ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50030000

Home Home SED

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :97.29

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว ร้อยละ 27.18 และมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว ร้อยละ 57.24 และมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 10 โครงการ โครงการที่ยกเลิก 11 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 24 โครงการ ร้อยละ 97.29 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ ยกเลิกโครงการ 12 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด