ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50030000

Home Home SED

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.40

100 / 100
3
0.80

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหาร 2. สำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 3. จัดส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้สำนักการระบายน้ำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานพร้อมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามเป้าหมายที่กำหนด ให้สำนักระบายน้ำ พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธวงศ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ฐานข้อมูล จัดส่งให้สำนักระบายน้ำ พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :19.05


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.37

0 / 0
4
19.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ที่จัดเก็บตามชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา จัดได้เก็บได้ 1,844.75 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ ถึงไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ที่จัดเก็บตามชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา จัดได้เก็บได้ 3,609.70 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ ถึงไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ที่จัดเก็บตามชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา จัดได้เก็บได้ 5,334.10 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ ถึงไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ที่จัดเก็บตามชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา จัดได้เก็บได้ 7,092.47 ตัน/ปี หรือ 19.43 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :17.10


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
17.10

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ที่จัดเก็บได้ในไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) เท่ากับ 2.43 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ที่จัดเก็บได้ในไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เท่ากับ 4.773 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ที่จัดเก็บได้ถึงไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) เท่ากับ 7.533 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด ที่จัดเก็บได้ถึงไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เท่ากับ 9.707 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
68.00

100 / 100
3
93.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ตามบริเวณที่กำหนด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนน และจอดรถใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้ป้ายรถ โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด, จัด เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่าย โยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ตามบริเวณที่กำหนด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนน และจอดรถใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้ป้ายรถ โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด, จัด เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่าย โยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ตามบริเวณที่กำหนด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนน และจอดรถใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้ป้ายรถ โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด, จัด เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่าย โยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต, ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง, ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ชำรุด,เฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตัดต้นไม้รกทึบ, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการเลื่อนการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงยกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(6) ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงตามโครงการที่ได้รับ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงตามโครงการที่ได้รับ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :73.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
73.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตค.62 - ธค.62 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณราคาซ่อมแซมต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มค.63 ดำเนินการ สำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม -กพ.63 ดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป -มีค.63 ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เมย.63 ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63) 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63) -พต.63 ดำเนินการดังนี้ 1.ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63) 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ -อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ ที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค.63) -มิย.63 ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ - อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63) 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 - อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63) 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชวงศ์ - อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63) 4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร - อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63) 5. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด - อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63) 6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์ - อยู่ระหว่างขออนุมัติให้ใช้งบประมาณ (ชะลอการดำเนินงานตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลว.23 มี.ค 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

27/07/2563 : ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 - อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชวงศ์ - อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ 4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร - อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ 5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด - อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ 6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์ - อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมฯ 27/08/2563 : ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 364,412.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63) 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชวงศ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 422,495.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63) 4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 381,476.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 24 ตค.63) 5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 373,550.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63) 6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 289,908.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63) 21/09/2563 : ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมหลังคาซอยวานิช 1 ช่วงจากถนนมหาจักรถึงถนนจักรวรรดิ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 344,793.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 18 กย.63 สิ้นสุดวันที่ 1 พย.63) 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญกรุง 20 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยวานิช 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 364,412.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63) 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาและผิวจราจรซอยวานิช 1 จากซอยเยาวพานิชถึงถนนราชวงศ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 422,495.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 19 ตค.63) 4. ซ่อมแซมซอยเยาวราช 5 จากถนนเยาวราชถึงถนนตรีมิตร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง วงเงินจ้าง 381,476.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 26 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 24 ตค.63) 5. ซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมบ่อพักซอยเยาวพานิช จากถนนเยาวราชถึงถนนทรงวาด - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง วงเงินจ้าง 373,550.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ 21 สค.63 สิ้นสุดวันที่ 9 ตค.63) 6. ซ่อมแซมสวนชุมชนภิรมย์ - อยู่ระหว่างรายงานการตรวจรับ (ตรวจรับวันที่ 18 กย.63)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 2.ทำการเบิกดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต เป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 3.ทำการเบิกค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาด รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 4.ทำการเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 5.ทำการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา 9,000 บาท 6.ดำเนินการกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดประชุมผู้ค้าในกลุ่มเป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 มีนาคม 2563 7.ทำการเบิกค่าดำเนินการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 22,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินการไปแล้ว 232 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ตามกลุ่มเป้าหมายของสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท จำนวน 264 ราย ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(8) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าเทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2562 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย 6,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าเทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด ตั้งแต่วันที่ 1 มค. - มีค.63 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย 24,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าเทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย 4,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าเทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/2 จุด และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด จำนวน 5 ราย 7,200 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมการเตรียมความพรัอมในการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดคลอง และปรับภูมิทัศน์ พร้อมเดินรณรงค์ให้รักษาความสะอาด พร้อมป้องกันไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงในคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คลองโอ่งอ่าง โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนและทางเท้า เทน้ำหมักชีวภาพลงในคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลงเรือจัดเก็บขยะในคลอง ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลางพัฒนาทำความสะอาดคลอง โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รับผิดชอบในพื้นที่คลองโอ่งอ่างบางลำพู มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. รักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ ดำเนินการ เก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลองเก็บขยะทางเท้า ริมคลอง ล้างถนนทางเท้าริมคลอง ทาสีและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุด ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 2. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อมริมคลอง พัฒนาคุณภาพน้ำโดยการเทน้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะและวัชพืชในคลอง 3. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา รณรงค์เชิญชวน เจ้าของที่ดิน เจ้าของบ้านริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้น่ามอง การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น พร้อมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(11) ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งสามช่องทาง และมีการสำวรจความพึงพอใจเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2562 จำนวน 186 ราย มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.25,96.36 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งสามช่องทาง และมีการสำวรจความพึงพอใจเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2563 จำนวน 65 ราย มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.12,94.14,91.67 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งสามช่องทาง และมีการสำวรจความพึงพอใจเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2563 จำนวน 52 ราย มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.41,88.81,91.67 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งสามช่องทาง และมีการสำวรจความพึงพอใจเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 จำนวน 67 ราย มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.91,80.29,99.34 ตามลำดับและมีความพึงพอใจระดับดีมาก ตลอดปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 91.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.50

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุจำนวน 1 ราย และดำเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุของเขตสัมพันธวงศ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(13) ผู้รับบริการในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ผู้รับบริการในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เดือนระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :66.20

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.20

0 / 0
4
66.20

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่ง ดำเนินการจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โรงเรียนในสังกัดดำเนินการนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบแข่งขันในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศผลการสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขต วิชาภาษาไทย 49.83 คณิตศาสตร์ 34.63 วิทยาศาสตร์ 31.67 และภาษาอังกฤษ 30.79 - สรุปคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมการศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทั้ง 3 โรงเรียน ได้คะแนนร้อยละความสำเร็จ ระดับเขต 66.2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมการศึกษาปีที่ ุ6 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทั้ง 3 โรงเรียน ได้คะแนนร้อยละความสำเร็จ ระดับเขต 66.20

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(15) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด เนื่องจากปัจจุบัน มีการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/3 5065 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2563 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี ฯลฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 -ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีภายในเดือนตุลาคม 2563 -ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระ งวดที่ 1 จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือน ตุลาคม 2563 งวดที่ 2 จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 3 จากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือน ธันวาคม 2563 ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายกำหนดเวลาแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563 จึงทำให้ปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาการบังคับภาษี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(17) จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ ถึงถนนจักรวรรดิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนบำรุงรัฐ ตั้งแต่ถนนเยาวราช ถึงถนนเจริญกรุง และซอยวิวัฒน์เวียง ตั้งแต่ถนนมหาจักร ถึงถนนราชวงศ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ- ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนโยธา และซอยสำนักงานเขตฯ และตลาดน้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(18) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.07

100 / 100
2
39.38

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
86.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 24 ธันวาคม 2562 เบิกได้ร้อยละ 12.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 24 มีนาคม 2563 เบิกได้ร้อยละ 39.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 29 มิถุนายน 2563 เบิกได้ร้อยละ 66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 - 30 ก.ย. 2563 เบิกได้ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่่งรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ให้กองบัญชีสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 27 พ.ย. 2562 ส่งทันภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน ทันตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาที่กำหนด ส่งสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 31 ต.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น-ลดลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น-ลดลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(21) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยร่วมมือกับเครือข่ายในการปรับภูมิทัศน์และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณริมคลอง 2. โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมเป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม่ทิ้งไขมันลงในคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำจุด Check in 2. โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ กิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิ้ล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทางเท้าริมคลอง ทาสึขอบทางเท้า เก็บขยะในคลองพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและผู้ที่อยู่รอบบริเวณริทคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมนำขยะมาแลกต้นไม้ 2. โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ กิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิ้ล และขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า ราวกั้น ขอบเขื่อน ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า 2. กิจกรรมออกแบบและสร้างจุด Check – in 3. สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลอง เพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ 4. กิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5. กิจกรรมเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เทน้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะในน้ำ กำจัดวัชพืชน้ำ ผักตบชวา 6. กิจกรรมการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอมให้แก่คนในชุมชนและเด็กนักเรียน 7. กิจกรรมคัดแยกมาแลกต้นไม้ โดยการรับแลกเปลี่ยนขวดพลาสติกกับต้นไม้ 8. กิจกรรมลานกีฬาริมคลอง 9. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง 10. กิจกรรมผู้ค้าสีเขียว โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าใช้อุปกรณ์ ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ (คงไว้/รักษารอบ) 1. ดำเนินโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนโชฎึก ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปทุมคงคา ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 2. ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ 3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 4. กิจกรรมบริการตัดผม 5. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 6. กิจกรรมดนตรี 7. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินออม 8. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในภาพรวมระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

(22) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 62 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 90 เรื่อง แก้ไขแล้ว 83 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 7 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 199 เรื่อง แก้ไขแล้ว 189 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 307 เรื่อง แก้ไขแล้ว 304 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 382 เรื่อง แก้ไขแล้ว 380 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(23) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อคำถามของแบบการนสำรวจความพึงพอใจฯ และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอรับการประเมินครั้งที่ 2 โดยในครั้งแรกสำนักงานเขตฯ ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจฯ 4.281 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ ไปแล้วทั้ง 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ คะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในการสำรวจ ครั้งที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.260 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ สูงสุด 3 อันดับ 1. ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน – หลัง ไม่ถูกลัดคิว 2. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 3. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ต่ำสุด 3 อันดับ 1. มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 2. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงานเขต 3. สำนักงานเขตจัดระเบียบทางเท้าได้ดี คะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในการสำรวจ ครั้งที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.399 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ สูงสุด 3 อันดับ 1. ท่านได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 2. เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 3. ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน – หลัง ไม่ถูกลัดคิว ได้รับคะแนนความพึงพอใจ ต่ำสุด 3 อันดับ 1. สำนักงานเขตจัดระเบียบทางเท้าได้ดี 2. สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย 3. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(24) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.พิจารณาความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง และ จำนวน 2 งาน และงานสำหรับต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน 2. เวียนแจ้งขอปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ 3. จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ 4. รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานจัดส่งให้สำนักอนามัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(25) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการลงฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่จัดทำแผนพัฒนาระบบ ข้อมูล การพัฒนาข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด