ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50110000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 11.(ยุทธศาสตร์)ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
11.(ยุทธศาสตร์)ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองสายรองและย่อยในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เดือนต.ค.2561 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 5 คลอง - เดือนพ.ย.2561 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 6 คลอง - เดือนธ.ค.2561 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 7 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนม.ค.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 6 คลอง - เดือนก.พ.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 6 คลอง - เดือนมี.ค.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 16 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเม.ย.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 9 คลอง - เดือนพ.ค.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 9 คลอง - เดือนมิ.ย.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 10 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนก.ค.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 7 คลอง - เดือนส.ค.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 7 คลอง - เดือนก.ย.2562 จัดเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช ผักตบชวา จำนวน 12 คลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 06(งานประจำ)ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่เขตบางกะปิ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
06(งานประจำ)ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่เขตบางกะปิ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยปลูกพิกุล ชาดัด ชาฮกเกี่้ยน เฟื่องฟ้า และปูหญ้า บริเวณเกาะกลางถนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการส่งของ เพื่อนำไปใช้ตามกิจกรรมที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุง และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 06.(เจรจา)การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
06.(เจรจา)การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
12.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะเปลือกผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 05.(งานประจำ)ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
05.(งานประจำ)ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
12.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 10 ชุมชน จำนวนอาสาสมัคร ชุมชนละ 1 คน ดังนี้ 1. ชุมชนลำสาลี 2. ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง 3. ชุมชนวัดกลาง 4. ชุมชนริมคลองกะจะ 5. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 6. ชุมชนวังใหญ่ 7. ชุมชนลำสาลีพัฒนา 8. ชุมชนประชาร่วมใจ 9. ชุมชนมัจฉา 10. ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามโครงการชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 10 ชุมชน จำนวนอาสาสมัคร ชุมชนละ 1 คน ดังนี้ 1. ชุมชนลำสาลี 2. ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง 3. ชุมชนวัดกลาง 4. ชุมชนริมคลองกะจะ 5. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 6. ชุมชนวังใหญ่ 7. ชุมชนลำสาลีพัฒนา 8. ชุมชนประชาร่วมใจ 9. ชุมชนมัจฉา 10.ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมนำกิ่งไม้ใบไม้กลับมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมรณรรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะ อันตราย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 12 หรือ 8,855.74ตัน คัดแยกได้ 9,073.9 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(5) 08.(เจรจา)ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขเฝ้าระวังและตรวจตรา (เทศกิจ โยธาและรักษาฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
08.(เจรจา)ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไขเฝ้าระวังและตรวจตรา (เทศกิจ โยธาและรักษาฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนเช้า-เย็นเป็นประจำตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 15.00-16.00 น.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 03.(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
03.(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจ เพื่อหาจุดที่ต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ซ่อมแซมได้ จำนวน 483 ดวง ยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากติดขัดการดำเนินการตาม พรบ. 2560 ซึ่งมีหลายขั้นตอน ทำให้ล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ซ่อมแซมได้ จำนวน 483 ดวง ยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เนื่องจากติดขัดการดำเนินการตาม พรบ. 2560 ซึ่งมีหลายขั้นตอน ทำให้ล่าช้า ปลี่ยนหมวดการใช้จ่ายเงินจากหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามประกาศปรับปรุงอัตราค่าบริการของ กฟน. เนื่่องจาก กฟน. ไม่ได้คิดค่าสมทบการติดตั้งเสาและพาดสายไฟฟ้าแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ จำนวน 1,216 ดวง - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ จำนวน 5 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 01.(ยุทธศาสตร์) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
01.(ยุทธศาสตร์) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่ดำเนินการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิเรียลร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยอาสาสมัครฯ และหน่วยงานภาคี ในพื้นที่เขตบางกะปิ เมือวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการเบิกค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 11,550 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 04.(ยุทธศาสตร์)จำนวนของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
04.(ยุทธศาสตร์)จำนวนของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการ

หน่วยนับ :จำนวนสถานประกอบการ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนสถานประกอบการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ 2. ประสานหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 3. ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในสถานประกอบการเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โอสถสภา จำกัดกัด และบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นตอร์ สาขาบ้านม้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจหาสารเสพติด และการเข้ารับการบำบัด 2. สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน บริษัท ออเรียลตอล (ไทย) จำกัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน บริษัท เด็นโซ่เท็น (ประเทศไทย) จำกัด 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จำนวน 939 คน 2. ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับพนักงานบริษัท จินไท้จิถ้วน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) และโรงแรมอเล็กซานเดอร์ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันสารเสพติดในสถานประกอบการ พื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ 4. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(9) 02.(ยุทธศาสตร์) ร้อยละของถนน ซอย ในพื้นที่ ได้รับการปรับปรุงตามแผน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
02.(ยุทธศาสตร์) ร้อยละของถนน ซอย ในพื้นที่ ได้รับการปรับปรุงตามแผน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :76.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
58.00

100 / 100
4
76.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการทุกโครงการได้รับผู้รับจ้างแล้ว ยกเว้น โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย10,12 และซอยเชื่อม อยู่ระหว่างเสนอประชาวิจารณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ตัวผู้รับจ้างครบทุกรายการแล้ว ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค และได้แจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แยก 1 (หมู่บ้านศิริสาคร) ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) และขอขยายสัญญา ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้ง กปน. แล้ว - ปรับปรุงซอยย่อยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16 ดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ - ตัดทุบรื้อผิวจราจรกว้าง 1.50 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 143 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.05/2561 พร้อมฝาเรียบ จำนวน 11 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ บป.06/2561 พร้อมฝาเรียบ จำนวน 11 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 925 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 925 ตร.ม. - ตัดทุบรื้อผิวจราจรกว้าง 1.50 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 143 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ บป.05/2561 พร้อมฝาเรียบ จำนวน 11 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 50 ม. - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ บป.06/2561 พร้อมฝาเรียบ จำนวน 11 บ่อ - สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 925 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 925 ตร.ม. ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว และ ขอขยายสัญญา เนื่องจากติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้ง กปน. แล้ว - ปรับปรุงซอยย่อยถนนลาดพร้าว 101 แยก 46 ขอขยายสัญญาเนื่องจากติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) ขอขยายสัญญาเนื่องจากติดอุปสรรคสาธารณูปโภค (ท่อประปา) ผู้รับจ้างทำหน้งสือแจ้ง กปน. แล้ว - ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 แยก 13 ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ขอขยายสัญญา เนื่องจากติดอุปสรรคสาธารณูปโภค ตรวจร่างแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลว. 27 มิ.ย. 62 บริษัทฯ ทำเรื่องขอผ่อนปรนยกเลิกสัญญา - โครงการปรับปรุงถนนเสรีไทย ซอย 7 เชื่อมศรีบูรพา 22 จากถนนเสรีไทยถึงสุดระยะที่กำหนด ผู้ควบคุมงานแจ้งอุปสรรคร้านค้ากีดขวางการดำเนินการปรับปรุง และได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว - โครงการปรับปรุงซอยสวนสน ซอย 10, 12 และซอยเชื่อม อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง และอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานงวดที่ 1 2. ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพัก ฝาบ่อพักและผิวจราจรซอยรามคำแหง 41 จากถนนรามคำแหงถึงจุดที่กำหนด ลงนามสัญญาแล้ว บจก.วิวัฒน์พล เป็นผู้รับจ้าง ลงนามสัญญา 13 มิ.ย. 62 2. ซ่อมแซมซอยพระราม 9 แยก 29 จากจุดที่กำหนดถึงถนนพระราม 9 หจก. ส.ทวีชัย เป็นผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาดพร้าว 127 จากถนนลาดพร้าวถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างเหมาฯ 4. ซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองแสนแสบ ซอยรามคำแหง 9 อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง 5. ซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลองหัวหมากชุมชนลำสาลี อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง 6. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยนวมินทร์ 14 แยก 9 จากถนนนวมินทร์ 14 ถึงจุดที่กำหนด อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างฯ 7. ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำซอยเสรีไทย 5 (หลังแฟลต 21) อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ 8. ซ่อมแซมไฟฟ้าสวนพฤษชาติคลองจั่น อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายแล้วตามรายการดังต่อไปนี้ - ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 14 แยก 13 - ปรับปรุงซอยรามคำแหง 32 แ0ยก 1 (หมู่บ้านศิริสาคร) - ปรับปรุงซอยย่อยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16 - ปรับปรุงซอยย่อยถนนลาดพร้าว 101 แยก 46 ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ซ่อมแซมบ่อพัก ฝาบ่อพักและผิวจราจรซอยรามคำแหง 41 จากถนนรามคำแหงถึงจุดที่กำหนด เป็นเงิน 494,000.- บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 2. ซ่อมแซมซอยพระราม 9 แยก 29 จากจุดที่กำหนดถึงถนนพระราม 9 เป็นเงิน 499,000.- บาท - ติดอุปสรรคสาธารณูปโภค - กันเงินเหลื่อมปีแล้ว 3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาดพร้าว 127 จากถนนลาดพร้าวถึงสุดระยะที่กำหนด เป็นเงิน 499,000.- บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยรามคำแหง 24 แยก 20 จากแยก 9, 10 จากแยก 11, 12 และจากแยก 15, 16 ถึงแยก 17, 18 เป็นเงิน 475,920.- บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 5. ซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลองหัวหมากชุมชนลำสาลี เป็นเงิน 200,000.- บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 6. ซ่อมแซมซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก จากถนนโพธิ์แก้ว 3 ถึงสุดระยะที่กำหนด เป็นเงิน 410,400.- บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 7. ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำซอยเสรีไทย 5 (หลังแฟลต 21) - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว 8. ซ่อมแซมไฟฟ้าสวนพฤษชาติคลองจั่น - ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 08.(ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันและจับกุมรถจอดและรถวิ่งบนทางเท้า
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
08.(ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันและจับกุมรถจอดและรถวิ่งบนทางเท้า

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง/วัน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญๆ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญๆ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง รวม 352 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญๆ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง รวม 536 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญๆ เป็นประจำทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง รวม 692 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(11) 03.(ยุทธศาสตร์) ความยาวของคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
03.(ยุทธศาสตร์) ความยาวของคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี

หน่วยนับ :ร้อยละของระยะทางคลองที่ได้รับการขุดลอก

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละของระยะทางคลองที่ได้รับการขุดลอก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ขุดลอกคลองสะพานสูง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบ้านม้า ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน - ขุดลอกลำรางสุเหร่าหัวหมากน้อย จากคลองหัวหมากถึงคลองลำสาลี ลงนามสัญญา วันที่ 28 ก.พ. 62 เริ่มสัญญา 1 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ขุดลอกคลองลำสาลี จากคลองหัวหมากถึงคลองบ้านม้า ลงนามสัญญา วันที่ 26 ก.พ. 62 เริ่มสัญญา 27 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ค. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ขุดลอกคลองวัดศรีบุญเรือง จากคลองแสนแสบถึงคลองหัวหมาก อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง - ขุดลอกลำรางเชื่อมคลองบ้านม้า 1-2 จากคลองหัวหมากถึงคลองบ้านม้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง -

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งานขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกรายการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งานขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกรายการแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 03.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
03.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา  น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
42.50

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่า่ยโยธา .จัดทำโครงการ และมาตรการ แนวทางการป้องกัน ฝ่ายรักษา ได้ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตั้งเครื่องสูบนั้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 8 แห่ง ครบถ้วน - งานขุดลอกคลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน 1 รายการ, อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4 รายการ - งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ บจก. เอเจนเทคประมูลงานได้ ลงนามสัญญาวันที่ 28 ก.พ. 62 เริ่มสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 พ.ค. 62 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ดำเนินการได้ 32 ซอย 26,430 เมตร - งานลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 10 ซอย จำนวน 16,404 เมตร ครบถ้วนแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตั้งเครื่องสูบนั้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 8 แห่ง ครบถ้วน, งานขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ ครบถ้วนแล้ว , งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว, งานลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 10 ซอย จำนวน 16,404 เมตร ครบถ้วนแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ติดตั้งเครื่องสูบนั้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมขัง จำนวน 8 แห่ง ครบถ้วน, งานขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ ครบถ้วนแล้ว , งานจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินแล้ว, งานลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 10 ซอย จำนวน 16,404 เมตร ครบถ้วนแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 01.(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
01.(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางกะปิ เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางกะปิ เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางกะปิ เป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่เวรวิทยุ ประจำศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางกะปิ เป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 04.(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จในการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
04.(งานประจำ) ร้อยละความสำเร็จในการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว และมีการขุดลอกท่อระบายน้ำไปจำนวน 35 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(15) 05.(ยุทธศาสตร์)ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
05.(ยุทธศาสตร์)ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการพร้อมเสนอแผนปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อดำเนินการขออนุมัติ 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ดำเนินงาน 3.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4.ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 3.จัดเตรียมการอบรมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 3.จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการ และประชาชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รุ่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ และประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) 06.(ยุทธศาสตร์)ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
06.(ยุทธศาสตร์)ร้อยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. การจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 3. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ในโรงเรียน ชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โดยการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ มอบทรายทีมีฟอส โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวน 5 ครั้ง 2. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามแบบรายงานผู้ป่วย รง.506 3. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 04.(เจรจา)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
04.(เจรจา)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.การจัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติโครงการ 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย 4. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะและตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารตามสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 2.จัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรกรุงเทพมหานครตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว ฯลฯ 2. ส่งเสริมการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) 3. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการด้านกายภาพและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 4. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 09.(งานประจำ)จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
09.(งานประจำ)จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนต.ค.-พ.ย. 2561 - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนต.ค.-พ.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนธ.ค.2561 - ก.พ.2562 - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนธ.ค.2561 - ก.พ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมี.ค.-พ.ค.2562 - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนมี.ค.-พ.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมิ.ย.-ก.ย.2562 และมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก และกิจกรรมอบรมกีฬาผู้สูงอายุ - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนมิ.ย.-ก.ย.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(19) 09.(ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
09.(ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

หน่วยนับ :ครั้ง / วัน / จุด

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง / วัน / จุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษวันละ 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษวันละ 3 ครั้ง รวม 528 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษวันละ 3 ครั้ง รวม 804 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษวันละ 3 ครั้ง รวม 1038 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 10.(ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้าย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
10.(ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งในการรายงานผลการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้าย

หน่วยนับ :ครั้ง/เดือน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นประจำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 176 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 268 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจัดเก็บป้าย 7 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 346 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(21) 01.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
01.(เจรจา) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ โดยได้รับทราบแนวทางตัวตัวชี้วัดจาก สนย เรียบร้อยแล้ว และให้เลื่อนการเสนองบประมาณ ไปเป็๋นปีงบประมาณ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินส่งแบบฟอร์มครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานสถาปนิกเพื่อดำเนินการจัดทำรูปแบบตามที่สำรวจไว้ และจะดำเนินการส่งแผนงานการปรัะบปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานเขตบางกะปิในเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคา ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท5001/5620 ลว 12 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 10.(งานประจำ)ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
10.(งานประจำ)ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน เดือนต.ค.-พ.ย.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน เดือนธ.ค.2561 - ก.พ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน เดือนมี.ค.-พ.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านพัฒนาสังคม 4 คน เดือนมิ.ย.-ก.ย.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 11.(งานประจำ) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
11.(งานประจำ) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เดือนต.ค.-พ.ย.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เดือนธ.ค.2561-ก.พ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เดือนมี.ค.-พ.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เดือนมิ.ย.-ก.ย.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 12.(งานประจำ) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
12.(งานประจำ) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :จำนวนภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะดำเนินโครงการ เดือนเม.ย. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในเดือนเม.ย.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(25) 13.(งานประจำ) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเงินออมและการวางแผนทางการเงินกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
13.(งานประจำ) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเงินออมและการวางแผนทางการเงินกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :จำนวน/ครั้ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรรมออกหน่วยเคลื่อนที่แล้ว จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ครบ 6 ครั้งแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) 14.(งานประจำ) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมรายได้มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
14.(งานประจำ) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมรายได้มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะจัดอบรมวิชาชีพในเดือนก.พ.-มี.ค.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จะดำเนินการอบรมในเดือนพ.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(27) 07.(งานประจำ)ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
07.(งานประจำ)ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นฝ่ายโยธาประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างตามรายละเอียดในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างควบคุมงานจ้าง โดยผู้รับเหมาอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่า่ยโยธา ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนทั้ง 4 โครงการเรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้ง 4 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่า่ยโยธา ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนทั้ง 4 โครงการเรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้ง 4 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) 08.(งานประจำ)ร้อยละความสำเร็จในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
08.(งานประจำ)ร้อยละความสำเร็จในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน มียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน มียามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ฝ่ายการศึกษาดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2562 แล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการศึกษาได้จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน พ.ค แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายการศึกษาได้จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 11 โรงเรียน โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือน สิงหาคมแล้ว และได้กันเงินเหลื่อมปีไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับค่าจ้างเหมาฯ เดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) 07.(ยุทธศาสตร์)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
07.(ยุทธศาสตร์)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
59.74

100 / 100
3
83.95

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ และตระเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนอยู่ระหว่างสรุปผลการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 ของแต่ละโครงการ ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 โดยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 14 โครงการ ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ประมาณสิ้นเดือนกันยายน โดยดำเนินการสำหรับภาคเรียนที่ 2/2561และ ภาคเรียนที่ 1/2562 เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 19 โครงการ ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) 07.(เจรจา)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
07.(เจรจา)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ตามแนวทางโครงการ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ตามแนวทางโครงการ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดฯ จัดการเรียนการสอนอย่างเข้ม ตามแนวทางโครงการ ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) 15.(งานประจำ)จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตบางกะปิ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
15.(งานประจำ)จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตบางกะปิ

หน่วยนับ :จำนวน/ปี

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จะดำเนินกิจกรรมในเดือนม.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมรักการอ่านครั้งที่ 1 ของบ้านหนังสือ 2 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ของบ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ 5 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(32) 16.(งานประจำ) จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒธรรมในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
16.(งานประจำ) จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒธรรมในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวน/ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน/ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เรียบร้อยแล้ว - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียบร้อยแล้ว - จัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(33) 02.(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาราและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
02.(เจรจา) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาราและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินลงจุดตามตำแหน่งที่ได้รับเรื่องแจ้งขออนุญาตครบตามตำแหน่ง ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดตามคำขอเลขหมายประจำบ้านและสรุปผลการดำเนินการจุดการขอเลขหมายประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดตามคำขอเลขหมายประจำบ้านและสรุปผลการดำเนินการจุดการขอเลขหมายประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(34) 09.(เจรจา) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
09.(เจรจา) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของชุมชนที่ต้องการจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ส่งรายชื่อกรรมการชุมชนอบรมของสำนักพัฒนาสังคม วันที่ 30-31 มี.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- มีการอบรมของกรรมการชุมชน เรียบร้อยแล้ว - ชุมชนจัดทำโครงการแผนพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลประเมินและผลการจัดทำแผน เสนอสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว โดยมีชุมชนตามเป้าหมาย จำนวน 15 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) 17.(งานประจำ) ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งประชาคมเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
17.(งานประจำ) ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งประชาคมเขต

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน 1 คน เดือนพ.ย.2561 และจัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กฯแล้ว 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน 1 คน เดือนธ.ค.2561-ม.ค.2562 และประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 - จัดกิจกรรม Stop Teen Mom ครั้งที่ 1 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรม Stop Teen Mom แล้ว ครั้งที่ 1-2 - จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็ก ครั้งที่ 3-4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรม Stop Teen Mom แล้ว ครั้งที่ 3 - จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็ก ครั้งที่ 5-6

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน

(36) 18.(งานประจำ) ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
18.(งานประจำ) ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนต.ค.2561 จำนวน 24 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนพ.ย.2561 จำนวน 21 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนธ.ค.2561 จำนวน 23 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนม.ค.2562 จำนวน 23 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนก.พ. 2562 จำนวน 23 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน เดือนมี.ค. 2562 จำนวน 20 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนฯ เดือนเม.ย.2562 จำนวน 24 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนฯ เดือนพ.ค.2562 จำนวน 20 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนฯ เดือนมิ.ย.2562 จำนวน 19 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนฯ เดือนก.ค.2562 จำนวน 21 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนฯ เดือนส.ค.2562 จำนวน 21 ชุมชน - เบิกเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนฯ เดือนก.ย.2562 จำนวน 18 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(37) 19.(งานประจำ) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
19.(งานประจำ) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนต.ค.-พ.ย.2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนธ.ค.2561 - ก.พ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนมี.ค.-พ.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนมิ.ย.-ก.ย.2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(38) 02.(งานประจำ)ประชาชนมีช่องทางที่จะติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
02.(งานประจำ)ประชาชนมีช่องทางที่จะติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :อย่างน้อย/ช่องทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย/ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำข้อมูลกิจกรรมสำนักงานเขต ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการลงข้อมูล แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตบางกะปิ ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(39) 05.(เจรจา) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
05.(เจรจา) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด   
               - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :95.41

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
30.43

100 / 100
3
74.44

100 / 100
4
95.41

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบโรงเรือน ที่ดิน และป้าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ในไตรมาส ที่ 1 จัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด ดังนี้ ภาษีโรงเรือนฯ = 26,071,963.54 บาท ภาษที่ดิน = 1,076,193.06 บาท ภาษีป้าย = 386,836.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบโรงเรือน ที่ดิน และป้าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 22 มีนาคม 2562 ในไตรมาส ที่ 2 จัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด ดังนี้ ภาษีโรงเรือนฯ = 113,885,085.60 บาท ภาษที่ดิน = 4,688,300.97 บาท ภาษีป้าย = 10,436,855.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งรัดการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งแขวงหัวหมาก และแขวงคลองจั่น บริเวณถนนรามคำแหง ลาดพร้าว กรุงเทพกรีฑา โพธิ์แก้ว และโยธินพัฒนา โดยจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ในไตรมาสที่ 3 ได้ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 285,940,863.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 ภาษีบำรุงท้องที่ = 8,936,194.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.63 ภาษีป้าย = 20,702,470.21 บาท คิดเป็นร้อย 92.01 รวมทั้ง 3 ภาษี = 315,579,528.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.44 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เร่งรัดการจัดเก็บภาษี ให้เเล้วเสร็จ พร้อมออกตรวจโรงเรือนฯรายเก่าและรายใหม่ ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจัดเก็บได้ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = 372,450,212.20 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ = 9,773,318.82 บาท ภาษีป้าย = 22,267,833.01 บาท จัดเก็บได้ทั้ง 3 ภาษี = 404,491,364.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(40) ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินกันไว้เหลือมปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินกันไว้เหลือมปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
22.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการกันเหลื่อมปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการกันเหลื่อมปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการกันเหลื่อมปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1. กรณีกันแบบมีหนี้ จำนวน 32 รายการ จำนวนเงิน 7,996,324.- บาท 2. กรณีกันแบบไม่มีหนี้ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 4,010,000.-บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด