ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50250000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 53 เรื่อง 1) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 เรื่อง คิดเป็น 41.51% 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 เรื่อง คิดเป็น 58.49% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จากระบบ 1555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตดอนเมือง ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกินกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการดอนเมืองร่วมใจ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา (ประจำปี 2563) - จัดประชุมเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ - ฝ่ายปกครองจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักร ไปยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกรมื่อสารทหาร เพื่อดำเนินการขุดลอกลำรางในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 โครงการดอนเมืององค์กรสุขภาวะ (รักษารอบ) - จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 5 minute happy hour ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงเวลา 16.00 - 16.30 น. สัปดาห์ละ 3 ครั้ง - จัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกและโฟมทุกวันพุธ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงลำรางเลียบถนนนาวงฯ ในวันที่ 8 และ 15 มกราคม 2563 - ขุดลอกวัชพืช ในวันที่ 6 มกราคม 2563 - ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์โครงการในวันที่ 22 มกราคม 2563 - จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - จัดกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกและปรับภูมิทัศน์ลำรางฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ดำเนินการขุดลอกลำรางและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด และสวยงาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปรับรายละเอียดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ต้องมีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก - ดำเนินการปรับปรุงภูิทัศน์บริเวณลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และพัฒนาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาความสะอาด เก็บขยะและวัชพืนในลำรางเป็นประจำทุกสัปดาห์ - เตรียมจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.31


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.31

100 / 100
3
4.31

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สะดวก ต่อการรับบริการของประชาชน และกองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลคะแนนความพึงพอใจครั้งที่ 1 ได้ 4.262 และเมื่อปรับค่าน้ำหนักแล้วได้ 4.305

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคำแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563รายละเอียดดังนี้ ข้อ 1.8 ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟสบุ๊ก (Facebook) , หรือไลน์ (Line) ของสำนักงานเขต ในระดับใด ได้คะแนน 4.008 สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าว โดยใช้ Info Graphic ในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย และใช้คลิปวิดีโอเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดผู้เข้าชมเฟสบุ้กเพจ ยอดผู้ติดตาม และแสดงความคิดเห็นมีจำนวนมากขึ้น ข้อ 1.11 มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ได้คะแนน 3.819 สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานเขต โดยทาสีที่จอดรถคนพิการ และจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการใช้บริการที่จอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขต (นอกรั้วสำนักงานเขต) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2563 และสำนักงานเขตดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม/คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **