ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.40

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.60

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จำนวน 917.5 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จำนวน 484 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 1,362 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 749 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 1,505 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 735 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 2. โครงการการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 2,999 ตัน 3. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 1,277 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวน 2,640 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน 3,350 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 5,040 กิโลกรัม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดเก็บขยะอันตรายได้ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 14,290 กิโลกรัม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยและตู้เขียวในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืนวันละ 3 ครั้ง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนวันละ 2 เวลา กวดขันมิให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และรายงานผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนช่วงเวลาเช้าและเย็นหลังเลิกเรียน กวดขันมิให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดคำสั่งมอบหมายหน้าที่สายตรวจตรวจจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในช่วงเวลากลางวันๆละ 2ครั้ง และเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืนวันละ1ครั้ง ตามโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ และโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และตรวจสอบสภาพกล้องcctv หากพบบกพร่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน 2 แห่ง รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ3ครั้งต่อจุด (รวมเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืน) ให้บริการกับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน เช่น พาเดินข้ามสะพานลอยหรือยืนรอรถบริเวณป้ายรถเมล์ที่เปลี่ยว ตรวจสอบกล้องวงจรปิด หากพบข้อบกพร่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและอาสาพาน้องข้ามถนน ทุกโครงการมีการรายงานการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและทุกสิ้นเดือนมีการรายงานสำนักเทศกิจ การดำเนินการทุกโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จสิ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
93.95

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 27 ราย สถานที่สะสมอาหาร 14 ราย ตลาด 6 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 653 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร / 26/11/2561 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 20 ราย สถานที่สะสมอาหาร 1 ราย ตลาด 4 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 498 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร / 21/12/2561 : 1. ตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานประกอบการร้านอาหาร 20 ราย สถานที่สะสมอาหาร 1 ราย ตลาด 4 แห่ง โรงเรียน 14 แห่ง 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางด้านเคมี ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค ยาฆ่าแมลง กรดแร่อิสระ ไอโอเดท โพลาร์ โดยใช้ดชุดทดสอบเบื้องต้น รวมทั้งตรวจความสะอาดในอาหาร มือของผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยา SI2 เพื่อหาสารปนเปื้อนทางด้านจุลชีววิทยา จำนวน 498 ตัวอย่าง 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

.- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร -. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 264 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร -. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 275 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร -. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของรุงเทพมหานครระดับดี จำนวน 275 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดเตรียมโครงการการออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหาร 2.ประสานฝ่ายโยธาพิจารณาออกแบบปรุงจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 3.ประสานสำนักยุทธศาสตร์ฯ เรื่องนิยามตัวชี้วัดและประสานฝ่ายโยธาเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบปรับปรุงอาคารฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและฝ่ายปกครองได้จัดส่งรายงานให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธาได้สำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ตามแบบ Check list) และฝ่ายปกครองได้จัดส่งรายงานให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ฝ่ายปกครองจัดทำรายงานผลการสำรวจและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ส่งให้สำนักการโยธา ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะเเนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :87.35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
87.35

100 / 100
3
87.35

100 / 100
4
87.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดการสอบ O-NET วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดออกเเล้ว ซึ่งผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดออกเเล้ว ซึ่งผลการทดสอบระดับป.6 เเละ ม.3 ยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/61 ได้รับการอนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักผังเมืองกำหนด 20/12/61 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 249 หลังคาเรือน 21/1/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 74 หลังคาเรือน 21/2/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 76 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

22/3/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 263 หลังคาเรือน 22/4/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 132 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

23/5/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 101 หลังคาเรือน 19/6/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 51 หลังคาเรือน 22/7/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 122 หลังคาเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

21/8/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 78 หลังคาเรือน 13/9/62 ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการลงจุดการกำหนดเลขหมายประจำลงในระบบปฏิบัติงานที่สำนักวางผังและพัฒนาเมืองกำหนด จำนวน 59 หลังคาเรือน 13/9/62 ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละ50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละ50 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.53

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.26

100 / 100
2
11.58

100 / 100
3
11.58

100 / 100
4
50.53

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน......คืบหน้า 10 %.....ได้จัดทำแผนชุมชนแล้ว 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมใจ1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง, ชุมชนปิ่นเจริญ2, ชุมชนศศิวัลย์เมืองใหม่, ชุมชนศิริสุข และได้เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนฯประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และเงินค่าสนับสนุนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ได้เบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในวันประชุมกรรมการชุมชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน......คืบหน้า 40 %....ได้เบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 61, ธันวาคม 61, มกราคม 62 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำแผนชุมชนฯ เพิ่มเติมจำนวน 11 ชุมชน และได้เตรียมการจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 28 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน......คืบหน้า 70 %....ได้เบิกจ่ายให้กับกรรมการชุมชนฯประจำเดือน มีนาคม 2562, เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 งดเนื่องจากมีการเลือกตั้งฯ) และได้จัดทำแผนชุมชนฯ เพิ่มเติมจำนวน 11 ชุมชน และในเดือนมิถุนายน 28562 ได้เตรียมการจัดการประชุมกรรมการชุมชน วันที่ 27 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน ชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 48 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50.53

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
1. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :129.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
24.19

100 / 100
3
75.11

100 / 100
4
129.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สรุปผลจัดเก็บไตรมาสที่1 เป็นดังนี้ ยอดประเมิน ยอดจัดเก็บ ภาษีโรงเรือน 99 ราย เงิน 9,784,855.76 บาท 98 ราย เงิน 8,282,945.19 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 171 ราย เงิน 28,384.60 บาท 179 ราย เงิน 33,927.10 บาท ภาษีป้าย 144 ราย เงิน 427,413.75 บาท 148 ราย เงิน 495,747.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 2 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,113 ราย เงิน 58,599,220.97 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,050 ราย เงิน 40,738,496.57 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 1,670 ราย เงิน 997,259.08 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,684 ราย เงิน 1,009,603.48 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 1,347 ราย เงิน 7,912,306.25 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,217 ราย เงิน 6,867,242.12 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 3 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,547 ราย เงิน 139,148,934.32 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,506 ราย เงิน 134,533,364.65 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 2,732 ราย เงิน 1,933,352.52 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,745 ราย เงิน 1,962,034.35 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 2,059 ราย เงิน 14,366,127.75 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,061 ราย เงิน 14,468,777.02 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--สรุปผลการจัดเก็บรายภาษี 3 ประเภท รายไตรมาสที่ 4 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยอดประเมินสะสม 1,734 ราย เงิน 240,905,710.21 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 1,91 ราย เงิน 242,244,320.39 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ยอดประเมินสะสม 3,146 ราย เงิน 2,090,107.84 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 3,165 ราย เงิน 2,124,963.89 ภาษีป้าย ยอดประเมินสะสม 2,247 ราย เงิน 14,661,753.75 บาท ยอดจัดเก็บสะสม 2,268 ราย เงิน 14,928,739.62 บาท - ยอดรวมจัดเก็บทั้ง 3 ภาษี 259,298,023.90 บาท คิดเป็น 129.00 % ของยอดประมาณการ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 130.00% ของยอดประมาณการ ภาษีบำรงท้องที่ 106.24% ของยอดประมาณการ ภาษีป้าย 114.84% ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2. ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :98.09

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
51.07

100 / 100
2
53.54

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
98.09

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 78,528.57 52.31 บำรุงท้องที่ 1,3520.60 บาท 3,375.40 29.73 ป้าย 127,740.00 บาท 65,785.00 51.49 คิดเป็น 51.07 % ของยอดภาษีค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ภาษี ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/บาท ลูกหนี้ชำระเงิน/บาท คิดเป็นร้อยละ โรงเรือนและที่ดิน 150,115.73 บาท 82,857.14 55.20 บำรุงท้องที่ 1,3520.60 บาท 6,210.60 54.71 ป้าย 127,740.00 บาท 83,185.00 65.12 คิดเป็น 53.54 % ของยอดภาษีค้างชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ลูกหนี้ชำระเงิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 82,857.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.20 - ภาษีบำรุงท้องที่ 6,210.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.71 - ภาษีป้าย 75,785.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.33 รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ดำเนินการได้ร้อยละ 57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ภาษี ในไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ ลูกหนี้ชำระเงินตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาชำระ 150,115.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ภาษีบำรุงท้องที่ มาชำระ 5,844.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.48 - ภาษีป้าย มาชำระ 127,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท ได้เป็นจำนวนเงิน 283,700.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.09 % ของยอดภาษีค้างชำระทั้งหมด(289,208.33บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตุลาคม 2561 ประกาศแผนขึ้นเว็ปไซด์หน่วยงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 พฤศจิกายน ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ธันวาคม 2561 ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท มงคลเทพฯ งบประมาณ 652,290.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ชนะการประมูลวางหลักค้ำประกันสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **