ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2.อยู่ระหว่างปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนฯ (แบบ 1 กท) และบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ไม่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนฯ (แบบ 2 กท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2. อยู่ระหว่างติดตามผลการใช้งานระบบฯของหน่วยงานนำร่อง และดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบฯ ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานนำร่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก. 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำกระบวนงานแสดงรายการเลื่อนเงินเดือนฯ ในรูปแบบทะเบียนประวัติฯ (ก.ก.1), กระบวนงานการย้ายข้าราชการในหน่วยงานเดียวกัน และติดตามผลการใช้ระบบฯ ของหน่วยงานนำร่อง โดยมีหน่วยงานเข้าใช้งานแล้ว จำนวน 34 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของสำนักงาน ก.ก.โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารอบที่ 3 (พ.ค.63 - ส.ค.63) ลดลงจากรอบที่ 2 (ม.ค.63 - เม.ย.63) คือจากร้อยละ 17.6943 เป็นร้อยละ 15.0405 2.สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็นในการใช้งานระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมมหานครสามัญอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรายงานผลโครงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมมหานครสามัญอิเล็กทรอนิกส์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการเชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด และสำนักงาน ก.ก. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงาน ก.ก. รับผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 โดยเรียงอันดับประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 4 อันดับ พร้อมผลคะแนนความพึงพอใจ จากข้อคำถามทั้งหมด 19 ข้อ ดังนี้ 1. ข้อ 1.18 การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับอัตราว่างในหน่วยงานของท่าน (3.354) 2. ข้อ 1.19 การสรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมระดับใด (3.390) 3. ข้อ 1.17 การกำหนดคุณสมับติของข้าราชการในการดำรงตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม (3.491) 4. ข้อ 1.16 การสร้างความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้ง วิธีการเทียบตำแหน่ง รวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างชัดเจน (3.521) อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการนำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงาน ก.ก. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ข้อ 1.18 การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับอัตราว่างในหน่วยงานของท่าน (3.354) อยู่ระหว่างดำเนินการและจะนำเสนอร่างกฏ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินพิจารณา ในเดือน พฤษภาคม 2563 2. ข้อ 1.19 การสรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมระดับใด (3.390) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 3. ข้อ 1.17 การกำหนดคุณสมบัติของข้าราชการในการดำรงตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสม (3.491) ดำเนินการทบทวนมาตรการกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในส่วนของคุณวุฒิการศึกษาไปแล้ว 2 สายงาน ได้แก่ สายงานวิชาการศึกษา และสายงานวิชาการสุขาภิบาล และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสนอโครงการศึกษาปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำารบริหารทรัพยากรบุคคลบุคคล 4. ข้อ 1.16 การสร้างความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้ง วิธีการเทียบตำแหน่ง รวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างชัดเจน (3.521) ดำเนินการจัดประชุมให้ความเห็นการปรับปรุงการจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันและมาตรานกำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/สำนักงานเขต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงได้ดำเนินการเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคถุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557) และการขอยกเลิกการกำหนดการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการส่งผลการสำรวจความพึงพอใจให้สำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว โดยรอบที่ 2 ได้คะแนน 3.754 และคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 รอบ คือ 3.713

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด