ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50500000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมชี้แจงเป้าหมาย ขั้นตอนในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบแนวทางความสำคัญ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัดโดยทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอด 1 งาน แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของแต่ละส่วนราชการ จัดประชุมคณะทำงานฯเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจาณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำโครงการและแผนงานจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือของพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตบางบอนเพื่อถือปฏิบัติในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมของโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตบางบอนดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน ได้แก่ งานพ่นสารเคมีกำจัดยุง งานกวาดมูลฝอย และงานจัดเก็บป้ายโฆษณา และคัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานอาสาจราจรหน้าสถานศึกษา และงานล้างทำความสะอาดท่อระบายนำ้ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการและความสำเร็จของโครงการภายในและภายนอกหน่วยงานทางเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตบางบอน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการทบทวนระบบข้อมูลที่ต้องการในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ BMA District Catalogue และระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด