ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(1) จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :บัญชี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(บัญชี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1402/5541 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62 ส่งบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สำนักงานเขตยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาดำเนินการด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป โดยสำนักเทศกิจได้ดำเนินปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบัญชีพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปลัดกรุงเทพมหานครโปรดลงนามรับทราบบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครแล้ว และสำนักเทศกิจเวียนแจ้งให้สำนักงานเขตทราบเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ลงนามอนุมัติโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1402/501 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จากนั้น กองนโยบายและแผนงาน ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง เสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ จัดประชุมคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 สำนักงานเขต โดยมอบหมายฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละจุด จากนั้น สำนักเทศกิจรวบรวมเป็นบัญชีพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำนวน 1 บัญชี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 250 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว และจะนำรายงานฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ฉบับ ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :3.51

ผลงาน :4.42


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.42

0 / 0
4
4.42

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 250 ชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 250 ชุด ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 = 4.42 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 500 ชุด ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 = 4.42 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน/จุด

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน/จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.67

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีเสี่ยงภัยฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีเสี่ยงภัยฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 614 ครั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง เฉลี่ย 1.5 ครั้ง/เดือน/จุด (เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม ค่าเฉลี่ยการออกตรวจพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 = 1.67 ครั้ง/เดือน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม สำนักเทศกิจ ออกตรวจดูแลพื้นที่เสี่ยงต่่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 = 14,736 ครั้ง เฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน/จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :86.36


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
86.36

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีเสี่ยงภัยฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่่เทศกิจสำนักงานเขต ตามบัญชีเสี่ยงภัยฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 614 ครั้ง ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง โดยไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปผลแบบสอบถามฯ จำนวน 1,300 ชุด ครั้งที่ 1 (ครึ่งแรกของปีงบประมาณ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นในความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดจากการดูแล แก้ไขสภาพแวดล้อม และการเฝ้าระวัง ตรวจตราพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมโดยหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การสำรวจข้อมูลนี้สำนักเทศกิจจัดทำแบบสอบถามแล้วให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการทอดแบบสำรวจด้วยการสอบถามและสำรวจผ่านทางเว็บไซต์และ QR Code โดยแบ่งการสำรวจข้อมูลเป็น 2 รอบต่อปี การทอดแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดำเนินการรอบละ 1,250 ชุด แบ่งเป็น - ทอดแบบสอบถามแก่ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 614 แห่ง/จุด จำนวน 1,250 ชุด - ทอดแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ/ผ่านระบบการสแกน QR Code จำนวน 1,250 ชุด ผลการสำรวจประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สรุปได้ดังนี้ รอบที่ 1 ร้อยละ 85.04 รอบที่ 2 ร้อยละ 87.68 เฉลี่ยร้อยละ 86.36

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามผลการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง , ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 614 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 614 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 614 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 614 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 614 ครั้ง สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 614 ครั้ง สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง และออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ผลการดำเนินการเฉลี่ย 1.5 ครั้ง/เดือน/จุด พร้อมสรุปผลรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง วงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ กล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม พร้อมสรุปผลรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2563 สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวน 1,228 ครั้ง *สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม เดือนสิงหาคม 2563 สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวน 1,228 ครั้ง *สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง *สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1,228 ครั้ง *ไม่พบสถิติอาชญากรรม เดือนกันยายน 2563 สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวน 1,228 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวตจำนวน 13,503 ครั้ง *สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวตจำนวน 13,503 ครั้ง *สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวตจำนวน 13,503 ครั้ง *ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม *สรุปผลการทอดแบบสอบถาม (QR Code) จำนวน 2,500 ชุด สรุปประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.36 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.2896 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(7) จำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
จำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

หน่วยนับ :บัญชี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(บัญชี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง มีหนังสือที่ ตช 0015(บก.น.6)6/432 เรื่อง รายงานข้อมูลอุบัติเหตุด้านจราจรโดยรอบสำนักเทศกิจในรัศมี 2 กิโลเมตร ช่วงเวลา 06.45 - 09.00 น. และช่วงเวลา 15.30 - 17.00 น. มีอุบัติเหตุ ด้านการจราจรดังนี้ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 10 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 ครั้ง เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง เดือนมกราคม 2563 จำนวน 8 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีบัญชีจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ปฏิบัติการตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร 1 บัญชี โดยประสานข้อมูลสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.21


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.42

0 / 0
4
4.21

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสอบถามในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 = 4.423

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 = 4.002 เฉลี่ย 2 ครั้ง ได้ 4.212 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.48


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
4.49

0 / 0
4
4.48

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุดตรวจและปฏิบัติการทางน้ำ ออกตรวจดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 42 ครั้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 42 ครั้ง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 36 ครั้ง (18 วันทำาการ) จำนวนผู้รับบริการ โดยประมาณ 5,400 คน ไม่พบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประมวลผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ (ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) จากประชาชน 250 ราย พบว่า 1.ความพึงพอใจต่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในระดับมากที่สุด 130 ราย ระดับมาก 110 ราย และระดับปานกลาง 10 ราย 2.ความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในระดับมากที่สุด 145 ราย ระดับมาก 100 ราย และระดับปานกลาง 5 ราย 3.ความพึงพอใจที่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครคอยให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ในระดับมากที่สุด 125 ราย ระดับมาก 110 ราย และระดับปานกลาง 15 ราย สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ (ในช่วงเดือนเมษายน 2563 - สิงหาคม 2563) จากประชาชน 250 ราย ได้ 4.47 คะแนน เฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 4.48 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่- แผงลอย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก เดือนมีนาคม 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากสำนักงานเขตกวดขัน : พบผู้ค้า 10 ราย บริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วและได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ให้มาขายบริเวณนี้อีก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษยน 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากปัญหาโควิด 19 : ไม่พบผู้ค้า -เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากปัญหาโควิด 19 : ไม่พบผู้ค้า -เดือนมิถุนายน 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกเนื่องจากปัญหาโควิด 19 : ไม่พบผู้ค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2563 สำนักเทศกิจ ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิกอยู่ในช่วง พรก.ฉุกเฉิน : ไม่พบผู้ค้า เดือนสิงหาคม 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว เดือนกันยายน 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของประชาชนรับทราบเรื่องการจัดระเบียบเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนรับทราบเรื่องการจัดระเบียบเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :73.60


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
73.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฯ จำนวน 3 ครั้ง : ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน 200 คน : ร้อยละความเข้าใจของประชาชนเรื่องการจัดระเบียบเมือง คิดเป็นร้อยละ 90 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฯ จำนวน 3 ครั้ง : ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน 250 คน : ร้อยละความเข้าใจของประชาชนเรื่องการจัดระเบียบเมือง คิดเป็นร้อยละ 90 เดือนมีนาคม 2563 :ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฯ จำนวน 3 ครั้ง : ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน 300 คน : ร้อยละความเข้าใจของประชาชนเรื่องการจัดระเบียบเมือง คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2563 สำนักเทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฯ จำนวน 3 ครั้ง ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน 310 คน ร้อยละความเข้าใจของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 90 เดือนพฤษภาคม 2563 สำนักเทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฯ จำนวน 3 ครั้ง ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน 310 คน ร้อยละความเข้าใจของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 90 เดือนมิถุนายน 2563 สำนักเทศกิจ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ฯ จำนวน 3 ครั้ง ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน จำนวน 310 คน ร้อยละความเข้าใจของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 90

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจโครงการสร้างเสริมเรื่องการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานครให้กับประชาช จำนวน 500 ชุด พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเมืองฯ เฉลี่ยร้อยละ 73.6

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน)

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :74.98


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
74.98

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 5,974 ราย และประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,684 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 7,446 ราย สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 มีจำนวน 7,901 ราย สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 11,357 ราย รวมทั้งสิ้น 26704 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 มีจำนวน 12,254 ราย สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 มีจำนวน 4,482 ราย สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวน 4,663 ราย รวมทั้งสิ้น 21,399 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 6,985 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 796 ราย จำนวนเงิน 1,480,300 บาท สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวน 7,783 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 784 ราย จำนวนเงิน 1,455,100 บาท สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 1 - 24 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 6,956 ราย สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 1 - 20 กันยายน 2563 มีจำนวน 7,035 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) รายงานผลสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
รายงานผลสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หน่วยนับ :1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน -ได้ขอความเห็นชอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้อำนวยสำนักเทศกิจ -จะทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือน ม.ค.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการทอดแบบสำรวจฯ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคำถามบางคำถาม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร กทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทอดแบบสำรวจครั้งที่ 1 เดือนเม.ย.2563 ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจ ได้ออกตรวจเดือน พ.ย.2562 ขณะตรวจสอบ พบป้ายฯ จำนวน 8 ป้าย บริเวณถนนนวมินทร์ จึงได้ประสาน สนข.บึงกุ่ม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นถนนปลอดป้ายฯตามโครงการฯ - ค่าปรับเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 800,100 บาท สนข.ที่จัดเก็บค่าปรับได้สูงสุด คือ สนข.สะพานสูง - ค่าปรับเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานเขตอีกครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สนท.ได้ออกตรวจเดือน ม.ค. มี.ค. 2563 พบป้ายฯ จำนวน 35 ป้าย และได้ประสานสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นถนนปลอดป้ายตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจตรวจถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เดือน มี.ค. 63 ขณะตรวจพบป้ายฯ 53 ป้าย ได้ประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามหน้าที่ และมีรายงานการจัดเก็บป้ายจาก 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 5,563 ป้าย สำนักเทศกิจตรวจถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เดือน เม.ย. 63 ขณะตรวจไม่พบป้ายฯ และมีรายงานการจัดเก็บป้ายจาก 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3,322 ป้าย สำนักเทศกิจตรวจถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เดือน พ.ค. 63 ขณะตรวจพบป้ายฯ 82 ป้าย ได้ประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน มิ.ย. 2563 1. สนท.ออกตรวจป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบป้ายฯ จำนวน 100 ป้าย ซึ่งเป็นเส้นทางนอกโครงการถนนปลอดป้าย จึงได้ประสาน สนข.และร่วมดำเนินการจัดเก็บป้ายเรียบร้อยแล้ว 2. สนข. จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 3,888 ป้าย สนข. ที่จัดเก็บป้ายฯได้มากที่สุด คือ เขตห้วยขวาง สนข. ได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน 177 ราย เป็นเงิน 338,300 บาท สนข.ที่ได้ค่าปรับสูงสุด คือ เขตสะพานสูง 3.สนท.ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มเขต เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 เดือนกรกฎาคม 2563 1. สนท.ออกตรวจป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบป้ายฯ จำนวน 2 ป้าย ซึ่งเป็นเส้นทางนอกโครงการถนนปลอดป้าย จึงได้ประสาน สนข.และร่วมดำเนินการจัดเก็บป้ายเรียบร้อยแล้ว 2. สนข. จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 4,126 ป้าย สนข. ที่จัดเก็บป้ายฯได้มากที่สุด คือ เขตห้วยขวาง สนข. ได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน ราย เป็นเงิน บาท สนข.ที่ได้ค่าปรับสูงสุด คือ เขตสะพานสูง เดือนสิงหาคม 2563 สนข.ได้มีการจัดเก็บป้าย เดือน ก.ค. 63 จำนวน 4,126 ป้าย ปรับ 223 ราย เป็นเงิน 408,400 บาท -เขตห้วยขวางจัดเก็บป้ายได้สูงสุด -เขตสะพานสูงจัดเก็บค่าปรับได้สูงสุด -ป้ายที่พบมากที่สุด คือ ป้ายอื่น ๆ เดือนกันยายน 2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สนท. ได้ตรวจพบป้าย จำนวน300 ป้าย สนข.จัดเก็บป้าย ปี 2563 (เดือน ต.ค.62- ส.๕. 63) จำนวน 46,380 ป้าย จับปรับ 2,490 ราย เป็นเงิน 5,564,900 บาท ป้ายประเภทอื่น ๆ จัดเก็บได้มากทีสุด เขตห้วยขวางเก็บป้ายได้สุูงสุด เขตสะพานสูงเก็บค่าปรับได้สูงสุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) รายงานผลสำรวจทัศนคติของผู้สัญจรผ่านบริเวณช่วงถนนที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
รายงานผลสำรวจทัศนคติของผู้สัญจรผ่านบริเวณช่วงถนนที่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หน่วยนับ :1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการศึกษาและขอความเห็นชอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้อำนวยสำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสำรวจความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลการสำรวจต่อผู้บริหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการสำรวจฯต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการสำรวจฯต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.51

ผลงาน :4.80


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
4.80

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เมื่อเดือน พ.ย. 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน ได้คะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) รายงานผลสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการทิ้งขยะในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
รายงานผลสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการทิ้งขยะในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หน่วยนับ :1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในทีสาธารณะ จำนวน 570 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบสำรวจฯแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือแบบสำรวจที่เป็นแบบพิมพ์บนกระดาษ และแบบสอบถามออนไลน์ ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80 คะแนน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ความคิดเห็นสู่สาธารณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เผยแพร่ความคิดเห็นทางหน้าเวปไซด์ของ สนท.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เผยแพร่ความคิดเห็นทางหน้าเวปไซด์ของ สนท. และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่ความคิดเห็นทางหน้าเวปไซด์ของ สนท. และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ต่างคดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของคดีปกครองได้รับการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ต่างคดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจ ดำเนินการ 1.แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำหนังสือคู่มือแก้ต่างคดีปกครอง และแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการพิจารณาคดีปกครอง และจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือคู่มือ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 2.คณะทำงานได้ดำเนินการยกร่างคู่มือฯ สรุปร่างพิจารณาแก้ไข จัดพิมพ์ และจัดส่งไฟล์หนังสือคู่มือฯ เพื่อเวียนแจ้ง/เผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 1404/6374 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จัดทำหนังสือประสานขอความร่วมมือสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครในการเร่งรัดจัดส่งคำสั่งศาลปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 9 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 13 เรื่อง แล้วเสร็จ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง -เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง -เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 5 เรื่อง -เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง -เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ รวมคดีปกครองทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 21 เรื่อง แล้วเสร็จ 21 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มกราคม - สิงหาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามาทั้งหมด ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2194/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 1786/2562 3. คดีหมายเลขดำที่ 2515/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 177/2562 เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 2730/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 2732/2562 3. คดีหมายเลขดำที่ 2718/2562 4. คดีหมายเลขดำที่ 2720/2562 5. คดีหมายเลขดำที่ 2727/2562 6. คดีหมายเลขดำที่ 2729/2562 7. คดีหมายเลขดำที่ 2721/2562 8. คดีหมายเลขดำที่ 2723/2562 9. คดีหมายเลขดำที่ 111/2562 เดือนเมษายน 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 5 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ ส.30/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 281/2563 3. คดีหมายเลขดำที่ 1758/2562 4. คดีหมายเลขดำที่ 130/2563 5. คดีหมายเลขดำที่ 332/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 331/2563 2. คดีหมายเลขดำที่ 967/2563 3. คดีหมายเลขดำที่ 710/2563 เดือนมิถุนายน 2563 ไม่มีคดีปกครองเข้ามาใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ 611/2563 เดือนสิงหาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 2 เรื่อง 1. คดีหมายเลขดำที่ ส.34/2562 2. คดีหมายเลขดำที่ 1078/2563 กองนิติการและบังคับคดีได้รับคดีปกครองเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติแก้ต่างคดีจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) จำนวนชุดความรู้ด้านกฎหมายที่เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนชุดความรู้ด้านกฎหมายที่เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยนับ :ชุดความรู้

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุดความรู้)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะทำงานเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายเทศกิจ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจเวียนหนังสือ เผยแพร่ชุดความรู้ให้กับฝ่ายโยธา สำนักงานเขต แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชุดความรู้ รวม 4 ชุดความรู้ - หนังสือที่ กท 1404/0877 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - หนังสือที่ กท 1404/1502 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ เผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 เดือนละ 2 ชุดความรู้ รวมจำนวน 10 ชุดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจจัดทำชุดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับอาคาร 12 ชุดความรู้ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ซึ่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักเทศกิจ รวบรวมแบบทดสอบความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต ที่ทำการทดสอบความรู้ และได้ส่งผลการทดสอบมายังสำนักเทศกิจ 255 คน ผ่านการทดสอบความรู้ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(20) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.51

ผลงาน :4.62

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
4.60

0 / 0
4
4.62

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปผลทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 300 คน หัวข้อมีจิตใจให้บริการได้คะแนนเฉลี่ย 4.682 คะแนน หัวข้อความเข้าใจในบริการได้คะแนนเฉลี่ย 4.6 คะแนน หัวข้อมีความเป็นมืออาชีพ 4.572 คะแนน หัวข้อบุคลิกลักษณะได้คะแนนเฉลี่ย 4.614 คะแนน คะแนนความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.614 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปผลทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.7 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 200 คน หัวข้อมีจิตใจให้บริการได้คะแนนเฉลี่ย 4.690 คะแนน หัวข้อความเข้าใจความต้องการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.615 คะแนน หัวข้อมีความเป็นมืออาชีพ 4.620 คะแนน หัวข้อบุคลิกลักษณะได้คะแนนเฉลี่ย 4.620 คะแนน หัวข้อความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.605 คะแนน ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อความปลอดภัย รอบที่ 2 = 4.630 เฉลี่ยรวมความพึงพอใจ 2 ครั้ง = 4.620 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) แนวทาง/มาตรการ การดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
แนวทาง/มาตรการ การดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ

หน่วยนับ :1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฉบับ และ 1 ช่องทางเผยแพร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 12 ครัง : บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 50 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 24 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 100 คน เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 36 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 150 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 48 ครัง : บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 200 คน ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวจำนวน 200 คน ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น 4.6 คะแนน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 60 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 250 คน ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวจำนวน 250 คน ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น 4.61 คะแนน เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 72 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวจำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น 4.6 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 75 ครัง : บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวจำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น 4.6 คะแนน เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 78 ครัง :บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวจำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น 4.6 คะแนน เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 81 ครัง และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวจำนวน 300 คน ระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น 4.6 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2563 ออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 120 ครัง บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 300 คน เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 132 ครัง บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 500 คน เดือนกันยายน 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว บริการ อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักทองเที่ยว จำนวน 144 ครัง บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 500 คน พร้อมเผยแพร่มาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ทาง Facebook : Yok Deemek ระดับความพึงพอใจโดยรวม = 4.62 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(22) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาคารและกฎหมายปกครอง และผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอาคารและกฎหมายปกครอง และผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :94.50

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
94.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจ เผยแพร่ชุดความรู้แล้ว จำนวน 4 ชุดความรู้ กำหนดเผยแพร่เดือนละ 2 ชุดความรู้ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1404/0877 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือที่ กท 1404/1502 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างรวบรวมผลการทดสอบความรู้ โดยกำหนดให้ทดสอบความรู้เป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ เผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 เดือนละ 2 ชุดความรู้ รวมจำนวน 10 ชุดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการทดสอบความรู้ สำนักเทศกิจเวียนแจ้งหนังสือที่ กท 1404/2769 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเผยแพร่ความรู้ในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านเทศกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 แก่สำนักงานเขต จำนวน 2 ชุดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สังกัดสำนักงานเขต มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารความรู้สำหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทำแบบทดสอบความรู้อย่างน้อย 2 คนและส่งแบบทดสอบให้สำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รวมเผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 จำนวน 10 ชุดความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจ เผยแพร่ชุดความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 รวม 12 ชุดความรู้ โดยรวบรวมแบบทดสอบความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต ที่ทำการทดสอบความรู้ และได้ส่งผลการทดสอบมายังสำนักเทศกิจ 255 คน ผ่านการทดสอบความรู้ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :91.79


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
16.67

100 / 100
3
66.67

0 / 0
4
91.79

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ดำเนินการในส่วนของการ ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ และ ประสานวิทยากร กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินงวดในไตรมาสที่ 2 2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินโครงการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 กำลังดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ รวมถึงกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 3.โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากทุกสำนักงานเขต และเสนอคำสั่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามและอนุมัติ 4.โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) ดำเนินการในส่วนของการ ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ และ ประสานวิทยากร กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินงวดในไตรมาสที่ 2 5.โครงการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานสายงานเทศกิจ ดำเนินการในส่วนของการ ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ และ ประสานวิทยากร กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม ขออนุมัติเงินงวดในไตรมาสที่ 2 6.โครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ขออนุมัติเงินงวดในไตรมาสที่ 2 ดำเนินการในส่วนของการ ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ และ ประสานวิทยากร กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักฯเพื่อขออนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ กองนโยบายและแผนงานได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียบร้อยแล้ว และได้ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ซึ่งสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ สนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ผู้มีรายชื่อในคำสั่งที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 327 คน 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 2.3 ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 3. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน ได้แก่ 3.1 นายไกรภพ ศักดิ์ถาพร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ โดยมีหนังสือของดเว้นเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 หนังสือที่ กท 5009/7646 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3558/2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3.2 นางสาวธนาพร วิบุลศิลป์ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักเทศกิจ โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ สตบ(3) 0074/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งแจ้งว่าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอก 8 แพทย์ได้ตรวจและวินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษ ตามใบรับรองแพทย์เลขที่ 0-62-26431 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และแพทย์ได้ลงความเห็นว่า ให้ลาหยุดพักในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 3.3 นายภูมินทร์ คงบุรี ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ กท 5109/404 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งแจ้งว่ามีเหตุภารกิจส่วนตัวที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากมารดาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว และในช่วงเวลาดังกล่าวต้องหาหลักทรัพย์จำนวน 80,000 บาท เพื่อประกันตัวมารดา ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563 ได้ 4. สรุปคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 4.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบความรู้จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 4.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 93.83 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 4.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 93.83 ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90.78 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งไม่ทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งมีอายุมาก และอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 6. งบประมาณ 6.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำนวน 654,400.- บาท 6.2 ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 604,800.- บาท 6.3 งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน 545,150.- บาท 6.4 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 59,650.- บาท 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละรุ่น ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จครบทุกรุ่นแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารต่างๆและเตรียมการประเมินผลโครงการ การสร้างแบบสอบถามหลังการฝึกอบรม และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม เพื่อประเมินผลหลังการฝึกอบรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 3. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โปรดสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร งดการจัดอบรมหรือสัมมนาในช่วงเวลานี้ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ 4. โครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โปรดสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร งดการจัดอบรมหรือสัมมนาในช่วงเวลานี้ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ 5. โครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โปรดสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร งดการจัดอบรมหรือสัมมนาในช่วงเวลานี้ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ 6. โครงการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานสายงานเทศกิจ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โปรดสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร งดการจัดอบรมหรือสัมมนาในช่วงเวลานี้ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ กองนโยบายและแผนงานได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียบร้อยแล้ว และได้ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ซึ่งสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ สนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ผู้มีรายชื่อในคำสั่งที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 327 คน 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 2.3 ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 3. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน ได้แก่ 3.1 นายไกรภพ ศักดิ์ถาพร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ โดยมีหนังสือของดเว้นเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 หนังสือที่ กท 5009/7646 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3558/2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3.2 นางสาวธนาพร วิบุลศิลป์ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักเทศกิจ โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ สตบ(3) 0074/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งแจ้งว่าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอก 8 แพทย์ได้ตรวจและวินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษ ตามใบรับรองแพทย์เลขที่ 0-62-26431 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และแพทย์ได้ลงความเห็นว่า ให้ลาหยุดพักในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 3.3 นายภูมินทร์ คงบุรี ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ กท 5109/404 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งแจ้งว่ามีเหตุภารกิจส่วนตัวที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากมารดาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว และในช่วงเวลาดังกล่าวต้องหาหลักทรัพย์จำนวน 80,000 บาท เพื่อประกันตัวมารดา ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563 ได้ 4. สรุปคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 4.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบความรู้จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 4.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 93.83 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 4.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 93.83 ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90.78 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งไม่ทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งมีอายุมาก และอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 6. งบประมาณ 6.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำนวน 654,400.- บาท 6.2 ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 604,800.- บาท 6.3 งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน 545,150.- บาท 6.4 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 59,650.- บาท 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยกองนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนสรุปผลการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดการจราจรเบื้องต้นในระดับพื้นที่ได้ 2. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯให้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 499 คน 2.2 ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 99.19 2.3 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 3. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 คน ได้แก่ 3.1 นายภูกิจ ไทยบุตร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 1 สำนักเทศกิจ ได้มีหนังสือที่ กท 1402/102 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน โดยให้ชี้แจงเหตุผล การไม่เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 แต่ยังมิได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบแต่อย่างใด 3.2 นายพงศ์สุระ นพสุวรรณ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีหนังสือเลขที่ กท 8809/658 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง พนักงานเทศกิจ ส 2 ไม่ได้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน เนื่องจากเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตามใบมรณะบัตร เลขที่ 04-10184320 3.3 นายพิษณุ จันทร์คุณยงค์ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ กท 4009/969 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งแจ้งว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัด จึงทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ได้ 3.4 นายบุญรอด คำลือชัย ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ โดยมีหนังสือเลขที่ กท 7309/1212 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุญาตไม่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน เนื่องจากเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 แพทย์ตรวจพบโดยระบุสาเหตุว่ามีก้อนเนื้อบริเวณขั้วปอดทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย อยู่ระหว่างแพทย์นัดดูอาการเป็นระยะๆ 4. สรุปผลคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 4.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบความรู้จำนวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 4.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายจราจรพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร สัญญาณมือ ความรู้เกี่ยวกับหลักการคิดและแนวทางการจัดการจราจรระดับพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการแจ้งข่าวด้านการจราจร และการจำลองสถานการณ์ด้านการจราจร - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 482 คน คิดเป็นร้อยละ 97.37 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 4.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85.37 มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการจราจรเบื้องต้นในระดับพื้นที่ได้ 3. โครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปรับแผนการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้พิจารณาให้สำนักเทศกิจปรับลดงบประมาณโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยเปลี่ยนสถานที่จัดการฝึกอบรมจากสถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ราชการ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนสถานที่และกำหนดการในการดำเนินโครงการจากเดิม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 4 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 5 วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 4. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงยกเลิกโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด)ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 10,000 บาท แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการฝึกอบรมได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 จึงส่งคืนงบประมาณจำนวน 810,000 บาทให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท1402/432 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) 5. โครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงยกเลิกโครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส่งคืนงบประมาณจำนวน 582,400 บาทให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1402/431 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 6. โครงการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานสายงานเทศกิจ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงยกเลิกโครงการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานสายงานเทศกิจให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส่งคืนงบประมาณจำนวน 548,000 บาทให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1402/431 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ กองนโยบายและแผนงานได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียบร้อยแล้ว และได้ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ซึ่งสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ สนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ผู้มีรายชื่อในคำสั่งที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 327 คน 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 2.3 ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 3. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 คน ได้แก่ 3.1 นายไกรภพ ศักดิ์ถาพร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ โดยมีหนังสือของดเว้นเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 หนังสือที่ กท 5009/7646 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3558/2563 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3.2 นางสาวธนาพร วิบุลศิลป์ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 3 สำนักเทศกิจ โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ สตบ(3) 0074/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งแจ้งว่าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางประกอก 8 แพทย์ได้ตรวจและวินิจฉัยว่าอาหารเป็นพิษ ตามใบรับรองแพทย์เลขที่ 0-62-26431 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และแพทย์ได้ลงความเห็นว่า ให้ลาหยุดพักในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 3.3 นายภูมินทร์ คงบุรี ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ กท 5109/404 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งแจ้งว่ามีเหตุภารกิจส่วนตัวที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากมารดาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว และในช่วงเวลาดังกล่าวต้องหาหลักทรัพย์จำนวน 80,000 บาท เพื่อประกันตัวมารดา ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563 ได้ 4. สรุปคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 4.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบความรู้จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 4.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 93.83 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 4.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 93.83 ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 90.78 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทศกิจและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งไม่ทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการฝึกปฏิบัติ เนื่องจากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งมีอายุมาก และอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในการฝึกอบรม 6. งบประมาณ 6.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำนวน 654,400.- บาท 6.2 ขออนุมัติเงินประจำงวด จำนวน 604,800.- บาท 6.3 งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน 545,150.- บาท 6.4 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 59,650.- บาท 2. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยกองนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนสรุปผลการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดการจราจรเบื้องต้นในระดับพื้นที่ได้ 2. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯให้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 499 คน 2.2 ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 99.19 2.3 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.81 3. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 คน ได้แก่ 3.1 นายภูกิจ ไทยบุตร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 1 สำนักเทศกิจ ได้มีหนังสือที่ กท 1402/102 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน โดยให้ชี้แจงเหตุผล การไม่เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 แต่ยังมิได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบแต่อย่างใด 3.2 นายพงศ์สุระ นพสุวรรณ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีหนังสือเลขที่ กท 8809/658 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง พนักงานเทศกิจ ส 2 ไม่ได้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน เนื่องจากเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตามใบมรณะบัตร เลขที่ 04-10184320 3.3 นายพิษณุ จันทร์คุณยงค์ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร โดยชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหนังสือที่ กท 4009/969 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งแจ้งว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัด จึงทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ได้ 3.4 นายบุญรอด คำลือชัย ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ โดยมีหนังสือเลขที่ กท 7309/1212 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุญาตไม่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน เนื่องจากเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 แพทย์ตรวจพบโดยระบุสาเหตุว่ามีก้อนเนื้อบริเวณขั้วปอดทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย อยู่ระหว่างแพทย์นัดดูอาการเป็นระยะๆ 4. สรุปผลคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 4.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบความรู้จำนวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 4.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายจราจรพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร สัญญาณมือ ความรู้เกี่ยวกับหลักการคิดและแนวทางการจัดการจราจรระดับพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการแจ้งข่าวด้านการจราจร และการจำลองสถานการณ์ด้านการจราจร - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 482 คน คิดเป็นร้อยละ 97.37 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 4.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85.37 มีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการจราจรเบื้องต้นในระดับพื้นที่ได้ 3. โครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสรุปผลการดำเนินการดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฝึกอบรม 2.1 ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯให้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 480 คน 2.2 ผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 97.71 2.3 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 3. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน ได้แก่ 3.1 นายสุรพัศ ปุงบางกะดี่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจอมทอง โดยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 7509/4022 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ของดส่งตัว นายสุรพัศ ปุงบางกะดี่ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงแพทย์ให้เข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ได้ 3.2 นายภควัฒน์ ภัทรวาณิชย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง โดยมีหนังสือที่ กท 7609/5446 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากมีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1421/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุน การจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ได้ 3.3 นายภูกิจ ไทยบุตร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 1 สำนักเทศกิจ ได้มีหนังสือที่ กท 1402/854 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานข้าราชการไม่เข้ารับการฝึกอบรม โดยข้าราชการรายดังกล่าวได้มีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ในการเข้ารับการอบรมมาโดยตลอด ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจได้สั่งการให้ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการรายดังกล่าว 3.4 นายสายันณ์ เกาะทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคันนายาว โดยมีหนังสือที่ กท 8009/5489 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอยกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรม ราย นายสายันณ์ เกาะทอง เนื่องจากข้าราชการรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3920/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 จึงของดเว้นไม่เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 3.5 นายกันตินันท์ จำปาแพง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางแค โดยมีหนังสือที่ กท 8709/5105 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง ของดเว้นไม่เข้าร่วมฝึกอบรม เนื่องจากข้าราชการรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3920/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 จึงของดเว้นไม่เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 3.6 นายขจร เสือนิล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหลักสี่ โดยมีหนังสือที่ กท 7809/3802 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากข้าราชการรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3920/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563 จึงของดเว้นไม่เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 3.7 นายอนันต์ ศิริศักดิ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยมีหนังสือที่ กท 5700/3786 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอยืนยันงดเว้นเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Training Course) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงของดเว้นไม่เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 3.8 สิบเอกเจตริน ละชินลา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตยานนาวา โดยมีหนังสือที่ กท 4509/006812 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครอบรม โดยข้าราชการรายดังกล่าวลาออกจากราชการตามคำสั่งสำนักงานเขตยานนาวา ที่ 239/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ได้3.9 นายยุทธภูมิ โทวิชา ตำแหน่งพนักงานเทศกิจชำนาญงาน สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว โดยมีหนังสือที่ กท 6609/4594 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการไม่เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากบิดาได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก และได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนเพื่อไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ณ วัดอาศรมสันติวัน ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 ได้3.10 นายศุภฤกษ์ ตันติเวสส ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีหนังสือที่ กท 8309/6070 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอยกเลิกไม่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเสรีรักษ์ด้วยอาการไข้เลือดออกชิคุนกุนยา ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2563 ตามใบรับรองแพทย์เลขที่ 106309/20 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2563 จึงไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 ได้ 3.11 นายชัยวัฒน์ ทวนทอง ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 2 สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง โดยมีหนังสือด่วนมาก ที่ กท 7709/6609 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมกฎหมายพื้นฐานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยแจ้งว่ามีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเรื่องการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบกับจะเกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนรายชื่อให้นายธงชัย อ้นเกตุ เข้ารับการฝึกอบรมแทน แต่ไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งได้ เนื่องจากนายธงชัยฯ มิได้มีชื่อในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1559/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองนโยบายและแผนงานได้ประสานไปยังฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง ว่าไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนรายชื่อได้ ซึ่งนายชัยวัฒน์ฯ ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด 4. สรุปผลคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 4.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบความรู้จำนวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 97.71 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 4.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับการบริหารกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ล่าสุด) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ และความรู้เกี่ยวกับการสอบสวน และการทำสำนวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 96.16 - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84 4.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 97.71 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 96.16 ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการปรับลดงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID - 19) จึงต้องดำเนินการจัดฝึกอบรม ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ไม่ให้ความสำคัญในหลักสูตรของการฝึกอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจว่าตนเองมิได้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย 6. งบประมาณ 6.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำนวน 784,000.- บาท6.2 ขออนุมัติปรับลดงบประมาณ เป็นจำนวน 372,000.- บาท 6.3 งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน 249,800.- บาท 6.4 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 122,200.- บาท 4. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงยกเลิกโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด)ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 10,000 บาท แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการฝึกอบรมได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 จึงส่งคืนงบประมาณจำนวน 810,000 บาทให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท1402/432 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และหลักการใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม(ล่าสุด) 5. โครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงยกเลิกโครงการศิลปะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองสำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส่งคืนงบประมาณจำนวน 582,400 บาทให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1402/431 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 6. โครงการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานสายงานเทศกิจ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และส่งคืนงบประมาณดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงยกเลิกโครงการฝึกอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและความรู้พื้นฐานสายงานเทศกิจให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ส่งคืนงบประมาณจำนวน 548,000 บาทให้กับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1402/431 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) จำนวนคู่มือการพิจารณาคดีปกครอง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จำนวนคู่มือการพิจารณาคดีปกครอง

หน่วยนับ :เล่ม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เล่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือคู่มือ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 -คณะทำงานได้ดำเนินการยกร่างคู่มือฯ สรุปร่างพิจารณาแก้ไข จัดพิมพ์ และจัดส่งไฟล์หนังสือคู่มือฯ เพื่อเวียนแจ้ง/เผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 1404/6374 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จัดทำหนังสือประสานขอความร่วมมือสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครในการเร่งรัดจัดส่งคำสั่งศาลปกครอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหนังสือคู่มือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบันดำเนินการตามคู่มือ โดยเดือนมกราคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 3 เรื่อง มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 1 เรื่อง มีหนังสือขออนุมัติแก้ต่างถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เดือนมีนาคม 2563 มีคดีปกครองเข้ามา 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 9 เรื่อง รวมคดีปกครองทั้งหมด ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 13 เรื่อง แล้วเสร็จ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำหนังสือคู่มือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเวียนแจ้ง/เผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 1404/6374 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำหนังสือคู่มือการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีออกคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเวียนแจ้ง/เผยแพร่ผ่านระบบหนังสือเวียนของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่คู่มือฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือ ที่ กท 1404/6374 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(25) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ ตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครของสำนักเทศกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับการอนุมัติโครงการแล้วและดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการสังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

บันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจและประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านเทศกิจ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูล และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมด้านเทศกิจช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักเทศกิจได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัด สำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จำนวนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ และประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2,963 คน ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(26) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :6.79

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.89

100 / 100
2
2.81

100 / 100
3
3.59

0 / 0
4
6.79

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/12/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 3,467,857.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 3,027,140 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 3,027,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65,658,835 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,494,997.01 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 9.89

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-23/3/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,751,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 16,376,234.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.10 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 14,866,298 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 14,790,022 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 77,617,492 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,166,256.23 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 40.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-23/06/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 23,494,884.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.59 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 17,757,636 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 17,681,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,254,080 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,176,244.02 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมิถุนายน 2563 ร้อยละ 51.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-23/09/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 38,613,578 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 37,227,437.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41 หมายเหตุ รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทศกิจ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท ได้รับอนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 11,500,000 บาท 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 8,286,174 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 8,286,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,899,752 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,513,611.43 บาท คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 97.04

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท1401/5912 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท1401/5912 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดทำรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท1401/5912 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 2.จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 1) และรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 2) ประจำไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และรายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 1) และจัดส่งรายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(แบบที่ 2) ประจำไตรมาสที่ 4 ตามหนังสือ สำนักเทศกิจ ที่ กท 1401/5743 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (รายงานแต่ละไตรมาส ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(28) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :1 คลิป/เดือน

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 คลิป/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. นำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลิป รวมทั้งสิ้น 9 คลิป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 3 คลิป/เดือน รวมทั้งสิ้น 21 คลิป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยา ทาง Youtube โดยใช้ชื่อ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เดือนละ 1 คลิป/เดือน รวม 12 คลิป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(29) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :3.83

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
3.83

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาการให้นำหนักคะแนนของการสำรวจความพึงพอใจในแต่ละข้อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการ ส่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักเทศกิจ ได้คะแนนความ พึงพอใจ ครั้งที่ 1/2563 ที่ 3.695 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจ นำข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ คือ 1. ท่านชอบเว็บไซต์ (Website),เฟซบุ๊ก (Facebook) , ไลน์ (Line) ของสำนักเทศกิจในระดับใด ได้ 3.552 คะแนน 2. ข้อมูลในเว็บไซต์ (Website),เฟซบุ๊ก (Facebook) , ไลน์ (Line) ของสำนักเทศกิจเป็นปัจจุบันและชัดเจน ได้ 3.571 คะแนน สำนักเทศกิจ ดำเนินการ 1.ปรับเปลี่ยนเฟซบุ๊กของสำนักเทศกิจ เป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงมากขึ้น ลดความเป็นราชการ ใช้ภาษาง่ายๆ ที่มีความเป็นกันเอง ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 2.ตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการ 1.ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 2.ขอความร่วมมือสำนักงานเขต 50 เขต ทำแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 3.กำหนดแนวทางการนำส่งข้อมูลของสำนักเทศกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เดือนมิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองงานผู้ตรวจราชการ จัดประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจอของสำนักเทศกิจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 3.691 และครั้งที่ 2 ได้คะแนน 3.965 เฉลี่ย 2 ครั้ง = 3.828 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(30) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 - จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สำนักงาน ก.ก. แล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. นำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าและหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า เดือนมีนาคม 2563 - จัดทำข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2563 - จัดทำข้อมูลเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเรื่องการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย บนทางเท้า เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเรื่องป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.เผยแพร่ความรู้ รวม 3 เรื่อง พร้อมรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 1.1 การควบคุมป้ายประกาศโฆษณาประเภทต่าง ๆ 1.2 การกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 1.3 การจัดระเบียบผู้ค้าและหาบเร่-แผงลอยบนทางเท้า 2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2562 เวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และดำเนินการ โดยให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และเอกสารส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562 - จัดทำเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2563 - เวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ ประจำปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - จัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำงานว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสำนักเทศกิจ เดือนมีนาคม 2563 - จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน สำหรับงานอำนวยความสะดวกด้านจราจร และงานทำความสะอาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2563 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ - จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่สำนักอนามัย กำหนด เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ของเจ้าหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2563 - อยู่ระหว่างข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยง จากการทำงานของสำนักเทศกิจ เดือนสิงหาคม 2563 จัดส่งเอกสารหลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(32) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักเทศกิจ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่อง ป้ายผิดกฎหมาย และการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักเทศกิจอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักเทศกิจได้ดำเนินการ ตามแนวทางของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดังนี้ 1.ส่งไฟล์ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ในส่วนของสำนักเทศกิจ จำนวน 10 ตัว ให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2.ศึกษาวิธีการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ผ่านทางเว็บไซต์ 3.บันทึกตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ในระบบฐานข้อมูลตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกรายงานความเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดเป็นรายเดือน จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยบันทึกข้อมูลจาก 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในระบบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **