงประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชัน ถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตร.ม. โดยจัดทำเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีที่นั่งพักผ่อน (2) บริเวณริมทางเท้าเลียบลำรางถนนนาวงประชาพัฒนา ซอย 1 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 600 ตร.ม. ดำเนินการปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน (3) บริเวณถนนสรงประภา ปลูกต้นราชพฤกษ์ ทดแทนต้นไม้ที่ตาย จำนวน 40 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ม.ค. 63 - เตรียมพื้นที่และเตรียมดินปลูกต้นไม้ เดือน ก.พ. 63 - จัดซื้อต้นไม้เป็นเงิน 410,000 บาท - จ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 490,000 บาท - ดำเนินการปลูกต้นไม้ 3 จุด ดังนี้ (1) บริเณไหล่ทางถนนเทิดราชัน ตั้งแต่สามแยกถนนนาวงประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชัน ถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตร.ม. โดยจัดทำเป็นสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีที่นั่งพักผ่อน (2) บริเวณริมทางเท้าเลียบลำรางถนนนาวงประชาพัฒนา ซอย 1 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 600 ตร.ม. ดำเนินการปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระถางไฟเบอร์กลาส พร้อมกระเช้าแขวน (3) บริเวณถนนสรงประภา ปลูกต้นราชพฤกษ์ ทดแทนต้นไม้ที่ตาย จำนวน 40 ต้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) (14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :67.90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.90

100 / 100
4
67.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เเจ้งเเนวทางการดำเนินการให้โรงเรียนรับทราบเเล้ว กำหนดการสอบ o-net วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรอผลคะเเนนการสอบจากสำนักการศึกษา เบื้องต้นมีการเเจ้งเรื่องรร.ที่มีคะเเนนสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 4 โรงเรียน ได้เเก่ รร.บำรุงรวิวรรณวิทยา รร.ประชาอุทิศ รร.พหลโยธิน รร.วัดดอนเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะเเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเพิ่มขึ้น 67.90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะเเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชากหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเพิ่มขึ้น 67.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) (15) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(15) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

22/10/63 :ดำเนินการขออนุมัติโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการให้บริการแก่ผุ้มายื่นขอรับบริการจำนวน 96 หลังคาเรือน 21/11/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 39 หลังคาเรือน ลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 39 หลังคาเรือน 18/12/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 147 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

28/02/63 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 35 หลังคาเรือน 20/3/2563 : ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 60 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

21/05/63 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 41 หลังคาเรือน 19/06/63 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด จำนวน 44 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/08/63 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 65 หลังคาเรือน 21/09/63ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) (16.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(16.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.29

100 / 100
2
46.47

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 1 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 101 ราย จำนวนเงิน 4,010,983.06 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 180 ราย จำนวนเงิน 8,847,810.10 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 364 ราย จำนวนเงิน 99,122.00 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 436 ราย จำนวนเงิน 105,997.94 บาท (3) ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 59 ราย จำนวนเงิน 201,834 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 61 ราย จำนวนเงิน 214,002.90 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 256 ราย จำนวนเงิน 12,017,971.56 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 305 ราย จำนวนเงิน 15,865,312.02 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 571 ราย จำนวนเงิน 118,579.10 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 766 ราย จำนวนเงิน 155,936.72 บาท (3) ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,244 ราย จำนวนเงิน 8,265,211.00 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,149 ราย จำนวนเงิน 7,070,444.10 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 3 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 331 ราย จำนวนเงิน 13,684,312.83 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 394 ราย จำนวนเงิน 18,486,130.75 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 673 ราย จำนวนเงิน 130,633.50 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 857 ราย จำนวนเงิน 168,153.42 บาท (3) ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,897 ราย จำนวนเงิน 12,802,066.00 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,923 ราย จำนวนเงิน 12,899,069.15 บาท (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - จำนวนรายของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 76,915 ราย - ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการจากไปรษณีย์ไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 4 ประเภท รายไตรมาสที่ 4 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 406 ราย เงิน 14,391,391.63 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 494 ราย จำนวนเงิน 21,659,054.87 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 2,277 ราย เงิน 577,283.20 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,499 ราย จำนวนเงิน 635,235.27 บาท (3) ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 2,156 ราย เงิน 13,430,720.00 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,178 ราย จำนวนเงิน 13,513,337.15 บาท (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประเมินสะสม 10,379 ราย เงิน 64,383,743.78 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,938 ราย จำนวนเงิน 61,576,017.39 บาท - จำนวนรายของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 76,915 ราย - ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายเวลาการรับชำระเงินถึง 31 ต.ค. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) (16.2) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(16.2) ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.50

100 / 100
2
22.05

100 / 100
3
26.89

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษีค้างชำระ 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 1 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ลูกหนี้ค้างชำระ 15 ราย จำนวนเงิน 3,043,232.95 บาท - รับชำระ 3 ราย จำนวนเงิน 351,262.28 บาท (11.54%) -คงเหลือค้างชำระ 12 ราย จำนวนเงิน 2,691,970.67 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ - ลูกหนี้ค้างชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท - รับชำระ 17 ราย จำนวนเงิน 1,860.50 บาท (0.06%) -คงเหลือค้างชำระ 121 ราย จำนวนเงิน 24,740 บาท (3) ภาษีป้าย - ลูกหนี้ค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท - รับชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษีค้างชำระ 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ลูกหนี้ค้างชำระ 15 ราย จำนวนเงิน 3,043,232.95 บาท - รับชำระ 4 ราย จำนวนเงิน 676,871.75 บาท (22.24%) -คงเหลือค้างชำระ 11 ราย จำนวนเงิน 2,366,361.20 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ - ลูกหนี้ค้างชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท - รับชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท (100%) -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท (3) ภาษีป้าย - ลูกหนี้ค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท - รับชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษีค้างชำระ 4 ประเภท รายไตรมาสที่ 3 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ลูกหนี้ค้างชำระ 15 ราย จำนวนเงิน 3,043,232.95 บาท - รับชำระ 12 ราย จำนวนเงิน 2,733,875.69 บาท (27.13%) -คงเหลือค้างชำระ 3 ราย จำนวนเงิน 309,357.26 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ - ลูกหนี้ค้างชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท - รับชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท (100%) -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท (3) ภาษีป้าย - ลูกหนี้ค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท - รับชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 - ยังไม่มีการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี พ.ศ.2563 เนื่องจากรัฐบาลขยายเวลาการชำระภาษีจากเดิม 30 เมษายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการจัดเก็บรายภาษีค้างชำระ 4 ประเภท รายไตรมาสที่ 4 ดังนี้ (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ลูกหนี้ค้างชำระ 15 ราย จำนวนเงิน 3,043,232.95 บาท - รับชำระ 13 ราย จำนวนเงิน 2,733,875.69 บาท (89.83%) -คงเหลือค้างชำระ 3 ราย จำนวนเงิน 309,357.26 บาท (2) ภาษีบำรุงท้องที่ - ลูกหนี้ค้างชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท - รับชำระ 137 ราย จำนวนเงิน 26,600.50 บาท (100%) -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท (3) ภาษีป้าย - ลูกหนี้ค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท - รับชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท -คงเหลือค้างชำระ 0 ราย จำนวนเงิน 0 บาท (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 ขยายเวลาถึงเดือนกรกฎาคม 2563 - ยังไม่มีการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากรัฐบาลขยายเวลาการชำระภาษี จากเดิม 30 เมษายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563 และขยายเวลาสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด