ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการ/แก้ปัญหาความเสี่ยงดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานที่ 1 : งานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และประสานงาน มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการสำรวจความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรสำนักงาน ก.ก. ก่อนดำเนินกิจกรรม ผ่าน Google Docs (2) ดำเนินการจัดตั้งชมรมและเชิญชวนบุคลากรทำกิจกรรมร่วมกันภายในชมรมต่างๆ ตามอัธยาศัย (3) จัดการประกวดภาพถ่ายสะท้อนความสุขของบุคลากรภายใต้หัวข้อ Happy Heart งานที่ 2 : งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เป็นเหตุให้ติดเชื้อและเจ็บป่วย มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning จำนวน 2 ครั้ง (2) ดำเนินการประสานขอเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยจากสำนักอนามัย เพื่อใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (3) ดำเนินการจัดทำและประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ก.ก. ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน งานที่ 3 : งานจัดพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาต่อยอด) มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์เบื้องต้นก่อนดำเนินกิจกรรมผ่าน Google Docs (2) ดำเนินการจัดประกวดภาพถ่ายสะท้อนการออกกำลังกายและสุขภาพที่แข็งแรง ภายใต้หัวข้อ Happy Body (3) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ Office Syndrome (4) แชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Office Syndrome และการออกกำลังกายให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ก. ผ่านช่องทาง Line Application

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำนักงาน ก.ก. ได้จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือที่ กท 0301/782 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้รายงานว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อความสุขความพึงพอใจในการทำงานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ วางแผน และประสานงาน ซึ่งเดิมได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 70 ของบุคลากรในสำนักงาน ก.ก. มีความสุข/ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เสนอแนะขอปรับแนวทางการประเมิน เป็น สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสุข/ลดความเครียดในการทำงานของบุคลากรอย่างน้อย 3 กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ ทั้งนี้ อีก 2 กิจกรรม ไม่กระทบต่อตัวชี้วัดฯ ที่ได้กำหนดไว้ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานและแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 2. สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ทั้ง 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเวียนแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดนำข้อปฏิบัติฯ ไปดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และจัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัดให้สำนักอนามัยภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอน (ตุลาคม - ธันวาคม) ดังนี้ 1. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 3. คัดเลือก "ข้อมูลการพ้นราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร" เป็นข้อมูลที่จะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 4. กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะทำงาน ฯ ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันของสำนักงาน ก.ก. ตามบัญชีตัวชี้วัดระดับเมืองที่เกี่ยวข้องในแบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานในแบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้ว 2. ดำเนินการส่งแบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. และนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 - จำนวนสำนวนการดำเนินการทางวินัยและดำเนินการลงโทษ แยกตามกรณี ประจำปีงบประมาณ 2562 (เป็นข้อมูลเชิงสถิติ) - ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 และผลการสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 - ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี 2562 2. ดำเนินการพัฒนาตารางฐานข้อมูลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2563 และนำเข้าสู่ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 3. ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการส่งข้อมูลประกอบตัวชี้วัดฯ และส่งเอกสารหน้าแรกของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองให้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีความก้าวหน้าฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกข้อมูลแผน ขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงาน ก.ก. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 2. บันทึกข้อมูลสถิติการสูญเสียข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับ และประเภทการสูญเสีย 3. บันทึกข้อมูลผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ก.ก. แบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2563 โดยมีความก้าวหน้าฯ ถึงเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด