ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50500000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบางบอนจัดประชุมชี้แจงเป้าหมาย ขั้นตอนในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบแนวทางความสำคัญ สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัดโดยทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอด 1 งาน แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของแต่ละส่วนราชการ จัดประชุมคณะทำงานฯเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจาณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำโครงการและแผนงานจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตบางบอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือของพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตบางบอนเพื่อถือปฏิบัติในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด