ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50220000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (รักษารอบ)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (รักษารอบ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :35.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูลลดลง (ทั้งหมด 30 ตัว) เรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดในชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูลลดลง (ทั้งหมด 28 ตัว) เรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดในชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สุนัขจรจัดที่มีการสำรวจข้อมูลลดลง (ทั้งหมด 15 ตัว) เรื่องร้องเรียนสุนัขจรจัดในชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ โดย - มีการประสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ - ลงพื้นที่เจรจารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ - ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชีัวัดของโครงการ 1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108 4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว 5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ 6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจบุันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพื้นอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน 7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลองราษฎร์เจริญสุข เป้าหมายไม้น้อยว่า 10 กิจกรรม/ปี ปัจจุบันดำเนินการไป แล้ว 7 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ) 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามตัวชีัวัดของโครงการ 1. ความลึกของคลองราษฎร์เจริญสุขอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด เป้าหมาย 0.50 เมตร รทก.ของสำนักการระบายน้ำกำหนด ปัจจุบันดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 15 มกราคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน ระยะขุดลอก 1,915 เมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวคลองราษฎร์เจริญสุขตามโครงการ เป้าหมายร้อยละ 100 ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 3. การปรับปรุงพื้นที่ว่างริมคลองราษฎร์เจริญสุขให้เป็นจุด Landmark เป้าหมาย จำนวน 2 จุด ปัจจุบันดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการจุด Landmark จุดแรกบริเวณเพชรเกษม 110 และเพชรเกษม 108 4. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) และค่าปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ดีขึ้น ปัจจุบันมีการส่งการวัดค่าน้ำให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบก่อนดำเนินการแล้ว จำนวน 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 5. ร้อยละความสำเร็จในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นพุทธรักษา เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีการเตรียมเพื่อรอการปลูกหลังจากปรับพื้นที่เสร็จ 6. ไม่มีขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ปัจจบุันมีการจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บวัชพื้นอาทิตย์ละ 1 ครั้งและ ฝ่ายเทศกิจการใช้กฎหมายบังคับเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงคูคลอง โดยมีการออกตรวจอาทิตย์ละ 1 วัน 7. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาคลอง เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรมต่อไป ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมแล้ว 8 กิจกรรม (1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์, สน.ร่วมกับเขต ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดคลอง 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การผลิตน้ำหมัก พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว, 3. ประสานเจ้าของสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำให้ดำเนินการรื้อถอน, 4. แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางลำน้ำ, 5.ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง โดยทาสีราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทำความสะอาดคลอง, 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว, 7. ตรวจวัดค่าน้ำ, 8.มอบพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ผักตามศาสตร์พระราชา) 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน การสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นศึกษาเรียนรู้ เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.38

100 / 100
3
4.38

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจความพึงพอใจในรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.376

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :99.44


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.94

100 / 100
2
99.44

100 / 100
3
98.34

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีเรื่องร้องเรียน 1,215 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 1,190 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.94

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีเรื่องร้องเรียน 360 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 358 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีเรื่องร้องเรียน 723 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขไป 711 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **