ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50390000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณคลองศาลาลอย เขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณคลองสามอิน เขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณคลองเป้ง เขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขตวัฒนาดำเนินการจัดการมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจากปี 60 ระหว่างเดือนตค-ธค61 ได้ร้อยละ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เขตวัฒนาดำเนินการจัดการมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจากปี 60 ระหว่างเดือนมค-มีค62 ได้ร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เขตวัฒนาดำเนินการจัดการมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจากปี 60 ระหว่างเดือนมค-มีค62 ได้ร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เขตวัฒนาดำเนินการจัดการมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจากปี 60 ระหว่างเดือนมค-มีค62 ได้ร้อยละ 6.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.03

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 (เดือนตค-ธค.61)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 (เดือนมค-มีค.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (เดือนเมย-มิย.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.03(เดือนกค.-ก.ย.62)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.38


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.38

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ระหว่างเดือน ตค.-ธค61 ได้ร้อยละ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ระหว่างเดือน มค.-มีค62 ได้ร้อยละ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ระหว่างเดือน เมย.-มิย.62 ได้ร้อยละ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนาสามารถคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ระหว่างเดือน เมย.-มิย.62 ได้ร้อยละ 5.38

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :บัญชี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(บัญชี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่แล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :144.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
144.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนาได้ประสานการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟเา ในพื้นที่ได้ร้อยละ 15 ของแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนาได้ประสานการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟเา ในพื้นที่ได้ร้อยละ 50 ของแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตวัฒนาได้ประสานการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟเา ในพื้นที่ได้ร้อยละ 80 ของแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนาได้ประสานการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟเา ในพื้นที่ได้ร้อยละ 144 ของแผนงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 8 แห่ง และตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 8 แห่ง และตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 8 แห่ง และตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โครงการอาสาพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 8 แห่ง และตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองอยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธรณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธรณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายปกครองร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน และในหน่วยงานจำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน และในหน่วยงานจำนวน 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของอาคารประเภทสถานบันเทิงได้รับการตรวจสอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของอาคารประเภทสถานบันเทิงได้รับการตรวจสอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกตรวจสอบอาคารประเภทสถานบันเทิงในพื้นที่ ระหว่างเดือน ตค.-ธค61 ได้ร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกตรวจสอบอาคารประเภทสถานบันเทิงในพื้นที่ ระหว่างเดือน มค.-มีค62 ได้ร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกตรวจสอบอาคารประเภทสถานบันเทิงในพื้นที่ ระหว่างเดือน เมย.-มิย. ได้ร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกตรวจสอบอาคารประเภทสถานบันเทิงในพื้นที่ ระหว่างเดือน กค.-กย. ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนาได้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน ตค.-ธค61 ได้ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนาได้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน มค.-มีค62 ได้ร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตวัฒนาได้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน เมย.-มิย.62 ได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนาได้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต ระหว่างเดือน กค.-กย.62 ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(13) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา ได้ร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับปรุงสำนักงานเขตวัฒนา ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรมระหว่างเดือน ตค.-ธค61 ร้อยละ 20 ของชุมชนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรมระหว่างเดือน มค.-มีค62 ร้อยละ 60 ของชุมชนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรมระหว่างเดือน เมย.-มิย.62 ร้อยละ 80 ของชุมชนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรมระหว่างเดือน กค.-กย.62 ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
86.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขตวัฒนาได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือน ตค.-ธค61 ได้ร้อยละ 86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เขตวัฒนาได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือน มค.-มีค62 ได้ร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เขตวัฒนาได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือน เมย.-มิย62 ได้ร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เขตวัฒนาได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ระหว่างเดือน กค.-กย.62 ได้ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจลานกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจลานกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการตรวจลานกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(17) จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ครั้ง/วัน/จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่เขต 2 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่เขต 2 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่เขต 2 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในพื้นที่เขต 2 ครั้ง/วัน/จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ

หน่วยนับ :ครั้ง/วัน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่ 1 ครั้ง/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่ 1 ครั้ง/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่ 1 ครั้ง/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่ 1 ครั้ง/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

หน่วยนับ :จุด

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ 1 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เขตวัฒนาดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวระหว่างเดือน ตค.-ธค61ได้ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย(5,600 ตร.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เขตวัฒนาดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวระหว่างเดือน มค.-มีค62ได้ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เขตวัฒนาดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวระหว่างเดือน เมย.-มิย62ได้ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ขตวัฒนาดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวระหว่างเดือน กค.-กย62ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(21) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน ซอยตามงบประมาณที่ได้รับ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน ซอยตามงบประมาณที่ได้รับ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนน ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนน ซอยตามงบประมาณที่ได้รับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุงถนน ซอยตามงบประมาณที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(22) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอาคารที่ทำการสำนักงานเขตเพื่อให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามแบบสำรวจของสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบที่ทำการสำนักงานเขตเพื่อให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามแบบสำรวจของสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบที่ทำการสำนักงานเขตเพื่อให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามแบบสำรวจของสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาดำเนินการออกแบบที่ทำการสำนักงานเขตเพื่อให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามแบบสำรวจของสำนักการโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :โครงการ/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาฯ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาฯ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กทม.เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) จำนวนผู้รับบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่สำนักงานเขตวัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนผู้รับบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่สำนักงานเขตวัฒนา

หน่วยนับ :คน/ปี

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :1,540.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
480.00

100 / 100
2
480.00

100 / 100
3
480.00

100 / 100
4
1,540.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่สำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(25) จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

หน่วยนับ :คน/ปี

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :800.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
400.00

100 / 100
2
400.00

100 / 100
3
400.00

100 / 100
4
800.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(26) ร้อยละของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาได้รับการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาได้รับการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างสำรวจเด็กที่อยู่ในพื้นที่เขต เพื่อแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กเข้ารับการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างสำรวจเด็กที่อยู่ในพื้นที่เขต เพื่อแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กเข้ารับการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างสำรวจเด็กที่อยู่ในพื้นที่เขต เพื่อแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กเข้ารับการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายการศึกษาดำเนินการให้เด็กที่ประสงค์เข้าเรียน ได้เข้าเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

หน่วยนับ :มาตรการ/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มาตรการ/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายการศึกษาดำเนินมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(28) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามที่ได้รับงบประมาณ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามที่ได้รับงบประมาณ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :89.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
89.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามงบประมาณที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกรายการปรับปรุงโรงเรียนสวัสดี เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :57.23


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
57.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนอยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โรงเรียนอยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โรงเรียนอยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รงเรียนอยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้โดยทำการสอนเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(30) จำนวนประชาชนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนประชาชนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครต่อปี

หน่วยนับ :คน/ปี

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :250.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
150.00

100 / 100
3
200.00

100 / 100
4
250.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับชุมชนเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(31) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

หน่วยนับ :กิจกรรม/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ รร วัดภาษี เขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รร วัดภาษี เขตวัฒนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(32) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธาและทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายโยธาและทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายโยธาและทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายโยธาและทะเบียนมีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(33) ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา

หน่วยนับ :กลุ่ม/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กลุ่ม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(34) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเนื่องการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเนื่องการจัดทำแผนชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ฝ่ายพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเนื่องการจัดทำแผนชุมชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาชุมชนดำเนินการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเนื่องการจัดทำแผนชุมชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(35) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เขต จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เขต จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เขต จำนวน 8 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายพัฒนาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เขต จำนวน 12 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(36) จำนวนครั้งของการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จำนวนครั้งของการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวัฒนาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายปกครองดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวัฒนาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายปกครองดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวัฒนาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวัฒนาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(37) จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนา

หน่วยนับ :คน/ปี

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :236.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
236.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(38) มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงาน

หน่วยนับ :งาน

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(งาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงาน จำนวน 12 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงาน จำนวน 12 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงาน จำนวน 12 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงาน จำนวน 12 งาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(39) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :108.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
108.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายรายได้ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ประเภทที่สำนักการคลังกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(40) สำรวจและตรวจสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่(รายใหม่) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
สำรวจและตรวจสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่(รายใหม่) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษี

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่(รายใหม่) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่(รายใหม่) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่(รายใหม่) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่(รายใหม่) เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(41) ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตวัฒนาได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ ระหว่างเดือน ตค - ธค 61 ซึ่งประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตวัฒนาได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ ระหว่างเดือน มค - มีค 62 ซึ่งประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--สำนักงานเขตวัฒนาได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ ระหว่างเดือน เมย - มิย 62 ซึ่งประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักงานเขตวัฒนาได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรได้รับความพึงพอใจในการบริการ ระหว่างเดือน เมย - มิย 62 ซึ่งประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **