ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
0.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดส่งรายละเอียดโครงการให้ สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 2.ปรับแก้รายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของ สำนักงาน ก.ก. 3.ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการเพื่อจัดทำ คำสั่งคณะทำงานโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ 4.อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใประโยชน์ที่ดินในเขต ผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือ แจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้ขอปรับกระบวนการ ดำเนินงานของโครงการ ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ได้ โดยจะขอปรับ เป็นการฝึกอบรมแบบใช้สื่อการสอนแทน 2. อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและ ประเมินผล/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง และประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลการเพิ่ม ประสิทธิภาพและจัดทำรายงานการดำเนินโครงการฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 3.3) 2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 2. ประมวลผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 3. กองงานผู้ตรวจราชการ ได้จัดส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1=3.929

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำหนังสือประสานส่วนราชการของสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อให้ตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ร่วมงาน หรือติดต่อราชการ เป็นการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการฯ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 จากประชาชน ทั่วไปที่มาใช้บริการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการ แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 จากประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด กรุงเทพมหาานครเชิญประชุมสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม 3. กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร รายงานสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลคะแนนการสำรวจที่ได้ คือ 4.029

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
61.40

100 / 100
3
73.50

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 3. อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประชุมคณะกรรมการโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่า คลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่าน 2) สรุปมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม 2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับผู้แทนประชาชน ในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ 2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯพื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่าง การดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563 2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯนำ แผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทน ประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1.ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อการรายงานผลการดำเนินการโครงการ และนำเสนอเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ 3 พื้นที่ 2. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำข้อเสนอแนะจาก ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งมาพัฒนา ปรับปรุง แผนที่และแผ่นพับมรกดวัฒนธรรม 3. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำแผนที่มากำหนดเส้นทาง พร้อมทดสอบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตาม แผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 4. ส่งแผนที่ีมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง และหลวง และแผนที่มรดกวัฒนธรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านตลาดพลู ย่านวังเดิม และย่านวัดกำแพง ให้สำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชั่น "มานะ" 5. การดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่ มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 5.1. จัดทำแผนที่และแผ่นพับเพื่อใช้ในกิจกรรม การท่องเที่ยวฯ 5.2 กำหนดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ และ การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR CODE 5.3 คณะทำงาน 3 พื้นที่ ลงพื้นที่ทดสอบเส้นทาง ท่องเที่ยวตามแผนที่ 5.4 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ ดังนี้ - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.45-16.00น. ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายถิ่น หงส์ทอง) หัวหน้าส่วนราชการสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง ได้แก่ สำนัก การจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต (สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา กรุงเทพมหานคร สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาและ ธุรกิจนำเที่ยว (ALET) และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้ตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่ มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองบางหลวง และ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.53 ซึ่งมากกว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด