ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50480000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1. เวียนแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชีวัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 2. จัดทำคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานและส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้สำนักอนามัย 3. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกงานความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน และคัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 มาพัฒนาต่อยอด 4. จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงหรืออันตรายจากการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตทวีวัฒนา 5. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 6. ส่งเอกสารประกอบการประเมินตัวชี้วัด 4.2 ขั้นตอนที่ 1 และโครงการแผนปฏิบัติงานให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บขนมูลฝอย และงานสอนหนังสือโดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนคลองบางพรหม 2. ทบทวนและปรับปรุงข้อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม และโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 งานธุรการ พิมพ์เอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม และโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)) เมื่อ14 - 28 ก.พ. 2563 และงานสอนหนังสือ (โรงเรียนคลองบางพรหม) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 5. ส่วนราชการปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 7. ส่วนราชการติดตามการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 8. ส่วนราชการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การสอบสวนด้านอุบัติเหตุ และรายงานผลการปฏิบัติงาน และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน เช่น เผยแพร่เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค เวียนแจ้งภายใน กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 2.รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติกลาง ครั้งที่3 3.ส่งเอกสารหลักฐานการประเมินตัวชี้วัด 4.2 ให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1. ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมีการนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 22 ฐานข้อมูล ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมีการนำเข้าข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือนต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **