ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50390000

Home Home SED


๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ ระหว่างเดือน มค 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.50

100 / 100
4
6.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 5.5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 6.5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
15.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.62 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.62 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.62 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค. - ก.ย.63 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 15.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :19.13


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
9.00

100 / 100
3
13.35

100 / 100
4
19.13

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ13.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ19.13

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(6) -ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :110.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
110.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ระหว่างเดือน ต.ต.-ธ.ค.62 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ระหว่างเดือน ม.ค.63 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด เดือนมิ.ย.63 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด เดือนก.ย.63 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 110

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ได้รับการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ได้รับการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ได้รับการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ได้รับการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธรณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธรณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำกิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธรณภัยและด้านความมั่นคงในสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ร่วมฝึกซ้อมเหตุอัคคีภัยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ร่วมฝึกซ้อมเหตุอัคคีภัยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ร่วมฝึกซ้อมเหตุอัคคีภัยร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวน4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนมี.ค.-มิ.ย.งดออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เนื่องจากสถานประกอบการปิดชั่วคราวจาดสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามแผนการตรวจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เดือนละ 1 ครั้ง/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดกิจกรรมลอกท่อตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมตามแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 ได้ร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63 ได้ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63 ได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63 ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(13) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 20 ของจำนวนชุมชนในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 50 ของจำนวนชุมชนในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนในพื้นที่เขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.83


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
90.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ต.ต.-ธ.ค.62 ได้ร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ต.ต.62-ม.ค.63 ได้ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ต.ต.62-มิ.ย.63 ได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ต.ต.62-ก.ย.63 ได้ร้อยละ 90.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(15) จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ครั้ง/วัน/จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่ 3 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่ 3 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่ 3 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่ 3 ครั้ง/วัน/จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) จำนวนครั้งของการกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า

หน่วยนับ :ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันไม่ให้มีผู้กระทำผิดบนทางเท้า ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจรตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขต จำนวน 1 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขต จำนวน 1 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขต จำนวน 1 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่เขต จำนวน 1 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ร้อยละ 20 ของเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(20) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
82.14

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ร้อยละ 50 ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ร้อยละ 82.14 ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

(21) จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง
[มิติที่ 1 : ]

๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวนกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง

หน่วยนับ :กิจกรรม/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน 1 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน 2 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(22) จำนวนครั้งของการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
จำนวนครั้งของการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญ่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการในพื้นที่เขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :โครงการ/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(24) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดอบรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ตามหนังสือสั่งการของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดอบรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ตามที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(25) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
66.95

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลทดสอบทางการเรียนในวิชาหลัก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(26) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

หน่วยนับ :กิจกรรม/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี จำนวน 1 กิจกรรม ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี จำนวน 2 กิจกรรม ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี จำนวน 3 กิจกรรม ระหว่างเดือน ต.ค.62-ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(27) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ระหว่างเดือน ต.ต.-ธ.ค.62 ได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ระหว่างเดือน ต.ต.62-ม.ค.63 ได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ระหว่างเดือน ต.ต.62-มิ.ย.63 ได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ระหว่างเดือน ต.ต.62-กย.63 ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(28) ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา

หน่วยนับ :กลุ่ม/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กลุ่ม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา ได้ 1 กลุ่ม ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา ได้ 1 กลุ่ม ระหว่างเดือน ต.ค.62-ม.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา ได้ 1 กลุ่ม ระหว่างเดือน ต.ค.62-มิ.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา ได้ 1 กลุ่ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(29) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(30) ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตวัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตวัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตวัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตวัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(31) ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(32) ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดส่งเอกสารการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--จัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดระบบควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(33) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประเมินภาษีเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประเมินภาษีเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประเมินภาษีเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำเอกสารประเมินภาษีเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(34) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประเมินภาษีในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการประเมินภาษีในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--อยู่ระหว่างการประเมินภาษีในพื้นที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด