ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 3.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
3.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอาหารให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ต.ค.63 - ธ.ค.63) จำนวน 25 แห่ง จากสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ทั้งหมด 87 แห่ง ได้แก่ (1)บ้านนำ้เคียงดิน (2)ครัวบ้านโอ่ง (3)สวนอาหารร่มไม้ชายคา (4)ห้องอาหารจีนบำรุง (5)ลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยง (6)ร้านครัวบ้านไทร (7)สวนอาหารเรือนแก้ว (8)ครัวยายเปล่ง (9)ณัฐกรคอฟฟี่ช็อป (10) ร้านมัส เค เทียร์ (11)บ้านใจรัก (12)เดอะเมเมโมรี่ (13)มาร์กิน บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ (14)เดอะไวท์คอนเนคชั่น (15)ครัวยี่สาร (16)ครัวปักษ์ใต้แม่สะอิ้ง (17)ข้าวขาหมูจุฬา (18)ZEN (19)เดอะพิซซ่าคอมปะนี (20)สเว่นเซ่นส์ (21)กาแฟอเมซอน (22)มุมสวน (23)อี๊ด 20001 (24)ห่านพะโล้ยินดี (25)ร้านอาหารบ้านในสวน ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
3.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่ ให้มีการดำเนินงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม - ผลงานที่ทำได้ เดือนธันวาคม รวม 3 แห่ง ดังนี้ - สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ รหัสข้อมูล 18176 - สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ รหัสข้อมูล 18177 - สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ รหัสข้อมูล 18178 เป้าหมายการดำเนินงาน 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง (ธ.ค.) รวม 3 แห่ง - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะกลางถนนทวีวัฒนา 2. ถนนอุทยาน 3. สวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑลสาย 2 (คลองต้นไทร) (สวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้วจากประตู 1 - ประตู 2 และแนวกำแพงรั้วตรงสระน้ำ) 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ มีการสำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 22 จำนวนพื้นที่ 5-0-29.93 ไร่ รหัสข้อมูล 18092 - ที่ว่างพุทธมณฑลสาย 2 ข้างริมคลองบางน้อย จำนวนพื้นที่ 2-3-89.90 ไร่ รหัสข้อมูล 18114 - ที่ว่างข้างตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 จำนวนพื้นที่ 11-0-90.37 ไร่ รหัสข้อมูล 18175 - เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส - ผลงานที่ทำได้ 3 แห่ง (รวม 3 แห่ง)/ไตรมาส 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น - สวนหย่อมร้านกาแฟชินี่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-18.41 ไร่ - สวนหย่อมร้านสันศิริคาเฟ่ ถนนบรมราชชนนี จำนวนพื้นที่ 0-0-94.97 ไร่ - สวนหย่อมหมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 จำนวนพื้นที่ 0-2-80.39 ไร่ - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 มีการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนด ดังนี้ 1. กิจกรรมรายงานพื้นที่สีเขียว 1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 1 ครั้ง(มี.ค.) รวม 3 แห่ง - สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 - สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 - สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี (ธ.ค., มี.ค., มิย., ก.ย.) - ผลงานที่ทำได้ 2 ครั้ง(ธ.ค., มี.ค.)/ปี - โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท ได้ดำเนินการรับมอบไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสวนหย่อม แนวข้างกำแพงรั้ว และถนนอุทยาน (ต้นทองดอกบวบ ต้นโกสน ต้นคริสต์น่า ต้นเข็มเชียงใหม่ และหญ้านวลน้อย) 1.2 พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ สำรวจและนำเข้าข้อมูลฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - ที่ว่างข้างถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซอย 13 จำนวนพื้นที่ 1-3-59.15 ไร่ รหัสข้อมูล 18296 - ที่ว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แยก 2 จำนวนพื้นที่ 3-0-85.51 ไร่ รหัสข้อมูล 18347 - ที่ว่างถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกฝั่งตรงข้าม ซอย 4/3 จำนวนพื้นที่ 14-2-54.03 ไร่ รหัสข้อมูล 18451 - เป้าหมาย 3 แห่ง/ไตรมาส - ผลงานที่ทำได้ 6 แห่ง 2. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น - สวนหย่อมร้านอำเภอใจหัวถนนพุทธมณฑลสาย 2 จำนวนพื้นที่ 0-0-66.57 ไร่ รหัสข้อมูล 18448 - สวนหย่อมหมู่บ้านเบลเลอวิว จำนวนพื้นที่ 0-1-90.59 ไร่ รหัสข้อมูล 18449 - สวนหย่อมหมู่บ้าน The City ปิ่นเกล้า จำนวนพื้นที่ 0-3-70.56 ไร่ รหัสข้อมูล 18450 - เป้าหมายร้อยละ 100 - ผลงานที่ทำได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร สินค้า OTOP Bangkok Brand กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทุกโครงการ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด