ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50390000

Home Home SED

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมตามโครงการงานประจำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด