ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ส่งให้สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 11. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษา คลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
11. ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษา  คลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :76.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เดือนตุลาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 12 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง - เดือนธันวาคม 2562 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 11 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 8 ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 9 ครั้ง - เดือนมีนาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 19 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเมษายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 ครั้ง - เดือนมิถุนายน 2563 ได้จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จำนวน 15 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเะนิด ตามโครงการประกอบตัวชี้วัด 2 โครงการ อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 5 จุด วันละ 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 12. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
12. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ จำนวน 19,200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการทำเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ จำนวน 19,200 บาท เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(7) 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-คณะทำงานฯ กำหนดกรอบของแผนพัฒนา 5 ปี และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรูปเล่มแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-คณะทำงานฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาฯ เตรียมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีคอกต้นไม้ เพิ่มพื้นทีสีเขียวโดยปลูกต้นไม้ เช่น ต้นนีออน ต้นจั๋ง และตัดแต่งไม้พุ่มและไม้ใหญ่ พรวนดินเกาะกลางถนนเสรีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ.เสรีไทย ไปแล้ง 1 ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(9) 13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
13. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :53.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 จัดทำ TOR และจัดทำราคากลางแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แยก 4 จากถนนหัวหมากถึงสุดทางสาธารณะ จัดทำ TOR แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังการวิจารณ์ และมีการแก้ไขค่า FACTOR F - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลางและรับฟังคำวิจารณ์ - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบราคากลางและรับฟังคำวิจารณ์ - ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลผู้ชนะ - ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก จัดทำ TOR และขายแบบประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจาณาผลผู้ชนะ - ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตรวจรับงานแล้ว และเบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว การดำเนินการปรับปรุงติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) อยู่ระหว่างขอขยายสัญญา - โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12และซอยเชื่อม ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว - ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม จัดทำ TOR และจัดทำราคากลางแล้ว และได้มีการแก้ไขราคากลาง เนื่องจากเกิน 30 วัน - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 จัดทำ TOR และจัดทำราคากลางแล้ว และได้มีการแก้ไขราคากลาง เนื่องจากเกิน 30 วัน - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำรวจพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 หจก. บุษราภรณ์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่สัญญา 13/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ก.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง อุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า - ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ บจก. กนกพล เป็นผู้ประมูลงานได้ สัญญาเลขที่ 10/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 21 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของผู้รับจ้าง - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แยก 4 จากถนนหัวหมากถึงสุดทางสาธารณะ แก้ไข FACTOR F แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนประมูลงานจ้างเหมาแล้ว บจก. ชื่นสุวรรณประมูลงานได้ อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 ประมูลงานจ้างเหมาแล้ว บจก. วิวัฒพลประมูลงานได้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา และขออนุมัติเงินประจำงวด - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ ประกวดราคาจ้างเหมาแล้ว บจก. วิวัฒน์พล เป็นผู้ประมูลงานได้ ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา16/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 21 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 ก.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง - ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ หจก. สทวีชัยก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการกวดราคา เลขที่สัญญา 5/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 26 ธ.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการดำเนินการของผู้รับจ้าง - ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 หจก. ชาติกุลก่อสร้าง เป็นผู้ประมูลงานได้ เลขที่สัญญา 9/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 63 เริ่มสัญญาวันที่ 21 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.พ. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า - ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก จหก. สระบุรีวณิชากร เป็นผู้ประมูลงานได้ เลขที่สัญญา 8/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 21 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ก.พ. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 งบประมาณ 498,890.00 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.ชื่นสุวรรณ ลงนามสัญญาวันที่ 7 ก.พ. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 8 ก.พ. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 274,000.00 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ 3. ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ ประมาณการ งบประมาณ 497,225.00 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก. โซลิด ซีวิล เลขที่สัญญา 18/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 24 มี.ค. 63 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของผู้รับจ้าง 4. ซ่อมแซมซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 5 จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ 5. ซ่อมแซมซอยลาดพร้าว 121 จากซอยลาดพร้าว 121 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 149,000.00 บาท อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณการ - ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายสัญญา - โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12และซอยเชื่อม ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว - ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม แก้ไขราคากลางแล้วเสร็จ ขายแบบประกวดราคาวันที่ 23 ม.ค. 63 – 11 ก.พ. 63 ขออนุมัติเงินประจำงวดเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด - โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 แก้ไขราคากลาง เนื่องจากเกิน 30 วัน อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 26 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. ปรับปรุงทางเท้าซอยรามคำแหง 9 ฝั่งซ้าย จากถนนรามคำแหงถึงคลองแสนแสบ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24/5 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4. ปรับปรุงซอยรามคำแหง 24 แยก 4 จากถนนรามคำแหง 24 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง และมีหนังสือ ที่ กท 5003/2950 ลว. 29 เม.ย. 63 เร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับปรุง 5. ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบคลองวังใหญ่ ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน 6. ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 จากถนนนวมินทร์ ถึงซอยนวมินทร์ 10 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 7. ปรับปรุงผิวจราจรถนนกรุงเทพกรีฑา 8 จากถนนกรุงเทพกรีฑา ถึงคลองหัวหมาก ส่งมอบงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ 8. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้ - ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ และท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 7 ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ซ่อมแซมซอยรามคำแหง 21 จากซอยหัวหมาก 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2, 3 และ 4 ส่งมอบงาน ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 9. ปรับปรุงซอยเสรีไทย 7 เชื่อมซอยศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด เบิกจ่ายเงินแล้ว 10. โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12และซอยเชื่อม ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว 14. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 109 แยก 1, แยก 3 และซอยเชื่อม อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ท่อประปา 15. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จาก ถนนลาดพร้าวถึงถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน 2. ตรวจสถานประกอบการและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 3. สอบผู้สัมผัสอาหาร 4. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยแก่สถานประกอบการ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง 5. ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 6. ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 7. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย 8. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) 5. บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5. บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำลังดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างการอุทรธ์ 7 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปลูกต้นไม้ และเบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น/เขต

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น/เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
44.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนต.ค.-พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนธ.ค.2562 - ก.พ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนมี.ค.2563 จัดซื้อวัสดุแล้ว และปลูกต้นไม้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) 14. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14. จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จะเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายการศึกษาได้ขออนุมัติโครงและขออมุัติเงินประจำงวดสำหรับจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการสอนพิเศษอย่างเข้มข้น โดยเริ่มสอนในพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการและจัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ฝ่ายการศึกษาดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(15) 15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
15. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดจัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(16) 16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(17) 17. จำนวนครั้งในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
17. จำนวนครั้งในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :76.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนพ.ย.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรม Stop Teen Mom ครั้งที่ 1 -จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 - เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน เดือนธ.ค.2562-ก.พ.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด้กและเยาวชน เดือนมี.ค.-พ.ค.2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย

(18) 4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
4.1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอการชี้แจงแนวทางและการอบรมในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตบางกะปินำเข้าข้อมูลทุกรายการเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(19) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :52.30

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.84

100 / 100
2
28.13

100 / 100
3
52.30

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89 สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53 สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71 สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ยข้อ 89 วรรคท้าย กำหนดว่า "ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักการคลัง กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละหนึ่งชุด" โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กท 5008/7194 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตบางกะปิได้สรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังสำนักการคลัง ตามบันทึกที่ กท 5008/6706 ลว. 31 ต.ค. 2562 ประกอบด้วย 1. รายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน แต่ละประเภทที่ได้รับทั้งกลุ่มเข้าเกณฑ์ และไม่เข้าเกณฑ์คงค้างระดับฝ่าย/โรงเรียน/กลุ่มงาน และในภาพรวมระดับกอง/สำนักงาน/ สำนักงานเขต โดยแยกเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการซื้อจ้าง บริจาค รับโอน ตกสำรวจ บันทึกลงในแบบงาน 1-2 , 4-6 และสรุปประมวลผลลงในเอกสาร รายงานแบบที่ 6-6 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินตั้งแต่ได้มาจนถึง 2561 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 ตามแบบ 6-1 , 6-5 3. งบปน้าในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast 16 4. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบบัญชีทรัพย์สิน (MIS) รหัสรายงาน Ast19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตอบ-รับเรื่องทุกวันและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกวันที่ 15และ30 จนกว่าเรื่องจะแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน ในชุมชนรอบ ๆ บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน ในชุมชนรอบ ๆ บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชน 3. รณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้ทราบและตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคูคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกองงานผู้ตรวจฯมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้คะแนน ครั้งที่ 1/2563 = 4.559 (ปรับตามน้ำหนักแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนนิด้าดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเขตบางกะปิแล้ว ในวันที่ 25 พ.ค. 63 -2 มิ.ย. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :60.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(26) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 4 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- 1 20 อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ออกสำรวจ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - สำรวจและคีย์ขอมูลลงในระบบเพื่อที่จะดำเนินการประกาศฯ และประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด และแก้ไขข้อมูลในระบบ PTAX (ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เพื่อเตรียมประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด