ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50400000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.33

100 / 100
2
5.38

100 / 100
3
8.21

100 / 100
4
12.75

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ในการคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 1 ทำได้ 1,435.941 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ในการคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 2 ทำได้ 3,319.472 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ในการคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 3 ทำได้ 5,064.709 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์ในการคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามรายงานโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 4 ทำได้ 7,864.431 ตัน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :14.79


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.22

100 / 100
2
7.57

100 / 100
3
11.01

100 / 100
4
14.79

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินกิจกรรมในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเหนิดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 1 ทำได้ 23.25 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินกิจกรรมในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเหนิดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 2 ทำได้ 41.74 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินกิจกรรมในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเหนิดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 3 ทำได้ 60.73 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการดำเนินกิจกรรมในการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเหนิดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุน (สิ้นไตรมาสที่ 4 ทำได้ 81.53 ตัน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) ได้กำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมพร้อมทั้งติดตั้งตู้เขียว และให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำตักเตือนประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน ให้ตระหนัก ถึงภัยอันตรายที่เกิดจากพวกมิจฉาชีพและอาชญากร และบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน วันละ 3 ครั้งต่อจุด ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,046 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 93 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวม 22 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,452 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวม 22 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 66 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวม 22 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 264 ครั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2561 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,178 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 99 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 396 ครั้ง โครงการเทศกิจอาสาจราจร จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน วันละ 2 รอบ ช่วงเช้า ช่วงเย็นอย่างต่อเนื่อง และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกรณีฝนตก มีน้ำท่วมขังและกรณีรถของประชาชนที่สัญจรไป - มาเกิดรถเสียบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่เขต เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โรงเรียนปิดภาคเรียน พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน วันละ 2 รอบ ช่วงเช้า และช่วงเย็นอย่างต่อเนื่อง ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 18 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 36 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า ประจำเดือนตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 42 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 32 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 74 คน เหตุการณ์ปกติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 53 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 42 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 95 คน เหตุการณ์ปกติ ประจำเดือนธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 41 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 36 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 77 คน เหตุการณ์ปกติ โครงการปรับจริงจับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า - เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม และถนนสายหลักในพื้นที่เขต ให้ประชาชนรับทราบถึงความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในการนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า และจัดระเบียบห้ามจอดบนทางเท้า - กวดขันห้ามนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาขับขี่ หรือจอดบนทางเท้า โดยบังคับการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนี้ 1) ว่ากล่าวตักเตือน ให้เคลื่อนย้ายออกจากทางเท้า 2) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น-ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 - ในเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 36,00.- บาท - ในเดือนพฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 73 ราย เป็นเงิน 67,000.- บาท - ในเดือนธันวาคม 2561 (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 73 ราย เป็นเงิน 67,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-***ประจำเดือนมกราคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,782 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 81 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 252 ครั้ง ***ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,046 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 93 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง ***ประจำเดือนมีนาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,782 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 81 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 1. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 2. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 3. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 4. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 324 ครั้ง หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (24 มีนาคม 2562) ***ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนมกราคม 2562 จำนวน 22 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 44 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ***ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 38 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ***ประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 13 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 26 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนปิดภาคเรียน) และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (24 มีนาคม 2562) ***ประจำเดือนมกราคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 53 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 32 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 85 คน เหตุการณ์ปกติ ***ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 53 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 27 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 80 คน เหตุการณ์ปกติ ***ประจำเดือนมีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 57 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 32 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 89 คน เหตุการณ์ปกติ หมายเหตุ เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (24 มีนาคม 2562) 17 ราย เป็นเงิน 18,500.- บาท ***ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 57 ราย เป็นเงิน 56,000.- บาท ***ในเดือนมีนาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 53,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-*****ประจำเดือนเมษายน 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,046 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 93 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 5. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 6. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 7. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 8. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง ****ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,178 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 99 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 5. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 6. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 7. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 8. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 396 ครั้ง ****ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,178 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 99 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 9. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 10. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 11. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 12. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รวม 33 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 396 ครั้ง ****ประจำเดือนเมษายน 2562 โรงเรียนปิดภาคเรียน และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ อย่างต่อเนื่อง ****ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนพฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) จำนวน 9 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 18 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ****ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 19 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 38 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ****ประจำเดือนเมษายน 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 41 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 27 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 68 คน เหตุการณ์ปกติ ****ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 32 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 22 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 68 คน เหตุการณ์ปกติ ****ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 46 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 37 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 83 คน เหตุการณ์ปกติ ****- ในเดือนเมษายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 42 ราย เป็นเงิน 45,000.- บาท ****- ในเดือนพฤษภาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 53,000 .- บาท ****- ในเดือนมิถุนายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 66 ราย เป็นเงิน 63,500.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

****ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,782 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 81 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 5. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 6. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 7. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 8. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รวม 27 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 324 ครั้ง ****ประจำเดือนสิงหาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,046 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 93 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 5. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 6. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 7. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 8. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รวม 31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 372 ครั้ง ****ประจำเดือนกันยายน 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 39 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,574 ครั้ง ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล) พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 39 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 117 ครั้ง พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง 13. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3 14. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1 15. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92 16. บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4 - เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 39 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,872 ครั้ง ****ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 20 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 40 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ****ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 21 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 42 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ****ประจำเดือนกันยายน 2562 ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเช้า ช่วงเย็น บริเวณหน้าโรงเรียน 11 โรงเรียน สำหรับเดือนกันยายน 2562 จำนวน 21 วัน วันละ 2 ครั้ง รวม 42 ครั้ง และได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมขังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหา รถเสียบนผิวการจราจร พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกบริเวณ ท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีที่ขึ้น-ลงเรือ ****ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 43 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 32 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 75 คน เหตุการณ์ปกติ ****ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 52 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 28 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 80 คน เหตุการณ์ปกติ ****ประจำเดือนกันยายน 2562 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น สถานที่ดำเนินการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางซอยคลองหนองใหญ่ ผลการปฏิบัติงาน รับส่งประชาชน จำนวน 67 คน 2. เส้นทางซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถึงซอยสองคุณจ่า รับส่งประชาชน จำนวน 21 คน รวมรับส่งประชาชน จำนวน 88 คน เหตุการณ์ปกติ *******ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม และถนนสายหลักในพื้นที่เขต ให้ประชาชนรับทราบถึงความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในการนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า และจัดระเบียบห้ามจอดบนทางเท้า - กวดขันห้ามนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาขับขี่ หรือจอดบนทางเท้า โดยบังคับการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนี้ 1) ว่ากล่าวตักเตือน ให้เคลื่อนย้ายออกจากทางเท้า 2) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 - ในเดือนกรกฎาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 34,500.- บาท ****ประจำเดือนสิงหาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม และถนนสายหลักในพื้นที่เขต ให้ประชาชนรับทราบถึงความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในการนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า และจัดระเบียบห้ามจอดบนทางเท้า - กวดขันห้ามนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาขับขี่ หรือจอดบนทางเท้า โดยบังคับการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนี้ 1) ว่ากล่าวตักเตือน ให้เคลื่อนย้ายออกจากทางเท้า 2) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 - ในเดือนสิงหาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 43,000.- บาท ****ประจำเดือนกันยายน 2562 - เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม และถนนสายหลักในพื้นที่เขต ให้ประชาชนรับทราบถึงความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในการนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า และจัดระเบียบห้ามจอดบนทางเท้า - กวดขันห้ามนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มาขับขี่ หรือจอดบนทางเท้า โดยบังคับการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังนี้ 1) ว่ากล่าวตักเตือน ให้เคลื่อนย้ายออกจากทางเท้า 2) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 - ในเดือนกันยายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562) ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 70,000.- บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแค
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละความสำเร็จการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแค

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขออนุมัติโครงการฯ และกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขออนุมัติโครงการฯ และกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อทำฎีกาข้อตั้งเบิก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานขุดลอง จำนวน 2 โครงการ และดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งมอบงานจำนวน 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขุดลอกครบทั้ง 7 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยจำนวน​7​โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย จำนวน 7 โครงการตามงบประมาณที่ได้รับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และขออนุมัติงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และขออนุมัติงบประมาณ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. รับสมัครผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ติดต่อประสานเชิญวิทยากรมาบรรยาย และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) จำนวนครั้งของการดำเนินการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนครั้งของการดำเนินการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างจัดและร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและเหตุอัคคีภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตบางแค ร่วมกิจกรรมการซ้อมหนีไฟประจำปี 2562 ณ อาคารชุด ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตบางแคดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคงภายในอาคารสำนักงานเขต (การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน) ณ สำนักงานเขตบางแค ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตบางแค ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยในชุมชน ณ ชุมชนสองคุณจ่า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตบางแค ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูง บางกอกน้อย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตบางแค ร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562 อาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค ณ อาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตบางแค ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ณ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางแค)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสาธาณสุข (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการปฏิบัติงานภารกิจในสายงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทากงารแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562-28 สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ได้รับเงินประจำงวดแล้ว 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติโครงการ 3. เบิกค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 65 ตัวอย่าง เป็นเงิน 2,010.- บาท 4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 2561 5. อยู่ระหว่างขออนุมัติออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 21 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมกราคม 2562 และเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 4,400.- บาท 2. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 21 ครั้ง เป็นเงิน 21,000.- บาท 3. เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 19,996.- บาท 4. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารว่างในการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 1,025.- บาท 5. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 16,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เบิกค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว จำนวน 16,000.- บาท 2. ชะลอการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างตามหนังสือสั่งการของสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. คืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง ตามหนังสือของสำนักอนามัย 2. เบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตบางแค 3. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมแข่งขันเปตอง จัดกิจกรรมแอโรบิค และโยคะทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ และสวนเพชรกาญจนารมย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ของพื้นที่เขตบางแค
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ของพื้นที่เขตบางแค

หน่วยนับ :ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.50

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสำรวจและรายงานพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขตบางแคปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 แห่ง ได้เนื้อที่ 15-0-0 ไร่ (สวน 7 ประเภท) - ดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองทั้งภาคราชการและเอกชน จำนวน 3 แห่ง ได้เนื้อที่ 6-1-0 ไร่ (สวน 9 ประเภท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองทั้งภาคราชการและเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้เนื้อที่ 78-2-0 ไร่ รวมทั้งสิ้นได้เนื้อที่ 84-3-0 ไร่ (สวน 9 ประเภท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองทั้งภาคราชการและเอกชน ได้เนื้อที่ 24-0-0 ไร่ รวมทั้งสิ้นได้เนื้อที่ 108-3-0 ไร่ (สวน 9 ประเภท) - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ แล้วเสร็จเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ แล้วเสร็จเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(12) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
94.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยูระหว่างส่งมอบ 2 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน3โครงการ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน1โครงการ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ 4 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ - อนุมัติยกเลิกจำนวน 1 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจรายการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่สำนักงานเขตบางแคมีและดำเนินการอยู่ ตามแบบ Checklist เพื่อส่งรายการให้สำนักการโยธา พิจารณาครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างออกแบบรายการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการออกแบบรายการประกอบแบบและประมาณราคา สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยส่งให้สำนักการโยธา ในการประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ดำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาที่สนับสนุนผู้สูงอายุมีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ภูมิปัญญา , จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่สาธารณชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) ร้อยละของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน ได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน ได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ได้รับจัดสรรเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ได้รับจัดสรรเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ได้รับจัดสรรเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออม ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางแค -การบริหารจัดการกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางแค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงินให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางแค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงินให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตบางแค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้คนในท้องถิ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้คนในท้องถิ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบรัอยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(18) ร้อยละของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาได้รับการศึกษา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ร้อยละของเด็กที่ประสงค์จะเข้าศึกษาได้รับการศึกษา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการไปตามแผนงานที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางแคผ่านการพัฒนาสมรรถนะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตบางแคผ่านการพัฒนาสมรรถนะ

หน่วยนับ :หลักสูตร/คน/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หลักสูตร/คน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แต่ละโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(21) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีของไทย ได้แก่ - งานประเพณีสงกรานต์ - บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - แห่เทียนจำนำพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดม่วง , วัดบุณยประดิษฐ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(22) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 51+33+19 = 103 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561 ประจำเดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเดือนมีนาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 51+33+19+23+23+37 = 186 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561, ประจำเดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเดือนมีนาคม 2562, เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 และเดือนมิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 51+33+19+23+23+37+25+28+23 = 262 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2561, ประจำเดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเดือนมีนาคม 2562, เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 และเดือนมิถุนายน 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 และเดือนกันยายน (วันที่ 1-15 กันยายน 2562) จำนวนทั้งสิ้น 51+33+19+23+23+37+25+28+23+20+27+16 = 325 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(23) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน อย่างเป็นระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน อย่างเป็นระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเขตบางแค ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเขตบางแค ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง / ปี จัดกิจกรรมเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ตลิ่งชัน ในวันที่ 2 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เตรียมสำรวจสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม ปั่นด้วยใจ ไปปลูกป่า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(25) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหาครด้านการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อการให้บริการของกรุงเทพมหาครด้านการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มกรุงธนใต้ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างอาชีพรายได้ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ในเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดงานมหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ครั้งที่ 14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ทั้ง 2 ศูนย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(27) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนในระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนในระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เดือนตุลาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 463 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.92 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.08 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนพฤศจิกายน 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 768 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 764 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.48 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนธันวาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 729 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.32 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.68 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 รวม 3 เดือน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 99.29

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-- เดือนตุลาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 463 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.92 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.08 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนพฤศจิกายน 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 768 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 764 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.48 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนธันวาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 729 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.32 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.68 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนมกราคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 736 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 732 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.46 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.54 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 482 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 479 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.38 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี - เดือนมีนาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 964 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 959 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.41 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี รวม 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 99.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนตุลาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 463 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.92 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.08 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนพฤศจิกายน 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 768 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 764 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.48 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนธันวาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 729 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.32 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.68 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนมกราคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 736 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 732 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.46 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.54 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 482 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 479 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.38 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี - เดือนมีนาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 964 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 959 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.41 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี รวม 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 99.378 เดือนเมษายน 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 473 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 469 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.15 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.85 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนพฤษภาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 671 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 668 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.55 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.45 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนมิถุนาย 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 567 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 565 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.65 ช่องพอใจ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.53 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี รวม 9 เดือน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 99.402

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนตุลาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 463 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 428 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.92 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.08 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนพฤศจิกายน 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 768 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 764 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.48 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนธันวาคม 2561 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 729 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.32 ช่องพอใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.68 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 - เดือนมกราคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 736 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 732 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.46 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.54 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 482 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 479 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.38 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.62 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี - เดือนมีนาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 964 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 959 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.41 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี รวม 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 99.378 เดือนเมษายน 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 473 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 469 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.15 ช่องพอใจ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.85 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนพฤษภาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 671 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 668 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.55 ช่องพอใจ จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.45 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนมิถุนายน 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 567 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 565 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.65 ช่องพอใจ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.53 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนกรกฏาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 676 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 674 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.70 ช่องพอใจ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.30 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนสิงหาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 794 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 794 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี เดือนกันยายน 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 361 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 361 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี รวม 12 เดือน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 99.518

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(28) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 96 ราย เป็นเงิน 2,911,845.02 บาท 2. ภาษีป้าย จำนวน 48 ราย เป็นเงิน 302,698.00 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 164 ราย เป็นเงิน 37,113.38 บาท รวมทั้ง 3 ภาษี จำนวน 308 ราย เป็นเงิน 3,251,656.40 บาท ผลการจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 285,826.68 บาท 2. ภาษีป้าย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 93,720.00 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 19,717.70 บาท รวมยอดจัดเก็บหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 399,264.38 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 638 ราย จำนวนเงิน 16,773,188.07 บาท (23.66 %) 2. ภาษีป้าย จำนวน 560 ราย จำนวนเงิน 5,744,485.60 บาท (48.12 %) 3. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 912 ราย จำนวนเงิน 450,593.58 บาท (55.28 %) ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562) 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 695,570.32 บาท (ร้อยละ 31.27 %) 2. ภาษีป้าย จำนวนเงิน 0 บาท (ร้อยละ 100 %) 3. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 24,394.50 บาท (ร้อยละ 38.30 %)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 3,145 ราย จำนวนเงิน 92,546,209.60 บาท (49.76%) 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 5,164 ราย จำนวนเงิน 2,121,082.80 บาท (88.38%) 3. ภาษีป้าย จำนวน 1,881 ราย จำนวนเงิน 15,683,080.09 บาท (84.77%) รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวนเงิน 110,350,372.49 (53.34%) ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 3 ราย จำนวนเงิน 898,296.70 บาท (40.39%) 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 72 ราย จำนวนเงิน 25,997.50 บาท (40.82%) 3. ภาษีป้าย จำนวน 3 จำนวนเงิน 93,720 บาท (100%) รวมผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท จำนวน 78 ราย จำนวนเงิน 1,018,014.20 (42.75%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 3,849 ราย จำนวนเงิน 168,685,398.66 บาท (90.69%) 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 6,118 ราย จำนวนเงิน 2,382,757.64 บาท (99.28%) 3. ภาษีป้าย จำนวน 2,112 ราย จำนวนเงิน 16,940,800.12 บาท (91.57%) รวมผลการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวนเงิน 188,008,956.42 (90.87%) ผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย จำนวนเงิน 983,896.70 บาท (44.24%) 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 92 ราย จำนวนเงิน 28,649.30 บาท (44.98%) 3. ภาษีป้าย จำนวน ราย 3 จำนวนเงิน 93,720 บาท (100%) รวมผลการจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,106,266.00 (46.45%)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด