ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 15000000

Home Home SED

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการมากกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ฝ่ายการสื่อสารที่ 2559/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 25662 2.ประสานวิทยุากรฝึกอบรม รุ่น 1 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2563 รุ่น 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น - 16.00 น. 3.อยู่ระหว่างมีหนังสือให้หน่วยงานพิจารณาส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 4.ประสานวิทยากรภายนอก แจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้กับ กสทช สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อทราบและเตรียมข้อมูลบรรยายและกำหนดแบบทดสอบผู้เข้าฝึกอบรม 5.มีหนังสือขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมวิทยุ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1404/6250 ลงวันที่ 16 ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชะลอโครงการ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา สำนักเทศกิจจึงมีหนังสือขอเลื่อนการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พศ.2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ประกาศสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียนหัวหน้าหน่วยงาน ขอให้ตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และจัดทำหนังสือขอยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนงบกลางมายังสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ประกาศสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียนหัวหน้าหน่วยงาน ขอให้ตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติเงินงวด รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และจัดทำหนังสือขอยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนงบกลางมายังสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร (2563) เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 -อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดือนตุลาคม 2562 -อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 -อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 -อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดจัดพิธีวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2562 จัดทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธี จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบพิธีบวงสรวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร (2563) เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 -อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ - โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดือนมกราคม 2563 - ดำเนินการโครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร (2563) เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด - โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร (2563) เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด จัดทำหนังสือถึงโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อขอสนับสนุนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสัญญายืมเงินสำรองจ่ายค่าพิธีทางศาสนา อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม จัดพิมพ์รายชื่อผู้บริจาคโลหิต จัดทำหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดทำฎีกาจ้างเหมาใบเกียรติบัตร เทศกิจทำความดี จำนวน 36 ชุด เดือนกันยายน 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด