ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50400000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ทุกโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ และมีบางโครงการได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ และมีบางโครงการได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับผลการะทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง (คลองบางแวก) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ - กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการลานคิด ลานธรรมฯ ที่ต้องการให้ใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่ามาใช้สอยกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทยต่างๆ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และกิจกรรมลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย 1. พิธีเปิดโครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง (Best Service 2563) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ลานคิด ลานธรรม วัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางเเค โดยผู้อำนวยการเขตบางเเค 2. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. กิจกรรมตลาดนัด คนรักษ์ คูคลอง จำหน่ายผักปลอดสารพิษ 4. กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยป้าบุญเลี่ยง ภูมิปัญญาเขตบางเเค 5. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 6. กิจกรรมสาธิตและสอนทำน้ำหมักชีวภาพ 7. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 8. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 9. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทาสี และตกแต่งต้นไม้ 10. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อความสวยงานและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ - กิจกรรมเดือนธันวาคม 2562 จัดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 1. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมตลาดนัด คนรักษ์ คูคลอง จำหน่ายผักปลอดสารพิษ 3. กิจกรรมฝึกอาชีพ สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยป้าบุญเลี่ยง ภูมิปัญญาเขตบางเเค 4. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 5. กิจกรรมสาธิตและสอนทำน้ำหมักชีวภาพ 6. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 7. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 8. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทาสี และตกแต่งต้นไม้ 9. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อความสวยงานและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง เดือนมกราคม 2563 ในวันที่ 26 มกราคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมตลาดนัด คนรักษ์ คูคลอง จำหน่ายผักปลอดสารพิษ และจำหน่ายผลไม้จากสวนผลไม้ชุมชนในพื้นที่เขตบางเเค 3. กิจกรรมให้บริการตัดผมฟรี ทั้งชาย-หญิง โดยทีมงานโรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ทรัพย์ 4. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 5. กิจกรรมสาธิตและสอนทำน้ำหมักชีวภาพ 6. กิจกรรมแจกกล้าต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน 7. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 8. กิจกรรม ลดขยะพลาสติก " หิ้วปิ่นโต ชวนกิน สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง" 9. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนริมคลอง 10. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นลานแสดงธรรมเทศนา หัวข้อบุญกิริยาวัตถุ 10 โดยพระภิกษสงฆ์จากวัดบุณยประดิษฐ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมเสวนา คนรักษ์ คูคลอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร 3. กิจกรรม สำนักงานเขตบางเเคสัญจร ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 4. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนริมคลอง 5. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรม โดยการปรับเปลี่ยนพื้นเป็นลานจัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563" โดยพระภิกษสงฆ์จากวัดบุณยประดิษฐ์ และคณะผู้บริหารเขต ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเวียนเทียนในวัดบุณยประดิษฐ์ เดือนมีนาคม 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยสำนักงานเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการลานคิดลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เป็นการดำเนินกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตบางแคจึงจัดกิจกรรมภายใต้การเว้นระยะห่างทางสัมคม จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ทางเรือไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียงลงคลอง เพื่ออนุรักษ์คลองบางแวก และฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง โดยคณะผู้บริหารเขตบางเเค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และภาคเอกชน จากบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทาง 1,200 เมตร กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง โดยการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนริมคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานคิด ลานธรรมและบริเวณสวนป่าปริศนาธรรม 4.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง” มีเป้าหมายในการพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ตามหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า และบ้านเรือนประชาชนริมคลองบางแวก (2 ฝั่ง) ให้หลังบ้านน่ามอง ตั้งแต่หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ ถึงซอยวุฒิพงษ์ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 โซน (โซน A – F) แต่ละโซนมีระยะทาง 200 เมตร เริ่มดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ คือ โซน A และโซนอื่นๆ ตามลำดับ โดยในโซน A ได้ดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ให้เป็น “สวนป่าปริศนาธรรม” เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมะ 2 ภาษา (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) และจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของชุมชน เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา รวมถึงใช้เป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องราว ประวัติศาสตร์ของเขตบางแค และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โซน B – F เป็นการปรับปรุงบ้านเรือนผู้พักอาศัยริมคลองบางแวกให้หลังบ้านน่ามอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนแนวตั้ง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง จำนวน 10 ครั้ง ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์คลองบางแวก และให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้โซน A ยังได้จัดตลาดนัดชุมชน “คนรักษ์ คูคลอง” เพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และฝึกสอนอาชีพศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ผ้าต่วน เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน รวมถึงให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน และบริการฉีดวัคซีนสุนัข – แมวของประชาชน และเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการของเขต กิจกรรม “เขตบางแคสัญจร” และในวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “บวร” ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในพัฒนาพื้นที่และชุมชนของตน โดยภาพที่เข้าประกวดจะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางแคต่อไป ซึ่งสำนักงานเขตบางแคได้ดำเนินการเปิดโครงการและเปืเพื้นที่ ลานคิด ลานธรรม และสวนป่าปริศนาธรรม โดย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการดำเนินงานอนุรักษ์คลองบางแวก สวนป่าปริศนาธรรม 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด หัวข้อ บวร ฝึกสอนอาชีพศิลปะประดิษฐ์การทำดอกไม้ผ้าต่วน เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน รวมถึงให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน และบริการฉีดวัคซีนสุนัข – แมวของประชาชน และเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการของเขต กิจกรรม “เขตบางแคสัญจร” ผลจากการดำเนินงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด และจากการส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ พบว่า คุณภาพน้ำในคลองบางแวกหลังดำเนินโครงการฯ คุณภาพน้ำในคลองบางแวกมีคุณภาพดีขึ้น โครงการให้บริการที่ดีที่สุด คงไว้พัฒนา (รักษารอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการลานเติมฝัน) สรุปผลการดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นตาราง 9 ช่อง ทุกเดือนๆ ละ 4 ครั้ง และจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง จำนวน 5 ครั้ง รวมถึงสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการโครงการลานเติมฝัน (รักษารอบ) สรุปดังนี้ ผู้มารับบริการหรือประชาชน จำนวน 110 คน มีความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมภายในลานเติมฝัน ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ลานเติมฝันในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าต้องการพัฒนาลานเติมฝันให้สามารถใช้แข่งขันกีฬาประจำปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาใช้สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรในเมือง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และเห็นว่าลานเติมฝันเหมาะสมกับการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง ในระดับมากที่สุด จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 โดยการแข่งขันกีฬาเปตองสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรในระดับมากที่สุด จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) (2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.37

100 / 100
2
29.99

100 / 100
3
52.74

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 26,207,587.31 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 7,282,451.61 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 5,175,714.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,189,407.29 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 56,000.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 359,199.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 633,352.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 41,903,711.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.37% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,357.300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 8,413,673.05 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 28,337,920.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,235,174.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 66,195,395.40 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 18,140,098.69 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 18,767,914.96 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,657,745.03 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,077,038.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 5,619,857.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 7,708,917.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 134,166,966.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,432.720.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 74,257,131.98 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 73,041,742.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 55,935,828.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 117,083,966.21 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 32,575,002.98 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,964,219.06 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,026,600.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 4,747,075.20 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,998,669.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 14,238,713.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 226,879,084.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 223,566.743.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 77,220,115.10 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 82,413,573.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 64,413,573.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 132,175,550.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 36,096,105.38 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,137,704.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,098,266.57 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 18,017,848.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 11,912,114.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 25,998,593.52 บาท รวมเบิกจ่าย " 297,681,021.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.91% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 190,755.867.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,409,365.52 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 102,102,486.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 79,853,042.00 บาท รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 145,259,781.82 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 39,618,305.26 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,903,079.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,105,073.05 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 20,107,848.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 14,889,504.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 27,626,213.52 บาท รวมเบิกจ่าย " 321,754,644.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.09% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 171,486.536.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 136,876,557.00 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 103,097,524.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 86,833,895.00 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(2.2.1) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8708/6551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะเเนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(2.2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะเเนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท 8708/5925 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(6) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันตามกำหนดและได้เเจ้งให้ประชาชนทราบ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 726+673+823 = 2,222 ราย โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 2,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 726+673+823 = 2,222 ราย โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 2,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวััดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว ใส่ช่องพอใจมากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 726+673+823+761+583+583+287+546+518=5,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนหย่อนบัตรคิวใส่ช่องวััดความพึงพอใจหลังจากได้รับการงานทะเบียนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว ใส่ช่องพอใจมากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 726+673+823+761+583+583+287+546+518+723+716+647 =6,973 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(8) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ควบคุมให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำกับและควบคุมให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน และรายงานความคืบหน้าสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กำกับและควบคุมให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน -สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและส่งเอกสารตัวชี้วัดให้กับสำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลของสำนักงานเขตบางเเค เพื่อนำไปใช้กับการจัดทำระบบฐานข้อมูล ตามตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแผนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 4.1 และปฏิทินและข้อมูลการดำเนินการตัวชี้วัด 4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 โดยนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดถูกต้องและครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด