ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50220000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและถูกต้อง ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 6108/7885 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามหนังสือที่ กท 6108/7141 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1  ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :96.00

ผลงาน :84.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.21

100 / 100
2
37.75

100 / 100
3
57.81

100 / 100
4
84.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณหลังปรับโอน 408,022,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-29 ธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 49,822,382.84 บาท งบประมาณคงเหลือ 358,200,417.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 141,052,881.62 บาท งบประมาณคงเหลือ 253,527,680.38 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,888,647.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 204,728,046.12 บาท งบประมาณคงเหลือ 160,698,842.28 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 356,575,800.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด