ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 18000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อคัดเลือก งานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาวัดความเสี่ยง ในการทำงาน จำนวน 2 งาน 2. เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการ 3. ส่งโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำหนด ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและ กำกับติดตามโครงการ (แผน OCC3 63)พร้อมแนบ หลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย ส่งรายงาน ภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่ง หลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนัก อนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานและหารือร่วมกันในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีการปรับแนวทาง การประเมินผล กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) 2. จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนสถานะข้อมูล ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐาน ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น ข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการ พัฒนาเป็นฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจ เชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดย พิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 2. จัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกภารกิจหลักที่จะ พัฒนาเป็นฐานข้อมูล 3. จัดทำแบบ สยป.4.1(1) และสยป.4.1(3) ส่งให้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในกำหนด 4. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนัก ยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลและนำเข้า ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

พัฒนาฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **